Освітньо-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійнюється відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) та Програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі”.
В освітньо-виховний процес впроваждуються парціальні програми: “Радість творчості”,  “Скарбниця моралі”, “Цікаві шашки”, “Казкова фізкультура”.

Організація інноваційної діяльності ДНЗ

При здійсненні інноваційної діяльності дошкільний навчальний заклад керується документами щодо організації інноваційної діяльності, а саме: «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (наказ МОН України від 07.11.2000р. №522), наказом відділу освіти, молоді та спорту Охтирської міської ради від 06.09.2013 № 01-06/397-а  «Про здійснення інноваційної діяльності у дошкільних навчальних закладах», наказом по ДНЗ «Росинка» від09.09.2013р. № 01-12/41-од  «Про здійснення інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі»
У закладі забезпечується вивчення та впровадження освітніх технологій:
 • «Технологія навчання дітей читанню» автор – М.О. Зайцева,
 • «Технологія інтегрованого навчання і виховання» (розвиваючі кубики Нікітіних) автори Б.Л., О.О. Нікітіни;
 • «Технологія пізнавального та логіко-математичного розвитку» автор Х.Кюїзенер;
 • коректурні таблиці за методичним посібником Н.Гавриш  «Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей»;
 • впровадження  мовно – творчого розвитку дошкільників за ідеями С.Русової;
 • логічні блоки З.Дьєнеша;
 • мнемотехнології Г. Чепурного;
 • методика К.Орфа;
У дошкільному навчальному закладі вивчається питання  щодо здійснення інноваційної діяльності та результативності  роботи дошкільного навчального закладу.

 

СХВАЛЕНО
Протокол педагогічної ради
31.08. 2018 р. № 1
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор (завідувач)
ДНЗ «Росинка»
_________________О.Г.Горовецька
«____»____________ 2018 р.     Наказ №___ від ____ ____2018                                                    

 

 

  Освітня програма

Охтирського дошкільного навчального закладу

(ясла – садок) «Росинка»

Охтирської міської ради Сумської області

на 2018 -2019 н.р.

 

 

Зміст освітньої програми:

 Розділ І. Призначення Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка».

 Розділ ІІ. Опис «моделі»  компетентного випускника Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка».

Розділ ІІІ. Цілі та задачі освітнього процесу Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка» на 2018-2019 н.р.

 Розділ IV. Права та обов᾽язки здобувачів освіти.

 Розділ V. Кадрове забезпечення.

Розділ VI.  План  роботи закладу та його обґрунтування.

Розділ VІІ. Особливості  організації  освітнього процесу у Охтирському   дошкільному навчальному закладі  (ясла-садок) «Росинка».

Розділ VІІІ. Моніторингове дослідження розвитку компетенцій дітей дошкільного віку.

Розділ ІХ. Нормативно-методичне забезпечення освітньої програми.

 

 Розділ І.
Призначення Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка»

 Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Росинка»  — навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Концептуальними засадами в освітній роботі з дошкільниками є:

–    збереження культури дитинства, як своєрідного, унікального простору, що є особливим періодом життя людини – народження особистості, створення її  внутрішнього світу, виникнення зв’язків з зовнішнім світом;

–    створення умов для соціокультурного розвитку особистості дитини шляхом пізнання цінностей людства (культурно-пізнавальних, гуманістичних, естетичних, моральних);

–    сприяння пізнанню та “вирощуванню” дитиною цінності свого “Я” (фізичного, когнітивного, соціального, духовного тощо);

–    забезпечення умов для розвитку фізичної культури та збереження здоров’я дитини;

–    всебічна підготовка дитини до школи, надання рівних шансів для вступу у початкову ланку будь–якої школи, забезпечення наступності у роботі між дошкільною та початковою ланкою;

–   створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування.

Розділ II.
Опис «моделі»  компетентного випускника
Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка»

Готовність дитини до школи — це досягнення нею таких рівнів психофізіологічного, інтелектуального та особистісного роз­витку, які засвідчують її здатність бути активним суб’єктом шкіль­ного життя взагалі та навчальної діяльності зокрема. Висновок про готовність дитини 6-7 років до школи можна робити на основі вивчення таких компонентів готовності.

Психофізіологічний розвиток:

 • має зрілі мозкові структури та функції;
 • характерною є відносна стабільність та рухливість нервової системи;
 • проявляє достатню рухову активність;
 • проявляє умілість рук, практичну вправність;
 • здорова, не має хронічних хвороб;
 • володіє основними гігієнічними навичками;
 • знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розу­міє, чим відрізняється від представників протилежної статі;
 • володіє основами безпеки життєдіяльності;
 • працездатна, утомлюється лише після чималого навантаження;
 • користується як провідною правою/лівою рукою;
 • не заїкається і не має інших невротичних проявів.

Інтелектуальний розвиток:

 • володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;
 • уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією до­рослого;
 • диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуаль­ну, аудіальну, тактильну);
 • здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації;
 • усвідомлює основні зв’язки між явищами;
 • має розвинене логічне запам’ятовування — добре запам’ятовує і відтворює;
 • встановлює логічну послідовність подій;
 • відтворює зразок на вимогу;
 • робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креа- тивності;
 • розрізняє звуки мовлення, зіставляє їх з буквами, синтезує зву­ки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, ви­користовує складні речення;
 • диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає най­простіші зміни цифрових рядів;
 • розрізняє реальне й уявне, зовнішнє і внутрішнє;
 • знає деякі основи початкових наукових знань.

Мотиваційний розвиток:

 • хоче йти до школи;
 • вирізняється високою допитливістю — розвинена пізнавальна мотивація;
 • може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;
 • має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;
 • свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;
 • зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;
 • у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, самоствер- джується;
 • має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

Емоційний розвиток:

 • переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;
 • сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зо­внішніх впливів, чутлива до нього;
 • знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жеста­ми, діями, тональністю голосу;
 • адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;
 • утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;
 • чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших;
 • оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформо­ване почуття гумору;
 • володіє елементарною емоційною культурою, самовиражаєть­ся у соціально прийнятний спосіб.

Розвиток вольової сфери:

 • свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;
 • концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;
 • мобілізує себе на розв’язання завдання;
 • розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;
 • звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;
 • конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;
 • доводить розпочате до кінця;
 • може відстояти власну думку;
 • визнає свої помилки;
 • дотримується своїх обіцянок.

Соціальний розвиток:

 • приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важли­вість;
 • відкрита контактам, комунікабельна;
 • прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, това­ришів;
 • уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;
 • узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;
 • реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил;
 • намагається уникати конфліктів, дружелюбно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися;
 • орієнтується в поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію;
 • усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної пове­дінки;
 • має більш-менш адекватну самооцінку;
 • поважає себе та інших;
 • має сформований абрис дитячого світогляду, елементарну сис­тему ставлень.
Розділ ІІІ.
Цілі та задачі освітнього процесу
Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка» 
на 2018-2019 н.р

Формування пізнавальної активності, екологічної свідомості дошкільників шляхом залучення дітей до пошуково-дослідницької діяльності та експериментування.

Удосконалення роботи щодо формування логіко-математичної компетентності дошкільників через використання розвивальних ігор.

Продовження роботи щодо формування економічної компетенції  дошкільників засобами гри.

Забезпечення наступності, взаємодії в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи, для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах нової української школи.

Завдання на оздоровчий період:

Створення оптимальних умов для зміцнення здоров᾽я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої  компетентності дошкільників через використання розвивальних ігор.

Оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності у дошкільному закладі  як важливої складової фізичного розвитку дошкільників.

Дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за напрямом: «Пізнавально-творчий».  Проблемна тема року:«Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей».

 Розділ IV.
Права та обов᾽язки здобувачів освіти

 Здобувачі освіти  мають право на:

– якісні освітні послуги;

– свободу творчої, оздоровчої, культурної діяльності тощо;

– безпечні та нешкідливі умови освіти;

– захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм  насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров᾽ю здобувача освіти;

 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими потребами та із соціально незахищених верств населення.

Здобувачі освіти зобов᾽язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом дошкільної освіти – Базовим компонентом дошкільної освіти;
 • поважати гідність, права свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров᾽я, здоров᾽я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватись установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.
Розділ V.
Кадрове забезпечення

 Освітній  процес у дошкільному  закладі  забезпечують   26 педагогічних працівників, у тому числі: 1 директор (завідувач),  1  вихователь-методист,  1  практичний  психолог,  2  музичних керівника,  1  інструктор  з  фізичної  культури, 2 учителі-логопеди,  18  вихователів.

Відповідно до штатного розпису, затвердженого відділом  освіти Охтирської міської ради  від 01.01.2018 р., дошкільний навчальний заклад укомплектований кадрами повністю.

У закладі станом на 01.09.2018 року сформовано  педагогічний колектив у кількості  26 осіб. З них 3 педагоги мають стаж педагогічної роботи  до трьох  років;  педагогічних працівників з вищою фаховою освітою 17  чоловік,  неповну вищу освіту  мають 9 чоловік. Один працівник має  звання «вихователь-методист». Здобувають вищу педагогічну освіту 4 педагоги.

Процес атестації  педагогічних працівників у дошкільному навчальному закладі   проводиться відповідно до п.4 статті 54 закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 та змін до Типового положення, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.11.2011 р. № 1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135. Атестація базується на принципах демократизму, загальності, всебічності, систематичності та самовдосконалення.

 Розділ VІ.План роботи закладу та його обґрунтування

Відповідно до чинного законодавства організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Росинка» регламентується  планом роботи,який складається на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується  директором (завідувачем) закладу.План роботи на поточний навчальний рік розробляється з урахуванням вимог листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018  1/9-386 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018-2019 навчальному році.

Розділ VІІ.
Особливості організації освітнього процесу
у Охтирському дошкільному  навчальному закладі  (ясла-садок) «Росинка»

             У дошкільному навчальному закладі  функціонує 7 груп загального розвитку та 2 групи компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення (логопедичні) за таким режимом роботи:

 • з 12-годинним перебуванням (з 6.30 до 18.30):
 • група раннього віку «Фіалочка»;
  • з 10,5-годинним перебуванням (з 7.30 до 18.00):

– група старшого дошкільного віку «Пролісок»;

– логопедична група старшого дошкільного віку «Сонечко».

 • з 9-годинним перебуванням (з 7.30 до 16.30):

– група раннього віку «Малинка»;

– група молодшого дошкільного віку «Барвінок»;

– група молодшого дошкільного віку  «Дзвіночок»;

– група молодшого дошкільного віку  «Ромашка»;

– група старшого дошкільного віку «Полуничка»;

– логопедична група старшого дошкільного віку «Калинка».

Форми організації освітнього процесу такі:

 • колективна, індивідуально  – групова,  індивідуальна;
 • типи занять – інтегровані, фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.

Розподіл фронтальних,  індивідуально-групових занять на тиждень проводиться згідно обсягу навантаження на одну дитину.

Тривалість фронтальних занять становить:

 • група раннього віку (3-й рік життя) – до 10 хвилин
 • молодший дошкільний вік (4-й рік життя)  – не більше 15 хвилин;
 • молодший дошкільний вік (5-й рікжиття)  – 20 хвилин;
 • старший дошкільний вік (6-й, 7-й рік життя)  – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Безперервна безпосередньо освітня діяльність в групах планується як в першій так і в другій половині дня відповідно до розподілу занять на тиждень.  В другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У закладі  планування та організація життєдіяльності здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу. Тип заняття обирає вихователь відповідно до теми та мети.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності упродовж дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої освітньо-виховної діяльності передбачається самостійна діяльність дітей: ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою  таін.); спостереження; пошуково-дослідницька діяльність; самостійна художня діяльність тощо. Згідно з планом вихователя здійснюється індивідуальна робота з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 • загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.

Тривалість фізкультурних занять для дітей наступна:

 • у віці 3 роки – 15 хвилин;
 • від 3 до 4 років –  до 20 хвилин;
 • від 4 до 5 років – 20-25 хвилин;
 • від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.

 

Орієнтовний розподіл занять на тиждень
(відповідно до гранично допустимого навчального навантаження на дитину,
затвердженого наказам МОН України від 20.04.2015 №446) 
Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
ранній вік
(від 1 до 2 років)
ранній вік
(від 2 до 3 років)
мол.дошк.
( 4 р.ж.)
мол.дошк.вік
(5 р.ж.)
стар.дошк.вік
6 (7) р.ж.
Ознайомлення із соціумом 1 1 1 1+1 інтегроване

(ознайомлення з соціумом, розвиток мовлення, малювання)

1+1

комплексне

(ознайомлення з соціумом, розвиток мовлення)

Ознайомлення з природним довкіллям 1

комплексне

(озн.з природним довкіллям, розвиток мовлення, ліплення)

         1

інтегроване

(озн.з природним

довкіллям, розвиток мовленя, сенсорика)

1

інтегроване

(озн.з природним

довкіллям, розвиток мовленя, логіко-математичний розвиток)

1

комплексне

(озн.з природним

довкіллям, розвиток мовлення)

1+1

інтегроване

(ознайомлення з соціумом, озн.з природним

довкіллям, логіко-математичне)

Логіко-математичний розвиток 1 1
Сенсорний розвиток 1 1
Художньо-продуктивна діяльність:

Музична діяльність

2 2 2 2 2
Образотворча діяльність:

–          малювання

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

–          ліплення, аплікація 1(через тиждень) 1(через тиждень) 1(через тиждень) 1(через тиждень)
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 1 1 1+1 комплексне

(ознайомлення з соціумом, розвиток мовлення)

1 1+1 елементи грамоти
Загальна кількість занять на тиждень 9 10 11 12 15
Максимальна кількість занять на тиждень 9 10 14 16 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,3 1,4 3,5 5,3  

8,3

 У закладі забезпечується вивчення та впровадження освітніх технологій:

·    «Технологія навчання дітей читанню» автор – М.О. Зайцева,·    «Технологія інтегрованого навчання і виховання» (розвиваючі кубики Нікітіних) автори Б.Л., О.О. Нікітіни;·    «Технологія пізнавального та логіко-математичного розвитку» автор Х.Кюїзенер;·    коректурні таблиці за методичним посібником Н.Гавриш «Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей»;·    мовно – творчий розвиток  дошкільників за спадщиною С. Русової;·     методика К.Орфа, яка базується на різних видах музикування дитячої творчості по розвитку музично-творчих здібностей дітей через ігрову діяльність.

            В  дошкільному закладі функціонує  6 гуртків:

№ п/п
Назва гуртка
Вік та кількість дітей
Керівник
1. «Розумнички» (інтелектуальний) старший дошкільний  вік,

12 дітей

Воронько С.Г.,

практичний психолог

2. «Олімпієць»

(елементи баскетболу)

старший дошкільний вік,   12 дітей Франкевич А.А.,

інструктор

з фізкультури

3. «Веселкові барви»

(нетрадиційні техніки малювання)

старший дошкільний вік,

12 дітей

Лишенко О.І., вихователь
4. «Дзвінкі голосочки»

(вокально-хоровий)

ст. дошкільний вік,

12 дітей;

Поклад І.М., керівник музичний
5. «Чудо – шашки» старший дошкільний вік,12дітей Гасевська М.В., вихователь
6. «Чарівний  світ орігамі» старший дошкільний вік, 12 дітей Собакарь О.І., вихователь
Профільні  групи 
п/п
Профіль групи
Назва групи
Кількість дітей
Вихователі
1. Мовно-творчий розвиток дошкільників Ст.логопедичні

групи

«Калинка» «Сонечко»

24 Лишенко О.І.,

Бездрабко А.Д.,

Мартьянова К.М.

вихователі

2. Логіко – математичний розвиток дошкільників через використання паличок Кюїзенера Старший дошкільний вік група «Пролісок» 23 Собакарь О.І.,

Шудрик Я.В.

вихователі

3. Художньо-естетичний розвиток дошкільників  засобами нетрадиційного малювання Молодший дошкільний вік (4р.ж.) група «Дзвіночок» 27 Листопадова Н.М.,

Нестеренко Н.І.

вихователі

4. Інтелектуальний розвиток через систему ігор Нікітіних Старший дошкільний вік група  «Полуничка» 23 Купрієва О.В.,

Гасевська М.В..

вихователі

5. Еколого-валеологічний розвиток з використанням спадщини В.О.Сухомлинського Молодший дошкільний вік (4р.ж.) група «Барвінок» 27 Маловічко А.О.,

Дмитриченко Ю.С.

вихователі

6. Розвиток  мислення  дошкільників  за допомогою логічних блоків З.Дьєнеша Молодший дошкільний вік  (5р.ж.) група «Ромашка» 32 Ваганова Н.В.,

Стешенко М.О.,

вихователі

 Розділ VІІІ.
Моніторингове дослідження розвитку компетенцій
дітей дошкільного віку

 Моніторингове дослідження рівня компетентності дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі «Росинка» здійснюється за Херсонською моделлю моніторингових досліджень та за допомогою кваліметричної  моделі відповідно до вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Під час спостережень, дослідів, спільної діяльності, гри, розгляданні картин, ілюстрацій, бесід, міні-занять, визначається засвоєння вихованцями програмових вимог. Загальні показники компетенцій  дітей дошкільного віку означені  за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Мовлення дитини» «Дитина у світі культури», «Діяльність  дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку».

Розділ IХ.Нормативно-методичне забезпечення освітньої програми 

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Росинка»  у своїй діяльності керується такими нормативно – правовими документами:

–    Конституція України;

–   Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;

–   Конвенція  ООН про права дитини;

–   Базовий  компонент дошкільної освіти України;

–   Стратегія національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 –    2020 роки (Указ Президента України від 13.10.2018р. № 580/2015);

–    Концепція національно – патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН  України від 16.06.2015 р. № 641).

–  Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого   Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305;

–   Примірне положення “Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю”, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178;

–   Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів,затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553;

–    Типове положення про атестацію педагогічних працівників від 14 грудня 2010 р. за №1255/18550 ( із змінами);

–    Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН України від 07.11.2000 № 522;

–    Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, наказ МОН України від 19.12.2017 р. № 1633;

–   Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України від 06.10.2010 р. №930 (із змінами, внесеними наказом МОН України від 20.12.2011 № 1473);

–    Інструктивно-методичний лист МОН молодь спорту України № 1/9-413 від 28.05.2012 р. «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»;

–   Про розроблення програм для дошкільної освіти (лист від 28.02.2013 №1/9-152);

–   Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів (лист від 18.09.2014 № 1/9-473);

–   Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах (лист від 25.07.2016 № 1/9-396);

–    Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»;

–   Інструктивно-методичний лист МОН України № 1/9-456 від 02.09.2016 р. «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ДНЗ»;

–    Інструктивно-методичний лист МОН України № 1/9-454 від 12.09.2016 р. «Щодо організації роботи з музичного виховання у ДНЗ»;

–    Лист МОН України «Щодо застосування державної мови» №1/9-542 від 07.10.2016;

–   Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН України від 16.04.2018 №372;

–   Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (лист від 19.04.2018 № 1/9-249).

–   Інструктивно-методичні рекомендації «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти  у 2018/2019 навчальному році» (лист МОН України від 13.06.2018 №1/9-386).

Зміст дошкільної освіти ДНЗ в межах Базового компоненту дошкільної освіти  визначається:

комплексними освітніми програми:

–  програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція 2014 року наук. кер. Кононко О. Л.);

– «Впевнений старт», програма для дітей старшого дошкільного віку (лист МОН України від 01.08.2017 №1/11-7684) (авторський колектив: Гавриш Н. В., Піроженко Т. О., Рогозянський О. С., Хартман О. Ю., Шевчук А. С., за загальною науковою редакцією професора Піроженко Т. О).

парціальними освітніми програмами:

– «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.);

–  «Скарбниця моралі» – програма з морального виховання дітей дошкільного віку (Л.Лохвицька);

–  «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (автори В.Семизорова, О.Романюк, Г.Дульська);

– «Казкова фізкультура» – програма з фізичного виховання для дітей раннього та дошкільного віку (автор М.Єфіменко).

Корекційно-розвивальна робота здійснюється за програмою розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”, рекомендованою Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН від 24.06.2014 № 750).

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *