Відповідно до наказу дошкільного навчального закладу «Про моніторингове дослідження дітей дошкільного віку у 2021-2022 н.р» від 17.09.2021р. № 44 р., плану роботи закладу на 2021-2022 н.р. в період з 20.10. по 30.10.2021 року проводився моніторинг рівня досягнень дітей дошкільного віку. Особливостями проведення обстеження у поточному навчальному році є врахування того, що у майже в усіх вікових групах спостерігалось зменшення кількості дітей у зв’язку з хворобою на ГРВІ та інші респіраторні хвороби. Як наслідок, окремі діти були відсутні на час проведення вивчення.

Моніторингові дослідження проводились під час наступних видів діяльності: бесід, гри, самостійної діяльності, прогулянки, спостережень, індивідуальних занять та інших режимних моментів. Вимірювання рівня засвоєння вихованцями груп інваріантної частини змісту дошкільної освіти здійснювалося за допомоги рівнів розвитку:

 • високий рівень В: дитина виявляє інтерес до пізнавальної діяльності, виявляє активність, ініціативність, самостійність;
 • достатній рівень Д: дитина самостійно вирішує запропоноване проблемне завдання своєї вікової групи;
 • середній рівень С: дитина розуміє запитання та з незначною допомогою (за навідними питаннями) знаходить відповідь або рішення;  
 • початковий рівень П: дитина розуміє, але не може самостійно дати відповідь на запитання і відповідає зі значною допомогою вихователя або ж потребує постійної (значної) допомоги дорослого.

Вихідний рівень засвоєння вихованцями знань, умінь і навичок досліджувався за наступними освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти:

 • «Особистість дитини»;
 • «Дитина у природному довкіллі»;
 • «Дитина в соціумі»;
 • «Дитина у світі мистецтва»;
 • «Дитина в сенсорно-пізнавальному світі »;
 • «Мовлення дитини»;
 • «Гра дитини».

         На початок 2021-2022 навчального року було проведено моніторингове дослідження з дітьми групи раннього віку. В результаті  обстеження розвитку дітей третього року життя виявлено: високий рівень – 7%, достатній– 17%, середній – 34%, початковий – 42%. Такі показники, враховуючи вік та індивідуальні особливості, вважаються задовільним. Частина дітей добре розуміють мову дорослих, сприймають звернення, але багато понять ще в пасивному словнику. Слабким залишається розвиток дрібної моторики руки, тому показники з образотворчої діяльності знаходяться в більшості на середньому та початковому рівнях. Тож, потребує подальшого вдосконалення робота з розвитку мовлення та сенсорних здібностей.       

Обстеження компетентності дітей молодшого дошкільного віку груп «Ромашка», «Дзвіночок» показало,  що вихованці, у більшості, добре володіють культурно-гігієнічними навичками, правилами культури харчування відповідно віку, мають уявлення про свій організм, частини тіла, мають елементарні  навички особистої гігієни.

Аналізуючи напрямок «Мовленнєвий розвиток» слід відмітити, що на початку навчального року більшість дітей мають середній  та початковий рівень компетентності. Проблемою залишається звукова культура мовлення, правильна вимова звуків рідної мови.  У більшості вихованців несформована граматична правильність мовлення щодо відмінювання слів у  роді, числі й відмінку при вживанні різних частин мови.

         Під час обстеження логіко-математичного розвитку дошкільників виявлено, що більшість розрізняють колір, величину предметів, визначають їх просторові відношення, оперують поняттями «багато», «мало», «один», користуються предметами замінниками в ігровій діяльності та проявляють пізнавальну активність.

         Обстеження  пізнавального розвитку у групах середнього дошкільного віку «Пролісок», «Полуничка» показав достатній рівень розвитку дітей. Також у  групах є діти з високим та початковим  рівнем розвитку.

         Під час обстеження логіко-математичних здібностей вихованців виявлено, що значний відсоток дітей вміють лічити у межах 5-10, знають і називають геометричні фігури, розрізняють погодні зміни, знають назву країни, державні символи. 

         Дошкільнята полюбляють малювати, ліпити, використовують різні художні матеріали.  Проте,  окремі мають початковий рівень, це ті діти, які часто не  відвідують заклад.

         Вихованці  в основному  мають  достатній та середній рівні з освітніх напрямів: «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини». Найменш сформованим є напрям  «Мовлення дитини». Виявлено, що окремим дітям важко складати розповіді за зразком вихователя, експериментувати зі словом, звуком.

Тому, нагальним є питання щодо розвитку мовлення дошкільників, оволодіння комунікативними навичками  у різних життєвих ситуаціях, розвитку фонематичного слуху, дотримання норм літературної вимови.

          Моніторингові дослідження, які проведені на початку 2021-2022 навчального року з дітьми старшого дошкільного віку в групах «Фіалочка», «Малинка» показали, що  більшість вихованців мають високий, достатній та середній рівні з усіх освітніх напрямів. В групах компенсуючого типу «Сонечко», «Калинка»  переважають середній та початковий рівні засвоєння.  

         Діти достатньо володіють навичками  самообслуговування, виконують трудові доручення, ведуть активний спосіб життя, знають правила культури поведінки, але за спостереженнями,  в повсякденному житті переважна більшість дітей їх не дотримується.

         В результаті дослідження було виявлено, що вже на початок року більшість вихованців старших груп мають достатній та середній рівень фізичної активності, володіють основними рухами виявляють інтерес до занять фізичною культурою.      

         Дошкільнята орієнтуються в основних станах погоди і установлюють прості залежності і взаємозв’язки між станом погоди, станом рослин та поведінкою тварин, розрізняють за кольором, формою і величиною різні предмети, порівнюють форму об’єктів природи з геометричними фігурами, порівнюють між собою рослини і тварини, виділяють схоже та відмінне, класифікують об’єкти довкілля за певною ознакою.

         Аналізуючи соціально-моральний розвиток дітей старших вікових груп встановлено, що більшість  мають достатній  рівень розвитку. Труднощі мають лише ті діти, які часто невідвідують дошкільний заклад.

         56% дітей старшого віку засвоїли вимоги щодо дослідницько-експериментальної діяльності. Проте, 15% дошкільнят демонструють несформованість розвитку мисленнєвих операцій з математичних, логічних відношень.

          Моніторингове дослідження мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку доводить, що 55% дітей вільно спілкуються з однолітками і дорослими, володіють діалогічним мовленням, мають достатній словниковий запас для позначення назв, особливостей та дій, пов’язаних з усіма сферами життєдіяльності, вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання. Поряд з цим, слід звернути увагу, що 26,5% дітей зазнають труднощів при вживанні синонімів, слів-порівнянь, вживанні складно-підрядних речень, складанні описових розповідей з власного досвіду. Крім того, потребує особливої  уваги робота над формуванням звукової культури мовлення, розвитком фонематичного слуху та артикуляційного апарату вихованців логопедичних груп. 

         Проведення моніторингового дослідження у групах дітей дошкільного віку дало змогу відстежити динаміку розвитку особистості дошкільника, встановити загальну картину розвиненості вихованців, що дозволить педагогам більш плідно і ефективно працювати над проблемами виявленими в ході вивчення. Всього в  дошкільному закладі було продіагностовано 159 дітей.

Враховуючи вищевказане, під час організації  освітньої діяльності  дітей в різних вікових групах, необхідно керуватись  наступними  рекомендаціями: 

  Рекомендовано:                                                          

1.Вихователям всіх вікових  груп:

1.1.Забезпечити виконання усіх розділів  програми розвитку дитини дошкільного віку від народження до шести років «Я у Світі», освітніх напрямів Базового компоненту дошкільної освіти  враховуючи результати моніторингу.   

                                                                  Термін: упродовж навчального року

1.2.Підвищувати рівень мовленнєвої активності, спонукаючи кожну дитину до участі в обговоренні, даючи можливість висловлювати власні думки, чергувати мовленнєві завдання з іншими видами дитячої діяльності для збереження інтересу й ініціативності дітей до навчального матеріалу заняття.

1.3.Планувати та  проводити групову,  індивідуальну  роботу зі звукової культури мовлення.

                                                                    Термін: постійно 

1.4.Сприяти формуванню культури поведінки дошкільників шляхом моделювання реальних життєвих ситуацій.

                                                                  Термін: постійно 

2.Вихователям дітей раннього віку :

2.1. З метою підвищення якості освіти з мовленнєвого спілкування та розвитку сенсорних здібностей урізноманітнювати форми цілеспрямованого впливу, через використання дидактичних ігор та вправ. Особливу перевагу надавати індивідуальним формам роботи з дітьми, які мають початковий  рівень розвитку.

                                                                 Термін: упродовж навчального року

3.Вихователям  груп молодшого  дошкільного віку :

3.1.Активізувати діяльність щодо попередження граматичних помилок у мовленні дошкільників.

                                                                  Термін: упродовж навчального року

 1. 4. Вихователям  дітей старшого дошкільного віку:

4.1.Взяти до уваги рекомендації щодо забезпечення ефективності мовленнєвих занять.

Термін: упродовж навчального року

4.2.Вчити дітей складати розповіді з елементами опису, збагачувати словниковий запас  дітей  іменниками,  прикметниками,  дієсловами тощо.

  Термін: постійно

4.3.Під час організації логіко-математичних занять  акцентувати увагу на використанні дидактичних ігор, завдань, вправ спрямованих на формування мисленнєвих  операцій.

Зведена таблиця визначення рівня досягнень дітей за освітніми напрямами базового компонента