Охтирського дошкільного навчального закладу

(ясла – садок) «Росинка»

Охтирської міської ради Сумської області

на 2020 – 2021 навчальний рік

ЗМІСТ

І

Аналіз результатів освітньо-виховної та методичної роботи за 2019 -2020 н.р…………………………………………………………………………….

 

3

ІІ

Методична робота з кадрами……………………………………………………….

16

1.

Підвищення рівня фахової майстерності педагогів…………………………….

16

2.

Педагогічні ради……………………………………………………………………….

18

3.

Семінари, семінари-практикуми…………………………………………………

20

4.

Консультації……………………………………………………………………….

21

5.

Педагогічні години………………………………………………………………..

23

6.

Творчі групи……………………………………………………………………….

23

7.

Перспективний педагогічний досвід…………………………………………….

24

8.

Психолого-педагогічні консиліуми………………………………………………

25

9.

Конкурси, виставки……………………………………………………………….

25

10.

Тематичні тижні……………………………………………………………………….

26

ІІІ

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей…………………………

27

ІV

Організаційно-педагогічна робота……………………………………………

29

V

Робота методичного кабінету………………………………………………………

32

VІ

Адміністративно-господарча робота…………………………………………

33

VІІ

Додатки……………………………………………………………………………

43

1.

 2.

План роботи з охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей

Проєкт плану роботи на літній  оздоровчий період  2021 р.

 

   3.

План роботи з медичного обслуговування дітей в ДНЗ на 2020-2021 н.р.

 

4.

План забезпечення  наступності і перспективності у роботі ДНЗ та ЗОШ №6

 

5.

 

Перспективний план атестації та курсової перепідготовки педагогічних кадрів закладу

 

   6.

План проведення музичних та спортивних свят і розваг

 

7.

Розподіл занять у ДНЗ «Росинка»

 

8.

Розпорядок дня вікових груп

 

9.

Профільні групи, гуртки

 

10.

11.

Графіки роботи спеціалістів

Самоосвіта педагогів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

І. Аналіз результатів освітньої

   та методичної роботи за 2019 – 2020 н.р.

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) «Росинка» Охтирської міської ради Сумської області заклад комбінованого типу. 

Упродовж 2019 – 2020 навчального року у дошкільному закладі функціонувало 9 груп дітей:

Груп раннього віку – 2

Молодшого дошкільного віку  – 2

Середнього дошкільного віку  – 2

Старшого дошкільного віку – 1

Груп компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами – 2

У дошкільному закладі працюють 52 працівника. У складі педагогічного  колективу – 24 педагоги: директор, вихователь-методист, 17 вихователів, 2 керівники музичних, 1 інструктор з фізкультури, 2 вчителі-логопеди; 28 працівників технічного обслуговування.

 Педагогічний колектив має високий освітній рівень:

 • 13 працівників мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», що складає 54 %
 • 4 педагоги – освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» – 17 %
 • 7 педагогів – освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» – 29 %
 • 2 працівників здобувають фахову освіту у вищих навчальних закладах.

        За наслідками атестації: 3 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію, 3 педагоги – першу кваліфікаційну категорію,  6 – другу кваліфікаційну категорію, 11 педагогів мають тарифний розряд, 1 педагог звання «вихователь-методист».

       У 2019 – 2020 навчальному році проатестовано 7 педагогів. За результатами: керівнику музичному Поклад І.М. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», вихователю Купрієвій О.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», вихователю Шудрик Я.В., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», вихователь Жила І.Г. проатестована на підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії», вихователь Кондратенко Н.О. проатестована на підтвердження раніше встановленого 11 тарифного розряду, інструктор з фізкультури Франкевич А.А. протестована на підтвердження 9 тарифного розряду, вихователь Собакарь О.І. проатестована на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист».

         У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності працівників, простежувалося постійне підвищення професійної компетентності, ріст їх майстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективної організації освітнього  процесу. Педагоги,  які атестувалися, були активними учасниками методичної роботи у закладі. Провели творчі звіти, колективні перегляди, виставку-презентацію кращих зразків навчально-методичного та дидактичного матеріалу для провадження освітньої діяльності.

Педагогічний колектив дошкільного закладу постійно працює над підвищенням свого професійного рівня. Упродовж  2019-2020 навчального року підвищили кваліфікацію при СОІППО вихователь Ваганова Н.В.

Діяльність дошкільного закладу у 2019-2020  навчальному році, освітня та методична робота були спрямовані на реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти Украъни, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), відповідно до листа  Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 №1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019 – 2020 навчальному році», Статуту Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка» Охтирської міської ради Сумської області.

       Упродовж навчального року колектив закладу працював над розв’язанням проблеми закладу: «Формування життєвої компетентності, розвиток базових якостей особистості в різних видах діяльності шляхом створення безпечного середовища».

 Освітня діяльність у ДНЗ здійснювалась на виконання пріоритетних завдань на 2019-2020 навчальний рік:

 • Оптимізація роботи колективу на актуалізацію основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя дошкільників шляхом створення сучасного розвивального середовища та формування ціннісного ставлення до свого здоров᾽я.
 • Забезпечення системної організації художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку засобами мистецтва в інтегрованому просторі закладу дошкільної освіти.
 • Продовження впровадження інноваційних технологій засобами пошуково-експериментальної діяльності, спрямованих на збалансований інтелектуальний розвиток дошкільника.
 • Продовження організації освітнього процесу на принципах наступностізакладу  дошкільної  освіти та початкової школи в умовах освітньої реформи “Нова українська школа” щодо гармонійного розвитку особистості дитини.

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в навчальному закладі визначався комплексною освітньою програмою:

  – «Я у Світі» (нова редакція 2019 року), програма розвитку дитини від народження до шестироків (наук. кер. Кононко О. Л.);

парціальними освітніми програмами:

– «Дитина в світі дорожнього руху». Програма з формування  основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху. (Тимовський О.А., Репік І.А.)

         – «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (автори В.Семизорова, О.Романюк, Г.Дульська).

Методична діяльність упродовж 2019-2020 навчального року була максимально гнучкою, сприяла підвищенню інноваційного потенціалу педагогів – переважали інтерактивні форми методичної роботи, в яких мали можливість взяти участь кожний педагог. За даними діагностування підвищився рівень обізнаності вихователів щодо професійної компетентності та рівень знань вихователів з різних розділів програми.

             На базі дошкільного закладу  проходили засідання педагогічної студії вчителів-логопедів, вихователів груп компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами, керівників музичних, методичний квест з питання наступності у роботі вихователів дітей старшого дошкільного віку та вчителів початкової ланки, під час яких педагоги закладу поділились досвідом організації освітнього процесу в рамках підготовки дітей до шкільного життя.

Плідно працювала Школа молодого педагога під керівництвом вихователя-методиста  та здійснювалося наставництво:      

      – Бездрабко А.Д. молодий спеціаліст – Лишенко О.І., наставник;

      – Чут О.С. молодий спеціаліст – Стешенко М.О., наставник;

      – Драгун Д.М., молодий спеціаліст – Поклад І.М., наставник.

      Підвищенню рівня знань молодих педагогів з організації освітнього процесу сприяли сплановані й проведені такі заходи, як співбесіди, опрацювання методик навчання та розвитку дітей, консультації, педагогічні години, взаємовідвідування режимних моментів, залучення молодих спеціалістів до проведення семінарів – практикумів для педагогів закладу, тренінги. На засіданнях розглядалися питання: «Сучасні підходи до організації освітнього процесу», «Створення розвивального середовища  у різних вікових групах» та ін. Завдяки таким заходам молоді спеціалісти підвищили свій професійний рівень, продемонстрували під час колективних переглядів відкритість до інноваційної діяльності, вміння працювати з високою віддачею та отрималии задоволення від власної творчості.

     Ефективно працювали  творча та ініціативні групи з питань:  «Організація експериментально-дослідницької діяльності як засобу стимулювання пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку» та «Нетрадиційні техніки малювання для розвитку художньо-творчих здібностей дошкільнят». Результатами роботи є розроблені конспекти занять щодо організації пошуково-дослідницької діяльності старших дошкільнят, перспективне планування занять з використанням нетрадиційних технік в різних вікових групах, виготовлені настільно-друковані ігри з даних тем.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності забезпечили такі форми методичної роботи:

Семінари-практикуми:

– «Сучасні підходи до організації роботи з формування навичок безпечної поведінки у дошкільників»;

– «Формування творчої особистості дитини засобами мистецтва».

     Тренінг для вихователів за програмою О.П.Аксьонової «Школа розумного руху».

      Методичний квест «Безпека дитини в освітньому процесі ДНЗ».

      Майстер – клас «Занурюємося у мистецький світ».

      Тематичні педагогічні ради:

 • «Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку – найважливіший аспект освітнього процесу в ДНЗ»:
 • «Розвиток творчих здібностей дошкільників шляхом залучення їх до мистецтва за допомогою малювання».

  Кожній педраді передувала тематична перевірка за  виконанням одного з пріоритетних річних завдань. Тематичним вивченням почергово охоплені були всі групи. За наслідками педрад, переглядів оформлена відповідна документація: довідки, накази, інформації, протоколи.

  Щомісяця надавались індивідуальні та групові консультації з метою удосконалення професійної майстерності педагогів щодо ефективної організації  життєдіяльності дошкільнят.

  Ефективною формою методичної роботи протягом 2019 – 2020 н.р.стало проведення колективних переглядів з питань безпеки життєдіяльності дошкільників та організації малювання в різних вікових групах.  Педагоги, через різні види занять, заохочували дошкільнят до критичного мислення, творчості, винахідливості, оцінювали конкретні досягнення дітей, спонукали дбати про власну безпеку. В усіх групах організована освітня діяльність здійснювалась відповідно до програмових завдань.

Однією з масових форм методичної роботи в дошкільному навчальному закладі є організація виставок, як епізодичних так і постійнодіючих. Це виставки дитячої творчості, спільних робіт дітей з батьками, спеціальні виставки за тематикою педагогічних рад.

Особлива увага в ДНЗ приділяється самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна освіта здійснюється різнобічно, проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у тренінгах особистісного зростання, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури. Педагогічні працівники, закріплені за педагогічними студіями,  відвідували різні методичні заходи згідно наказу по ДНЗ «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами», активно працювали, на педгодинах ділилися враженнями, надавали інформацію про цікаве й раціональне для застосування у педагогічній діяльності закладу.

Упродовж року педагоги активно переглядали вебінари, семінари з питань ефективної організації освітнього  процесу  в дошкільних закладах на сайтах цифрового видавництва MCFR та Всеосіти.  Інструктор з фізкультури Франкевич А.А. своїми наробками поповнювала онлайн-бібліотеку Всеукраїнського порталу Всеосвіта та отримала відповідні сертифікати та грамоти. Керівник музичний Поклад І.М. є активним користувачем  Форуму для музичних керівників та вихователів дитячого садочка України (https://forum.in-ku.com/forumdisplay.php?f=187), Faccebooc – сторінок «Креативні музичні керівники України», «Свято в дитячому садку», «Музичний керівник»,  «Орф – рух в Україні»,  де успішно ділиться розробками  тематичних занять, свят, розваг.

Педагогічний колектив з метою удосконалення освітнього процесу використовував елементи альтернативних методик та технологій, а саме:

 • «Логічні блоки Дьєнеша»;
 • мнемотехнологію;
 • кольорові палички Д.Кюїзенера для логіко – математичного розвитку;
 • коректурні таблиці для розвитку пізнавальної діяльності дітей за методикою Н.Гавриш;
 • технологію навчання дітей читанню (автор М.Зайцев);
 • технологію інтегрованого навчання, виховання  (розвиваючі кубики Б.Л.,О.О.Нікітіни);
 • Школа розумного руху (О.П.Аксьонової);
 • кінезіологічні вправи;
 • технологію К.Орфа.

Упродовж 2019-2020 навчального року колектив закладу продовжував роботу зі зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до власного здоров’я, інтересу до здорового способу життя.

З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей упродовж року було забезпечено:

– дотримання оптимального рухового режиму в роботі з дітьми упродавж дня через проведення ранкової гімнастики, фізкультурних занять в залі та на свіжому повітрі, рухливих ігор та вправ спортивного характеру, фізкультурних хвилинок та фізкультурних пауз, гімнастики пробудження після денного сну, піших переходів, самостійної рухової діяльності дітей, проведення фізкультурно-спортивних свят та розваг, Днів здоров’я;

– позитивний психологічний мікроклімат в групах;

– дотримання температурного режиму в групах;

– регулювання фізичних навантажень на дітей із урахуванням індивідуальних та вікових особливостей;

– максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;

-проведення нетрадиційних форм оздоровлення: дихальної гімнастики, музикотерапії, психогімнастики. У жовтні 2019 року на високому рівні були проведені «Козацькі забави» за участю батьків.

У полі зору роботи з батьками була просвітницька діяльність з проблеми ведення здорового способу життя в сім’ї (розроблені пам’ятки, виготовлені папки-ширми («Для маляток-здоров’яток», «Фізичне виховання вдома», проводились індивідуальні консультації).

Завдяки ініціативності, відповідальності інструктора з фізичної культури Франкевич А.А. значно підвищились якість і результати фізкультурно-оздоровчої роботи. Більшість заходів за сприятливих погодних умов проводились  на свіжому повітрі, до них педагог добирала сучасні оригінальні комплекси фізичних вправ та атрибути. Аналізуючи результати фізкультурно-оздоровчої роботи можна зробити висновок, що систематична робота з  дітьми, шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищення рухової активності була ефективною.

Результативними заходами, які створюють позитивний імідж нашого закладу, є музичні свята та розваги, організовані на високому рівні керівниками музичними Поклад І.М., Драгун Д.М. спільно з педагогами та батьками. Використання в освітній  діяльності Поклад І.М. технології К.Орфа дало можливість нестандартно та оригінально  підходити до організації музичних занять та свят. Керівники музичні добирають доступний та сучасний репертуар для дітей, зацікавлюють вихованців музичними знахідками, створюють на музичних заняттях невимушену атмосферу співпраці та творчості.

Упродовж  навчального року проводилася цілеспрямована робота  по  впровадженню та узагальненню перспективного педагогічного досвіду.  З цією метою  ведеться вивчення досвіду вчителя – логопеда Бодрової Л.В. з питання «Використання кубиків М.Зайцева як ефективної технології у корекційній роботі з дітьми» та в квітні 2020 року узагальнений досвід  роботи  керівника музичного Поклад І.М. з проблеми «Розвиток творчого потенціалу дітей дошкільного віку під час організації музичних занять шляхом використання технології К.Орфа».

        Упродовж навчального року, з метою розвитку творчих здібностей вихованців,  в дошкільному закладі працювало 7 гуртків:       

 «Веселкові барви» (нетрадиційне малювання)  – керівник Лишенко О.І.;

«Дзвінкі голосочки» (вокальний) – керівник Поклад І.М.;

«Олімпієць» (навчання елементів баскетболу) – керівник Франкевич А.А.;

«Чудо-шашки» – керівник Стешенко М.О.

«Танцювальна мозаїка» -керівник Криклива Т.М. (ОМЦПО – МАН)

«Англійська мова» – керівник Гонтаренко Н.І. (ОМЦПО – МАН)

«Художня праця» – керівник Криклива Т.М. (ОМЦПО – МАН).

            Робота щодо наступності дошкільної та початкової освіти проводилась відповідно плану роботи ДНЗ та Плану спільної роботи дошкільного навчального закладу та ЗОШ № 6. Вихователями  старших груп організовано ряд екскурсій дітей  до школи. На загальні батьківські збори було запрошено вчителя першого класу, яка проінформувала  присутніх з питань готовності майбутніх першокласників до шкільного життя та здійснення освітньої діяльності  в умовах Нової української школи. У листопаді 2019 року з метою обміну досвідом та збереження наступності у навчанні та вихованні учнів при переході з дошкільної до початкової ланки, проведено відкриті заняття вихователями старших груп  для вчителів початкових класів. Відповідно для вихователів ДНЗ проведено вчителями ЗОШ № 6 відкритий урок з математики.

Охорона та зміцнення здоров’я дітей,  формування звички  до здорового способу житття залишаються актуальними та першочерговими завданнями дошкільного закладу. У закладі проводиться систематична робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності:

 • розроблені, затверджені та обліковані інструкції з охорони праці;
 • щороку визначається готовність закладу до нового навчального року, осінньо-зимового періоду;
 • організовано проходять медичні огляди працівників;
 • розроблені та поетапно виконуються комплексні плани-заходи з охорони праці та пожежної безпеки.

Виконаний план роботи з охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей, який спрямований на виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти України та програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі». Результативно проходили щорічні (осінній, зимовий)  Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності у закладі.

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховувались  на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводився індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Директором видані відповідні накази, з якими ознайомлені всі працівники ДНЗ під підпис. Вихователі активно залучають членів родин  до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей. Оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та у роздягальнях.      

Упродовж  року планомірно проводилася робота з родинами дітей закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення поновлювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри, при цьому враховувались особливості кожної сім’ї. Родини вихованців постійно запрошувались на батьківські збори. Систематично проводилися індивідуальні бесіди, консультації, тренінгові заняття, анкетування, Дні відкритих дверей, ярмарки, виставки. Педагоги постійно залучали до активної участі батьків у підготовці та проведенні свят, розваг, виставок, конкурсів. Упродовж року успішно діяв консультативний центр «Разом з мамою», де батьки отримували консультативну допомогу з питання організації ігрової діяльності з малюками вдома, створення розвивального середовища та ін. З метою забезпечення конституційних прав дітей п’ятирічного віку на здобуття дошкільної освіти та надання їм стартових можливостей напередодні вступу до школи, надання батькам психолого-педагогічної допомоги з питань розвитку, навчання і виховання дітей, що виховуються в умовах сім’ї, працював Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють.

В умовах запровадження  в закладах освіти карантину з 12.03 2020 р., діяльність педагогів була переведена на дистанційний режим, тому  завдання педагогів  були спрямовані на проведення роз’яснювальної роботи з батьками щодо організації дозвілля дітей у період тимчасового призупинення діяльності дошкільного навчального закладу.

Під час карантину, дошкільники, як ніхто інший, страждають від нестачі сенсорних подразників, спілкування з довкіллям. Наші педагоги активізуючи творчу діяльність, інформаційно-телекомунікаційні ресурси, спрямували свої зусилля на дистанційну підтримку родин вихованців закладу.

         Вихователем – методистом проведено онлайн – ділову гру для педагогів «Допомагаємо батькам дошкільників організувати  відпочинок під час карантину»»,  де розглядалось питання, що потрібно зробити для того,  аби ігрова діяльність не була лише формальністю, а мала розвивальний вплив, щоб малята мали змогу проявляти свій творчий потенціал;  консультації з питання «Дистанційна взаємодія з родинами вихованців», «Як організувати ігри вдома?».

Гра завжди захоплює дитину, тому педагоги підготували сучасну та корисну інформацію щодо організації ігрової, навчальної та самостійної діяльності малят різних вікових категорій вдома. Надавали змістовні консультації, щоб батьки мали змогу зорієнтуватися як правильно грати в ту чи іншу гру, як використовувати наочний, роздатковий матеріал, як доступно та легко виготовити його з покидькового та інших матеріалів.

Малювати, ліпити, аплікувати та конструювати – це те, що, напевно, подобається робити дітям найбільше. Бо дозволяє малюку втілити свої задуми, реалізувати творчі здібності. Враховуючи це, педагоги підбирали та пропонували цікаві зразки для художньо – практичної діяльності. Досить цікавою формою, яка сподобалась батькам це складання казки. Улюблених казкових героїв вихованці малювали, ліпили, вирізали з різнокольорового паперу та картону. Особливо захопив малят майстер-клас «Великодні шедеври разом з дітьми». Дітлахи щедро ділились фото своїх робіт з вихователями у месенджері Viber. Рухливі ігри – це найважливіша частина життя дитини. Задовольняти рухову активність потрібно постійно, адже це забезпечує успішне навчання в подальшому. Тому враховуючи умови карантину, інструктор з фізкультури, керівники музичні та вихователі активно пропонували веселі руханки, вправи  ранкової гімнастики, таночки з відео зображенням,  виконання яких не вимагає великого простору та спеціальних атрибутів.

         Професійна мобільність наших вчителів – логопедів дозволила швидко зорієнтуватися в карантинних умовах. Для того, щоб не втратити зв’язок з дошкільнятами – майбутніми першокласниками, та не залишити батьків наодинці з невирішеними проблемами щодо сформованості звуковимови у вихованців груп компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами, спеціалісти організували відео уроки. Які створювались з врахуванням, індивідуальних особливостей кожного, що в свою чергу покращує ефективність корекційного впливу.

З метою активізації роботи з родинами педагоги постійно пропонували батькам корисні онлан-ресурси для розвитку і навчання дошкільників різного віку. А саме: перелік дитячих сайтів, змістовних вебінарів, онлайн – семінарів з питання виховання та освіти дошкільнят, новинки інформаційно-методичної, дитячої пізнавальної літератури тощо.

         Ефективно продовжує функціонувати вебсайт та Faccebooc – сторінка дошкільного навчального закладу. Метою сайту є оперативне і об’єктивне інформування громадськості про діяльність ДНЗ та включення в єдиний освітній інформаційний простір мережі Інтернет. Основними завданнями ресурсів є висвітлення освітніх послуг учасниками освітнього процесу в дошкільному закладі, формування позитивного іміджу.

Проведена методична робота у 2019 – 2020 н.р. сприяла обміну досвідом роботи, підвищенню власної самоосвіти педагогів з питань безпечної поведінки та удосконалення роботи щодо формування образотворчих здібностей дітей різних вікових груп. Всі форми методичної роботи  відзначились, актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю  тематики, інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм і методів роботи, що мало вплив на розвиток творчої думки кожного педагога. Організація  цих форм роботи допомогла  колективу на належному рівні вирішити головні завдання плану роботи закладу.

Медико-профілактична робота в закладі здійснювалась відповідно до затвердженого плану. Упродовж року саме турбота про здоров’я наших вихованців була і лишається одним із пріоритетів роботи дошкільного навчального закладу.

На виконання  Закону України «Про захист населення від інфекційних захворювань»,  відповідно плану роботи закладу на 2019-2020 н.р. адміністрацією закладу, медичними працівниками проведено  аналіз захворюваності дітей за навчальний рік, що дає змогу виявити якими хворобами найчастіше хворіють діти,  для подальшого визначення та проведення профілактичної роботи щодо їх попередження.

          Аналіз соматичного звіту захворюваності за навчальний рік показав, що в закладі  протягом вересень-травень (2019-2020 н.р.) хворіло:

 

 хвороба

2018-2019н.р.

2019-2020н.р.

ГРВІ

180

137

бронхіт

57

11

отит                       

9

4

пневмонія

1

ангіна

2

1

травми

інші

19

4

дерматофітія

1

     

вітряна віспа

75

Всього:

243

240

                                     

 З таблиці видно, що порівняно з минулим навчальним роком зменшилось випадків  захворюваності на ГРВІ на 43 (24%), бронхіт на 46 (81%), отит на 5 (56%), ангіна на 1(50%), відсутні шкіряні захворювання. Але, на превеликий жаль, з’явилися  випадки на вітряну  віспу (через інтенсивне розповсюдження по всьому місту).

В загальному  хвороб зменшилось на 7 випадків (на 3%), що пов’язане  в першу чергу з погодними умовами.  Також, це говорить про те, що в закладі  в  достатній мірі проводиться профілактична робота щодо попередження захворюваності.   Належним чином проводиться роз’яснювальна робота серед батьків і вихованців.

З метою покращення роботи педагогічного, медичного та обслуговуючого персоналу з питань зміцнення та збереження здоров’я дітей,  належної організації  фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ на протязі 2019-2020 навчального року:

 • здійснювався контроль за  роботою  по зниженню захворюваності вихованців;
 • контролювалося дотримання профілактичних заходів для захисту дітей від ГРВЗ та гострих кишкових захворювань;
 • вівся чіткий облік дітей, що прийшли до ДНЗ після хвороби для правильної організації фізкультурно-оздоровчої роботи з ними;
 • систематично проводився аналіз причин відсутності дітей у дошкільному навчальному закладі;
 • постійно проводилася санітарно-просвітницька робота з педагогами, батьками та дітьми щодо профілактики різних видів захворювань, особливо з профілактики гострих кишкових захворювань;
 • не допускалися до роботи  працівники, які прийшли з ознаками захворюваності;
 • слідкували за поповненням медичного кабінету лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги та їх заміні;
 • проводили санітарно-освітню роботу з батьками щодо гігієни та дотримання правильного раціону харчування дітей вдома, формування у них культурно-гігієнічних навичок;
 • щоденно ретельно проводили прийом дітей з обов’язковим опитуванням батьків про стан здоров’я дітей;
 • створювали найбільш сприятливі умови для гармонійного фізичного розвитку дітей, підвищення загальної стійкості дитячого організму до інфекцій (ранкова зустріч дітей на свіжому повітрі, щоденні заняття з фізичного розвитку, щоденні прогулянки на свіжому повітрі, проведення загартовуючи заходів з урахуванням індивідуальних особливостей дітей).

Обов’язковою умовою нормального росту організму, його гармонійного, фізичного і нервово-психічного розвитку є організація раціонального харчування, тому у дошкільному закладі здійснюються дієві заходи щодо забезпечення вихованців якісним харчуванням.

На основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню, обліковувалися витрати продуктів на одну дитину, проводився аналіз та корекція виконання натуральних норм харчування. У раціоні присутні свіжі фрукти, соки, овочі, м’ясопродукти, молокопродукти, крупи, риба свіжоморожена. Середнє виконання щоденних норм продуктів за 2019 р. показав наступне: крупи, бобові, макаронні вироби – 100%; картопля – 84%; овочі свіжі – – 91%; масло вершкове – 100%; олія – 100%; яйця -100%; молоко, кисломолочні продукти – 91%; сир кисломолочний – 93; сметана – 90%; м’ясо  -955; риба та рибопродукти – 89%. Середній процент виконання норм харчування склав: ясла – 94; сад – 93%.

Під час організації харчування з вихованцями особлива увага приділялалась культурі прийому їжі – дотримувалась сервіровка, дітям повідомлялися назви страв, виховувалась культура поведінки за столом.

У закладі в наявності необхідна документація по харчуванню, що ведеться за формою і заповнюється своєчасно. Технологія приготування страв суворо дотримується. Контроль за якістю харчування, закладкою продуктів, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, правильністю зберігання і дотримання термінів реалізації продуктів харчування здійснюється відповідно затвердженої документації.

Позитивний імідж дошкільного навчального закладу, його привабливість в очах вихованців та їх батьків, пояснюються прагненням працівників врахувати інтереси споживачів як у плані одержання якісної дошкільної освіти, так й у плані створення комфортних умов для перебування вихованців. Тому для досягнення даної мети адміністративно-господарська діяльність в ДНЗ проводилась відповідно до завдань, визначеним планом роботи закладу на рік.

Основним джерелом видатків на утримання та зміцнення матеріальної бази дошкільного навчального закладу є місцевий бюджет. Зокрема, попередньо на 2019 рік було виділено 5,4 млн. грн. (враховуючи харчування дітей та заробітну плату  працівників), у 2020 році на утримання закладу суму було збільшено на 1 млн. Завдання адміністрації полягає в оптимальному прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні коштів. Тож, першочергово були проведені заходи, що спрямовані енергозбереження, шляхом заміни дерев’яних вікон на металопластикові в приміщеннях. Проведено ремонт кімнати гігієни логопедичних груп: замінено вікно, сантехніку, облицювальну плитку на підлозі та стінах, шафи для рушників та зберігання інвентарю.

За літній період частково проведено реконструкцію системи опалення з встановленням сучасних радіаторів у приміщенні групи раннього віку, центрального коридору, кабінетів вчителів-логопедів. Організовано два робочі місця для бухгалтерів, що оснащені комп’ютерною технікою, сучасними меблями.

         Для забезпечення якісного харчування дітей в ДНЗ, важливим є створення належних умов на харчоблоці та підсобних приміщеннях. У дошкільному навчальному закладі, за короткий період, проведено ремонт посудомийного цеху харчоблоку: покладено облицювальну плитку на стінах та підлозі; замінено двері; придбано столи, стільці, шафу для зберігання мийних засобів. Проведена часткова заміна сантехніки.

Центром освітнього процесу та роботи з педагогічнми кадрами  в дошкільному закладі є методичний кабінет, в якому проведено косметичний ремонт та придбано сучасні меблі.

З метою забезпечення належного обліку та контролю за обсягом спожитих послуг електроенергії, встановлені сучасні лічильники на два корпуси.

Адміністрація продовжує тісну співпрацю з депутатами Сумської обласної та Охтирської міської ради. Завдяки постійній увазі з боку депутатів, маємо можливість покращувати та зміцнювати матеріальну базу.

В цілому заплановані заходи річного плану, за підсумками роботи протягом минулого 2019-2020 навчального року колективом – виконано. Слід зазначити, що робота закладу дошкільної освіти є достатньо-результативною, обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу орієнтовані на пропагування та впровадження в практичну діяльність сучасних досягнень дошкільної освіти та роботу в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

Виходячи з результатів аналізу освітньої і методичної роботи зусилля колективу будуть спрямовані на розв’язання основних пріоритетних завдань:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пріоритетні завдання

на 2020-2021 н.р.

 

 • Забезпечення системного підходу до виховання екологічної культури дітей дошкільного віку шляхом доцільного та ефективного природокористування.

 

 • Формування соціально-морального досвіду дошкільників з метою закріплення навичок моральності у практичному житті.

 

 • Продовження створення ефективних умов для організації художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку засобами нетрадиційного малювання в інтегрованому просторі закладу дошкільної освіти.

 

 • Продовження забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти, завдяки єдності підходів до безпечної організації життєдіяльності дітей шостого року життя.

 

 

ПРОБЛЕМНА ТЕМА РОКУ:

«Організація сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини в умовах нової української школи»

 

Напрямок роботи дошкільного закладу:

                   «ПІЗНАВАЛЬНО – ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК»

 

Завдання на оздоровчий період:

 

 • створення умов для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом упровадження сучасних освітніх технологій збереження і формування здоров’я.
 • продовження поглибленої роботи по формуванню у дошкільників морально-етичної культури, вихованню духовних цінностей засобами музики, театралізованої, ігрової, суспільної діяльності.
 • активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах дошкільного закладу на початку нового навчального року.

 

ІІ. Методична робота з  педагогічними кадрами

ІІ.1. Підвищення рівня фахової майстерності педагогів

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відпові –

дальний

Примітка

Відм.

про викон.

1

2

3

4

5

6

  2.1.      З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

2.1.1

Забезпечити виконання програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у  Світі».

упродовж навчального року

педагоги

ДНЗ

 

 

 

 

 

2.1.2

Проводити співбесіду-консультацію з педагогами ДНЗ щодо нормативно-правового та програмно-методичного забезпечення, модернізації змісту освіти за Базовим компонентом дошкільної освіти.

 

упродовж навчального року

 

директор, вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3

Направити на курси підвищення кваліфікації при КЗ СОІППО педагогів: Брагіну І.О., Нестеренко Н.І., Поклад І.М., Харченко А.Є., Кравець В.О.,  Стешенко М.О., Лишенко О.І.

 

згідно з графіком

 

директор

 

 

наказ

 

 

 

 

2.1.4

Створити умови для виконання курсових завдань педагогами ДНЗ.

відповідно графіка проходження курсів

вихователь-методист

рекомендації

 

2.1.5

Заслухати звіти педагогів, що пройшли курси на нараді при директору.

 

 

директор, вихователь-методист

папки самоосвіти

 

2.1.6

Забезпечити участь кожного педагога у різних формах методичної роботи в ДНЗ та в місті.

 

згідно з графіком

 

вихователь-методист

 

графік

 

2.1.7

Реалізувати систему активних форм роботи з кадрами: майстер-класи, обмін досвідом.

 

упродовж навчального року

директор, вихователь-методист

річна циклограма роботи

 

 

 

 

 

2.1.8

Організувати колективну переплату фахових видань.

вересень, травень

вихователь-методист

абонементи

 

2.2  З метою підвищення якості атестації педагогічних працівників:

2.2.1

Видати наказ по ДНЗ про підготовку та проведення чергової атестації педагогічних працівників.

до

 

20.09.2020 р.

  директор

 

 

наказ

 

 

 

 

2.2.2

Атестувати в поточному навчальному році вихователя Парфьонову Н.М.

до

 

01.04.2021 р.

 

атестаційна комісія

наказ,

протоколи

 

 

 

2.2.3

Вивчити систему роботи педагогів, які атестуються у 2020 -2021 н.р.

         до

15.03.2021 р.

 

атестаційна комісія

графіки, звіт,

протоколи, опис

 

2.2.4

Заслухати творчі звіти педагогів, які  атестуються на педраді.

лютий,

2021 р.

 

методичні розробки

тощо

 

2.2.5

Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації та довести до відома всіх членів педагогічного колективу.

 

до

05.04.2021 р.

  директор

 

 

наказ

 

 

 

 

2.3    З метою підвищення ефективності самоосвіти:

2.3.1

Оновлювати та поповнювати фонд  довідкової  і методичної літератури.

упродовж навчального року

вихователь-методист

 

 

2.3.2

Знайомити з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями через виставки «Новинки періодичних видань» та консультації – огляди.

останній четвер кожного місяця

  директор, вихователь-методист

папки самоосвіти

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Провести вибірковий аналіз матеріалів  самоосвіти.

упродовж навчального року

вихователь-методист

рекомендації

 

 

 

2.3.4

Провести засідання «Круглого столу» (обмін думками, ідеями внаслідок самостійного опрацювання індивідуальних тем самоосвіти упродовж поточного навчального року).

 

15.04.2021р.

 директор, вихователь-методист

матеріали

самоосвіти

 

 

 

 

 

 

 

2.4     З метою професійного становлення молодих спеціалістів:

2.4.1

Призначити наставників для молодих педагогів:

Бездрабко А.Д. – Лишенко О.І.,

Драгун Д.М. – Поклад І.М.

Чут О.С. – Собакарь О.І.

 

до 07.09.2020р.

 

  директор

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

2.4.2

Методичну роботу та роботу педагогів – наставників спрямувати на:

 • ознайомлення з нормативно-правовими документами системи дошкільного виховання, напрямами роботи ДНЗ, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією;
 • консультативну допомогу з  питань організації освітнього процесу;
 • спільне моделювання системи занять і режимних моментів;
 • методичну допомогу щодо використання дидактичного матеріалу для занять;
 • обговорення сучасних досліджень дошкільної педагогіки, сучасних педагогічних технологій, інновацій, ППД, творчих здобутків інших педагогів;
 • надання допомоги в роботі з родинами;
 • залучення до методичної і громадської роботи.

 

 

 

 

упродовж навчального року

директор, вихователь-методист, педагоги – наставники

 

 

 

 

зошити самоосвіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3

Здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до роботи.

упродовж року

директор, вихователь-методист

папки

самоосвіти

 

2.4.4

Сприяти роботі постійно діючої Школи  молодого педагога «Порада».

упродовж року

керівник вихователь-методист, педагоги наставники

 

план

 

2.4.5

Сприяти участі молодих педагогів в роботі міської педагогічної студії «Школа молодого педагога» (Онлайн).

за планом роботи методичного кабінету відділу освіти

директор, вихователь-методист

 

план роботи

 

 

 

 

 

 

2.5     Педагогічні ради:

2.5.1

Якісна освіта – запорука самореалізації особистості. Завдання педагогічного колективу на 2020 – 2021 навчальний рік.

1.Про обрання секретаря педагогічної ради.

2.Про підсумки роботи ДНЗ у 2019-2020 н.р. та завдання на наступний навчальний рік.

3.Про підсумки літнього оздоровчого періоду.

4.Про  лист МОН «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020 – 2021 навчальному році» від 30.07.2020 № 1/9-411.

5.Про оргaнізацію діяльності закладу в умовах продовження адаптивного карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19).

6.Про  матеріали серпневої конференції педагогічних працівників.

7.Про освітню програму закладу на 2020-2021 н.р.

8. Про використання програм та методичних посібників для освітньої діяльності.

9.Про план роботи ДНЗ на 2020-2021 навчальний рік.

10.Про затвердження форм планування освітньої  роботи педагогів, вихователя-методиста.

11.Про організацію роботи творчих та профільних груп, гуртків.

 

31.08.2020 р.

директор, вихователь-методист

план, протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Розвиток екологічної свідомості  у  дошкільників.

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.Про сучасні підходи до формування екологічної свідомості особистості дошкільника.

3. Про роль  педагога  в  екологічному  вихованні  дошкільників.

4. Про еколого-розвивальне  середовище як складову  екологічного  захисту  дитини.

5.Про результати тематичного вивчення стану роботи з екологічного виховання  дітей  дошкільного віку.

6.Екологічний тренінг для педагогів.

 

 

 

 

 

26.11.2020 р.

 

 

 

директор

 

вихователі

 

 

вихователь-методист

 

практичний психолог

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

доповідь

 

інформація

 

 

довідка

 

 

 

 

 

 

обмін досвідом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Формування морально – етичних цінностей  у дошкільників.

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Про особливості морально-етичного становлення дітей-дошкільників.

3. Про формування  морально-духовних якостей особистості дитини. /практична частина/

4.Про психологічні особливості моральних форм поведінки дошкільників.

5. Про стан  морального виховання дітей дошкільного віку (тематична перевірка).

6.Гра «Виховання позитивних дитячих взаємовідносин».

7.Звіт педагогічних працівників, які проходять атестацію.

 

18.02.2021

 

 

директор

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

доповідь

 

 

 

 

інформація

 

 

 

 

довідка

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Про результативність освітньої роботи з дошкільниками у 2020-2021 навчальному році.

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.Про аналіз освітньої  та методичної роботи ДНЗ.

3.Про виконання програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у  Світі».

4.Про виконання освітньої програми закладу.

5.Про готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.

6.Про роботу закладу у літній оздоровчий період 2021 р. (презентація плану).

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2021 р.

 

 

директор,

вихователь-методист, практичний психолог,

інструктор з фізкультури,

керівник музичний,

сестра медична старша.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6    Семінари, семінари-практикуми:

2.6.1

Семінар-практикум:

 «Еколого-природнича освіта дошкільників».

 1.Створення умов для еколого-природничої освіти дошкільників: облаштування куточка природи у відповідності до чинних програм та віку дітей .

2.Оснащення освітнього процесу дидактичним матеріалом у відповідності до програми. 

3.Різноманітність інноваційних форм і методів ознайомлення дошкільників з природним довкіллям.

4.Місце та особливості проведення екологічних квестів, прогулянок  з дошкільниками.

5. Дитячі твори морально-екологічного спрямування у житті дошкільника.

 

 

 

29.10.2020 р.

 

вихователь-методист

 

матеріали семінару, методичні рекомендації, пам’ятки

 

2.6.2

Семінар-практикум:

«Виховання у дітей морально-етичних норм поведінки».

Тематика засідань:

1.Моральне виховання, як запорука формування позитивних якостей доброти, чуйності та милосердя у дітей дошкільного віку.

2.Моральне виховання дошкільника в процесі ігрової

діяльності.

3.Розвиток емоційної сфери, комунікативних навичок дітей, шляхом впровадження ефективних технологій.

 

 

 

28.01.2021 р.

 

 

вихователь-методист

 

план семінару, методичні рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.Майстер-класи, тренінги

2.7.1

Тренінг «Вплив кінезіологічних вправ на розвиток мовлення та мислення дитини».

 

03.12.2020 р.

 

Вчитель-логопед

Бодрова Л.В.

практичний матеріал

 

2.7.2

Майстер-клас «Озвучення казок-мініатюр за допомогою музичних інструментів».

 

.

21.01.2021 р.

Керівник музичний,

Поклад І.М.

практичний матеріал

 

2.8.   Консультації для педагогів усіх категорій:

Консультації для вихователів

2.8.1.

Вчимося діяти у конфліктах з батьками.

 

10.09.2020 р.

вихователь-методист

інформаційний матеріал, методично-практичні рекомендації, поради

 

2.8.2.

Секрети вдалого спостереження з дітьми

08.10.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

 

 

2.8.3.

Формування в дошкільників основ екологічної свідомості в контексті стратегії сталого розвитку.

 

12.11.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.8.4.

Спілкуємося з дитиною правильно.

03.12.2020 р.

вихователь-методист.

=/=

 

2.8.5.

Дитячий садок і Нова українська школа: як прокласти місток.

 

14.01.2021 р.

 

 

вихователь-методист

=/=

 

2.8.6.

Вплив сучасного інформаційного світу на духовно-моральний розвиток.

 

04.02.2021 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.8.7.

Як допомогти дітям стати творчими.Нетрадиційні техніки в образотворчому мистецтві.

04.03.2021 р.

вихователь-методист

=/=

 

 

2.8.8.

Вчимо малят розслаблятися.

08.04.2021 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.8.9.

Шляхи підвищення рівня знань батьків щодо виховання здорової дитини.

11.05.2021 р.

практичний психолог,

сестра медична старша

=/=

 

Консультації для практичного психолога

2.8.10

Сигналізують дитячі емоції.

 22.10.2020р.

вихователь-методист

=/=

 

2.8.11

Виховуємо совість у дошкільному віці:  чи не зарано?

10.12.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.8.12

Ігри для формування у дітей адекватної самооцінки.

11.03.2021 р.

вихователь-методист

=/=

 

Консультації для музичного керівника

2.8.13

Музична допомога на заняттях з розвитку мовлення.

05.11.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.8.14

Вихователь і музичний керівник. Теорія та практика педагогічної взаємодії.

18.02.2021 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.8.15

Музика для інтелекту.

22.04.2021 р.

вихователь-методист

=/=

 

Консультації для вчителів-логопедів

2.8.16

Інноваційні технології в роботі вчителя-логопеда.

03.12.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.8.17

Особливості організації індивідуальної роботи з дітьми, що мають синдром дефіциту уваги з гіперактивністю.

28.01.2021 р.

вихователь-методист

=/=

 

 

 

 

Консультації для інструктора з фізкультури

2.8.18

Використання різних типів занять з фізичної культури як засіб активізації.

13.11.2020 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.8.19

 «Використання інноваційних оздоровчих та фітнес технологій для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дошкільників».

04.02.2021 р.

вихователь-методист

=/=

 

2.9.   Педагогічні години:

2.9.1

Круглий стіл 

«Організація роботи з дітьми в світлі освітніх новацій».   

 

10.09.2020 р.

 

вихователь-методист,

інформаційно

практичний матеріал

 

2.9.2

Методичний  захід

«Зустріч в інтерактивному кафе».

07.10.2020 р.

 

 

 

вихователь-методист, вихователі

інформацій-но -практичний матеріал

 

2.9.3

Педагогічна студія

«Ми різні, але ми разом».

 

 

05.11.2020 р.

вихователь-методист, вихователі

інформаційно практичний матеріал

 

2.9.4

Ділова гра

«Безпека життєдіяльності: формуємо навички в дошкільників та працюємо з батьками».

10.12.2021 р.

вихователь-методист, практичний психолог

інформаційно практичний матеріал

 

2.9.5

 Тренінг

«Мотивація до дії як основа формування сталого способу життя».

21.01.2021 р.

вихователь-методист

інформаційно практичний матеріал

 

2.9.6

Педагогічний консиліум «Форми та методи формування у дошкільників знань про моральні норми та правила».

 

07.02.2021 р.

вихователь-методист

інформаційно практичний матеріал

 

2.9.7

Майстер-клас для педагогів

«Паперові дива».

18.03.2021 р.

вихователь

методист

інформаційно практичний матеріал

 

 

2.9.8

Методичний діалог

«Функціональна готовність дитини  до школи».

 

08.04.2021 р.

вихователь-методист, практичний психолог

інформаційно практичний матеріал

 

 

 

2.9.9

Тренінг

«Подорож до себе».

13.05.2021 р.

вихователь-методист, вихователі

інформаційний матеріал

 

 

2.10     Творча   група

2.10.1

Виховання екологічної культури особистості дитини через взаємодію її з довкіллям.

вересень,  жовтень, листопад

керівник – вихователь-методист, члени творчої групи: Парфьонова Н.М., Лишенко О.І., Листопадова Н.М., Бездрабко А.Д.

   план

 

2.11.  Ініціативна група

2.11.1

Формування моральних уявлень, вчинків і культури поведінки дітей старшого дошкільного віку.

січень-

лютий,

2021

 

керівник вихователь-методист, члени творчої групи:

Жила І.Г.  Шудрик Я.В., Лишенко О.І.

 

 

 

 

 

план

 

                2.12.  Перегляд організованих форм життєдіяльності дітей:

2.12.1

Організація занять  з екологічного виховання

02.11.- 06.11. 2020 р.

Директор, вихователь-методист

конспекти занять

 

2.12.2

Вирішення завдань морального виховання дошкільників під час організації освітнього процесу.

 

лютий,

2021 р.

Директор, вихователь-методист

конспекти занять

 

2.12.3

Участь педагогів, що атестуються в «Декаді педагогічних інновацій»

січень,

2021 р.

педагоги,       що атестуються

конспекти занять, наробки

 

2.12.4

Звіт  гурткової роботи

квітень, 2021 р.

керівники гуртків

 

 

 

2.13     Перспективний педагогічний досвід

                 Виявлення, вивчення, впровадження передового педагогічного досвіду

2.13.1

Вивчення системи роботи педагогів, що атестуються

упродовж року

вихователь-методист

система роботи

 

 

 

2.13.2

Вивчення  системи  роботи вчителя-логопеда Бодрової Л.В. «Використання кубиків М.Зайцева як інноваційної технології у корекційній роботі з дітьми».

упродовж року

директор,

вихователь-методист

 

система роботи

 

 

 

 

 

 

 

2.13.3

Поширення  досвіду керівника музичного Поклад І.М. «Система дитячого музичного виховання за методикою К.Орфа».

упродовж року

директор,

вихователь-методист

рекомендаціїконсультації

 

 

 

 

 

 

2.13.4

Спрямувати роботу колективу на використання  в практичній діяльності  сучасних досягнень та ефективних освітніх технологій (елементи):

–          Впровадження інноваційної технології «Логічні блоки Дьєнеша»;

–          Впровадження мнемо технології;

–          Використання  інноваційної методики пізнавального та логіко-математичного розвитку Д.Кюїзенера;

–          Застосування коректурних таблиць для розвитку пізнавальної діяльності дітей за методикою Н.Гавриш;

–          Використання технології навчання дітей читанню автор М.Зайцев;

–          Технологія інтегрованого навчання, виховання  (розвиваючі кубики Б.Л.,О.О.Нікітіни);

–          Мнемотехнологію;

–          Кінезіологічні вправи;

–          Синквейн.

 

упродовж року

 

вихователь-методист, педагоги

 

рекомен-дації, консуль-тації

 

2.14. Проведення психолого-педагогічних консиліумів, нарад

2.14.1

Проведення наради «Психічний розвиток дітей 5-го року життя».

 

жовтень

2020 р.

директор

практичний психолог,

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

2.14.2

Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладу, або психічний розвиток дітей раннього віку.

листопад

2020 р.

директор,

практичний психолог,

вихователь-методист

протокол, рекомен-дації

 

2.14.3

Психічний розвиток дітей 4р.ж.

січень,

2021 р.

практичний психолог, вихователі

протокол, рекомен-дації

 

2.14.4

Готовність дітей 6 року життя до навчання у школі.

лютий,

2021 р.

практичний психолог, вихователі

протокол, рекомен-дації

 

2.15. Огляди конкурси, виставки

2.15.1

Конкурс-огляд «Готовність груп до нового навчального року»

 

 22.09.2020 р.

вихователь-методист, вихователі

інформація до наради

 

 

 

2.15.2

Виставка осінніх поробок «Дивовижна фантазія осені»

01.10.2020 р.

вихователь-методист, вихователі,

батьки

інформація до наради

 

2.15.3

Виставка-презентація дидактичних ігор по розвитку моральних якостей у дошкільників.

 

лютий,

2021

вихователь-методист,

інформація

 

2.15.4

Виставка новорічно-різдвяних композицій  «Зима -чарівниця».

15.12.2020 р.

вихователі,

батьки

інформація

 

2.15.5

 Мій педагогічний досвід» (виставка узагальнених матеріалів  педагогів, що атестуються).

лютий,

 2021р.

вихователі

 

інформація

 

 

 

 

2.15.6

Виставка творчих робіт дітей «Візерунки Великодня».

26.04.2021 р.

вихователі ДНЗ

інформація

 

 

 

2.15.7

Виставка дитячих малюнків:

– «Яскраві барви осені»;

– «Козацькому  роду- нема переводу»;

– «Срібна зимонька-зима»;

– «Моє рідне місто – найкраще»;

«Світ поезії Т.Шевченка  в малюнках дітей»;

– «Правила безпеки очима дітей»;

– «Моя сім᾽я – моя країна»;
«Я малюю літо».

 

 

 

упродовж року

 

 

Листопадова Н.М.,

Нестеренко Н.І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15.8

Виставка дитячих робіт гуртків «Веселі барви».

1 раз на квартал

Керівник гуртка

 

 

 

 

2.16. Тематичні тижні:

2.16.1

Олімпійський тиждень

07.09-11.09.2020 р.

директор,

вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізкультури

 

наказ, заходи

 

2.16.2

Тиждень толерантності

09.11.-13.11.2020 р.

практичний психолог

 

 

2.16.3

Свої права ти друже знай, їх цінуй і захищай (тиждень правових знань).

07.12-11.12.2020 р.

директор,

вихователь-методист, вихователі

 

наказ

 

2.16.4

Тиждень української мови.

15.02.-19.02.2021 р.

вихователь-методист, вихователі

 

 

2.16.5

Шевченківський тиждень «Співець  українського народу».

 

09.03-12.03.2021 р.

директор,

вихователь-методист

заходи

 

2.16.6

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності.

жовтень, січень,

квітень

директор,

вихователь-методист, вихователі

 

 

2.16.7

День цивільної оборони.

23.04.2021 р.

директор, вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

2.17. Дні Здоров’я в дошкільному закладі

2.17.1

Перший понеділок кожного місяця

   

 

упродовж року

інструктор з фізкультури, вихователі

календарний план

 

                     

 

ІІІ. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відпові -дальний

Примітка

Відм. про викон.

1

2

3

4

5

6

3.1       Моніторингове вивчення

3.1.1

Провести моніторингове дослідження розвитку компетентності дітей дошкільного віку за освітніми лінями Базового компоненту відповідно до змісту Програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі».

 

 

28.09.-05.10.2020 р,

12.04. -16.04.2021р.

 

вихователь-методист, вихователі

 

діагностичні картки

 

3.2   Тематичне вивчення

3.2.1

«Організація екологічного виховання в дошкільному навчальному закладі».

 

 

02.11.-13.11.2020р.

директор,

вихователь-методист

наказ,

довідка

 

 

 

 

 

 

3.2.2

«Стан  організації роботи з морального виховання».

 

лютий,

2020

директор

вихователь-методист,

 

наказ,

довідка

 

3.3    Комплексне вивчення

3.3.1

Організація життєдіяльності дітей молодшого дошкільного  віку групи «Пролісок»

жовтень,

2020р.

директор,

вихователь-методист,

пр. психолог

 

наказ,

довідка

 

3.3.2

Організація життєдіяльності групи компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами «Сонечко»

квітень,

2021 р.

директор,

вихователь-методист, пр.психолог, сестра медична старша

 

наказ,

довідка

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3

Рівень сформованості компетентності дітей за освітніми лініями  програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» (старший дошкільний вік)

06.04. -10.04. 2021 р.

директор,

вихователь-методист, пр.психолог, сестра медична старша

 

наказ,

довідка

 

 

 

 

 

 

 

3.4       Вибіркове вивчення

3.4.1

Якість впровадження рішень педагогічної ради

згідно визначених термінів

директор,

вихователь-методист

 

інформація

 

3.4.2

Аналіз змісту та якості календарного планування

листопад

вихователь-методист

інформація, рекомендації

 

 

 

3.4.3

Використання інноваційних технологій в освітньому процесі

січень

вихователь-методист

інформація, рекомендації

 

 

 

 

3.4.4

Проведення свят і розваг з дітьми

листопад, грудень, травень

вихователь-методист

інформація, рекомендації

 

 

 

 

3.4.5

Медико – педагогічний контроль занять з фізичної культури

 

2 рази на рік

директор, вихователь-методист, сестра медична старша

 

інформація

 

3.4.6

Аналіз дитячих робіт з образотворчої діяльності

1раз на квартал

вихователь-методист

інформація до відома

 

3.5      Оперативне вивчення

3.5.1

Готовність педагогів до роботи

упродовж року

директор,

вихователь-методист

інформація, рекомендації

 

3.5.2

Організація корекційної роботи в групі дітей з вадами мовлення

грудень

директор,

вихователь-методист

 

інформація

 

3.5.3.

Якість організації та проведення ранкової гімнастики.

1 раз на місяць

директор,

вихователь-методист

інформація

 

3.5.4

Аналіз організації та проведення гурткової роботи

січень

директор,

вихователь-методист

інформація, рекомендації

 

3.5.5

Співпраця наставників з молодими педагогами

упродовж року

директор, вихователь-методист

до відома

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНО ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Примітка

Відм.

про

викон.

1

2

3

4

5

6

4.1.1

Організовувати освітню діяльність згідно листа МОН Українивід 30.07.2020 №1/9-411 «Щодо організації діяльності  закладів дошкільної  освіти  у 2020/2021  навчальному році».

 

 

упродовж року

 

вихователь-методист,

педагоги

 

орієнтовний розподіл занять

(додаток )

 

4.1.2

Здійснювати освітній процес через організацію тематично-блочного планування,  різні типи та види занять.

 

упродовж року

вихователь-методист,

педагоги

тематично-блочне планування

 

4.2       З метою пропагування освітньої діяльності закладу

4.2.1

 Надавати батькам інформацію про умови перебування дітей в ДНЗ, через інформаційні стенди з фотоматеріалами, буклети, вебсайт, Facebook сторінку ДНЗ і т.д..

 

щоквартально

 

директор,

вихователь-методист

 

 

4.2.2

Оформити наочні консультативні матеріали для батьків відповідно до завдань на рік із основних напрямів роботи, враховуючи епідемічну ситуацію.

 

упродовж року

вихователь-методист, практичний психолог

інформаційні стенди

 

4.2.3

Організувати перегляд різних форм роботи з дітьми через проведення Днів відкритих дверей, враховуючи епідемічну ситуацію.

вересень,

2020 р.

квітень,

2021 р.

педагоги закладу

 

 

 

 

4.2.4

Продовжити роботу консультативного центру для батьків «Разом з мамою»,

з питань розвитку та виховання  дітей дошкільного віку.

 

упродовж року

директор,

спеціалісти закладу

план, графік роботи

 

4.2.5

Загальні  батьківські збори(онлайн):

 – Основні напрямки роботи дошкільного навчального закладу на 2020 – 2021 н. р.

– Взаємодія ДНЗ та сім᾿ї у процесі формування готовності дитини до шкільного життя».

 

 

вересень

 

 

 

 

квітень

 

директор

 

 

 

 

 

протокол зборів

 

4.2.6

Групові  батьківські збори (онлайн):

 

Ранній вік:

1.«Будьмо знайомі» (Особливості розвитку дітей раннього віку. Психологічно-вікова характеристика дітей 3-го року життя).

 2.Роль сенсорного виховання в розумовому розвитку дітей раннього віку.

3.Граємо з дитиною всією родиною.

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

січень

 

 

 

квітень

 

 

 

 

вихователі,

практичний психолог,

сестра медична старша

 

 

 

 

 

протоколи зборів

 

4.2.7

Молодший дошкільний вік (4р.ж)

 

1.Особливості психологічного і фізичного розвитку малят 4-го року життя. Батьківська єдність – важливий закон виховання (діалог)

2. Гра – провідний вид діяльності.

3. Розвиток мовленнєвої творчості дітей під час роботи з казкою.

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

січень

 

квітень

 

 

 

 

 

 

вихователі,

практичний психолог

 

 

 

4.2.8

Середній  дошкільний вік (5р.ж)

 

1.Особливості психологічного і фізичного розвитку малят 5-го року життя. Секрети батьківської педагогіки. Пріоритети сімейного виховання.

2.Характер закладається змалку. Проблеми виховання дошкільнят».

3. Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят у дитячому садку та сім’ї.

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

січень

 

 

 

квітень

 

 

 

 

 

вихователі,

практичний психолог

 

 

 

4.2.9

Старший дошкільний вік

 

1.Особливості психологічного і фізичного розвитку малят 6-го року життя. Цілісний підхід педагогів і батьків до розвитку і виховання старших дошкільників.

2.Роль батьків у моральному вихованні дітей.

3.«Які вони – майбутні школярі? (диспут)».

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

січень

 

 

квітень

 

 

 

 

вихователі,

практичний психолог

 

 

 

4.3     Взаємодія дошкільного закладу з установами, організаціями

4.3.1

З метою підвищення  якості організації перспективності, наступності у роботі дошкільного закладу і ЗОШ № 6  І-ІІ ступенів затвердити план та угоду про співпрацю.

 

 

травень,

 2020

директор,

вихователь-методист

 

план,  угода

 

 

4.3.2

Співробітництво з міським краєзнавчим музеєм: екскурсії дітей до музею та на тематичні виставки( з врахуванням епід.ситуації у місті).

 

упродовж року

директор,

вихователі

 

 

 

4.3.3

Співробітництво з міською дитячою бібліотекою: екскурсії дітей старшого дошкільного віку( з врахуванням епід.ситуації у місті).

 

упродовж року

директор,

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

4.3.4

Співробітництво з пожежною частиною: екскурсії дітей до пожежної частини,

виступи працівників пожежної частини перед вихованцями та батьками дошкільного закладу. ( з врахуванням епід.ситуації у місті).

 

 

упродовж року

директор,

вихователь-методист

 

 

 

 

 1. V. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Примітка

Відм.

про

викон.

1

2

3

4

5

6

5.1

Підготувати проєкти наказів:

–          «Про організацію методичної роботи в ДНЗ»;

–          «Про організацію гурткової роботи»;

–          «Про наставництво»;

–           «Про стан дотримання педагогами інструкцій з ділової документації»;

–           «Проведення Дня відкритих дверей»;

–          «Про присвоєння кваліфікаційної категорії»;

–          «Про проведення
Тижня безпеки»;

–          «Про підготовку літнього-оздоровчого періоду»;

–           «Про підсумки методичної роботи»;

–           «Про підготовку проведення педагогічної ради»;

–          «Про результати проведення комплексних, тематичних вивчень».

 

 

 

вересень

 

 

вересень

 

вересень

жовтень

 

 

 

 

вересень, квітень

березень

 

 

квітень

 

травень

 

 

травень

упродовж

року

 

 

упродовж

року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проекти наказів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Підготувати аналітичні довідки щодо вивчення стану організації освітнього процесу.

упродовж року

вихователь-методист

 

довідки

 

 

 

 

 

5.3

Доповнення електронної картотеки картотеки методичної літератури та фахових видань.

упродовж року

вихователь-методист

картотека

 

 

 

5.4

Інвентаризація ігрового та спортивного обладнання

до

20.10.2020 р.

вихователь-методист

 

 

 

 

5.5

Оформити тематичні куточки:

«Соціально-моральне виховання дошкільників»;

«На допомогу молодому педагогу»;

 «Інноваційні цікавинки  в освітньому процесі»

 

 

жовтень

 

листопад

 

        січень

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

5.6

–          Організувати виставки епізодичні так і постійно діючі:

– «Новинки методичної літератури»;

 – «Готуємось до педагогічної ради»;

– «Вивчаємо педагогічну спадщину»;

– «Готуємось до огляду-конкурсу».

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

тематичний каталог

 

5.7

Поповнити картотеку передового педагогічного досвіду.

 

до

01.12.2020 р.

 

вихователь-методист

 

каталог

 

 

 

5.8

Підготувати рекомендації на допомогу вихователям:

 

–           – як організувати мандрівки екологічною стежиною;

–          – соціально-моральне виховання дошкільників: сучасні аспекти.

 

 

          до

01.11.2020 р.

 

до

01.02.2021 р.

 

вихователь-методист

 

рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Примітка

Відм.

про

викон.

 

1

2

3

4

5

6

6.1  ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В 2020-2021 Н. Р.

6.1.1

Здійснити організаційні заходи щодо ознайомлення та вивчення нормативних документів та розпорядчих актів Міністерства освіти і науки, відділу освіти Охтирської міської ради про підготовку та початок 2020-2021 навчального року.

до 24.06.2020

Горовецька О.Г. директор

 

 

6.1.2

Забезпечити організацію освітнього  процесу в дошкільному закладі за затвердженими в установленому порядку навчальними планами на 2020-2021 н.р.

до 29.08.2020

Бабіна С.В., вихователь – методист

план роботи

закладу

 

6.1.3

Організувати діяльність дошкільного навчального закладу  у 2020-2021 н.р. з урахуванням освітніх потреб населення та норм наповнюваності в групах.

до 29.08.2020

Горовецька О.Г., директор

 

 

6.1.4

  Забезпечити   комплектування ДНЗ педагогічними кадрами з відповідною фаховою освітою у повному обсязі.

 

до 20.08.2020

Горовецька О.Г.,

директор

 

наказ

 

6.1.5

Тарифікувати педагогічних працівників навчального закладу на 2020-2021 н.р. згідно із законодавством України та у відповідності до фахової освіти педагогічних працівників.

 

до 01.09.2020

Горовецька О.Г.,

 директор

 

наказ

 

6.1.6

Провести нараду при директору з педагогами щодо ведення обов’язкової ділової документації на початок начального року.

 

до 25.08.2020

Горовецька О.Г.,

директор

 

нарада

 

6.1.7

Взяти участь у серпневій конференції педагогічних працівників навчальних закладів міста.

28.08.2020

Горовецька О.Г. директор

Бабіна С.В.

вихователь – методист

 

 

6.1.8

Забезпечення максимальної  реалізації громадянами конституційного права на звернення до дошкільного навчального закладу

 

постійно

Горовецька О.Г.

директор

Бабіна С.В.

вихователь – методист

 

наказ

 

6.1.9

Провести урочисті заходи з нагоди святкування Дня знань в умовах адаптивного карантину

12.09.2020

Горовецька О.Г.

 директор

Бабіна С.В.

вихователь- методист ,

керівники музичні

 

 

6.1.10

Провести медичні огляди працівників до початку навчального року спільно з відповідними органами охорони здоров’я відповідно до наказу МОН Молоді та спорту № 1365 від 25.11.11 року «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів».

 

 

до 15.08.2020

 

 

Зикіна Т.О.

сестра медична старша

 

 

графік

проходження

медоглядів

 

6.1.11

Забезпечити контроль за організацією харчування у ДНЗ; безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій, у межах норм харчування.

 

постійно

 

Смоляр А.В.

сестра медична з дієтхарчування

журнали

контролю

за

органі-зацією

харчування

 

6.1.12

Затвердити, схвалений педагогічною радою план роботи дошкільного навчального закладу на 2020-2021 н.р.

 

31.08.2020

Горовецька О.Г.

директор

річний план роботи

 

 

6.1.13

Здійснювати щоденний контроль за відвідуванням вихованцями ДНЗ.

 

постійно

Смоляр А.В.

сестра медична з дієтхарчування

журнал

відвіду-вання

 

6.1.14

Вжити заходів щодо стовідсоткового залучення дітей від 3 до 6 років до різних форм дошкільної освіти.

до 14.08.2020

Бабіна С.В. вихователь – методист

 

заходи

 

6.1.15

Довести до відома педагогічних працівників інструктивно-методичні листи МОН, рекомендації МОЗ на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби

до 20.08.2020

Бабіна С.В.

вихователь – методист

 

заходи

 

6.1.16

Створити відповідні санітарно – гігієнічні умови та належний стан безпеки життєдіяльності вихованців ДНЗ.

 

постійно

 

Бойко О.В.

завгосп

 

заходи

 

6.1.17

Придбати необхідний запас ліків та перев’язочного матеріалу, миючих та дезінфікуючих засобів.

 

до 21.08.2020

Бойко О.В.

завгосп,

Зикіна Т.О. сестра медична старша

 

 

6.1.18

Забезпечити контроль за проведенням обстеження протипожежного стану будівель, перевірити справність технічних засобів пожежогасіння.

 

до 10.08.2020

 

Бойко О.В. завгосп

 

акти, протоколи

 

6.1.19

Здійснити перевірку систем заземлення на відповідність діючим вимогам, отриманням актів за встановленою формою.

 

до 10.08.2020

 

Бойко О.В. завгосп

 

протокол

 

6.1.20

Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації.

 

до 12.08.2020

Бабіна С.В.

вихователь – методист,

Бойко О.В. завгосп

 

акти, протоколи

 

6.1.21

Облаштування території ДНЗ:

–          покіс трави; встановлення та фарбування малих форм та спортивного обладнання;

–          знос сухостою; дизайн квітників;

–          завезення піску.

 

червень –

липень

2020

 

Бойко О.В.

завгосп,

працівники

закладу

 

 

акти

 

6.1.22

Підготовка харчоблоку до початку навчального року:

– забезпечення справними холодильним та технологічним обладнанням, джерелами гарячого водопостачання, наявності терморегуляторів на жарових шафах та духовках, термометрів у холодильному обладнанні;

– постачання питною водою гарантованої якості.

 

 

 

до 10.08.2020

 

 

Бойко О.В. завгосп

 

 

6.1.23

Проведення роботи з ОП: ознайомлення з інструкціями з ОП, ТБ, ПБ та безпеки життєдіяльності дітей.

 

щокварталу

Сестра медична старша,

вихователь – методист,

завгосп

журнал

проведення

інструк-тажів,

журнал

перевірок

 

6.1.24

3 метою якісної підготовки до роботи у новому навчальному році провести атестацію робочих місць.

21-22.09.2020

атестаційна

комісія

інформація

 

6.1.25

Забезпечити систематичний контроль за:

– виконання посадових обов’язків працівниками;

–    приготуванням їжі і харчуванням дітей;

–    виконанням інструкцій з ОП, ТБ, ПБ та безпеки життєдіяльності;

–    економним використанням електроенергії, води, тепла, інвентарю та обладнання; прибиранням території.

 

 

 

упродовж

року

Горовецька О.Г. директор,

Бабіна С.В.

вихователь – методист,

Смоляр А.В. сестра медична з дієтхарчування, Бойко О.В.,

завгосп

 

 

 

інформація,

накази

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2        РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ. РОБОТА ПО БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ

6.2.1

Забезпечити у ДНЗ достатній рівень штучного освітлення на робочих місцях вихованців.

до 10.08.2020

Бойко О.В. завгосп

 

 

6.2.2

Здача системи опалення згідно з правилами:

–    промивка теплових пунктів систем теплопостачання;

–    перевірка технічного стану теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв;

–    приведення теплоізоляції до вимог нормативної документації;

проведення гідравлічних випробувань;

–    забезпечення технічною документацією у повному обсязі.

 

 

 

 

до 20.08.2020

 

 

 

 

Бойко О.В. завгосп

 

 

 

 

акти

 

6.2.3

Своєчасно ремонтувати меблі, м’який інвентар, обладнання на майданчиках, технологічне на харчоблоці, у пральні.

 

упродовж

року

завгосп, робітник по обслуговуваннюкаштелянка

 

 

6.2.4

Удосконалення розвивального середовища в групових приміщеннях, на території дошкільного начального закладу:

–     створення індивідуального та стильного образу ДНЗ;

–     задоволення запитів дітей і їхніх батьків;

–     розширення можливості педагогів для цікавої та змістовної організації діяльності дітей під час прогулянок

 

 

упродовж

року

 

педагогічні

працівники

 

перспективний план розвитку ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5

Провести своєчасний ремонт будівлі, приміщень, коридорів, харчоблоку, капітальний ремонт приміщень гігієни, водопровідних та каналізаційних мереж, санітарно-технічного обладнання згідно з планом роботи дошкільного начального закладу на літній період 2020 року.

-провести поточний та косметичний ремонт приміщень, літніх павільйонів.

 

червень –

серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

червень –

     серпень

 

 

Горовецька О.Г. директор,

Бойко О.В. завгосп

 

 

 

 

 

 

 

Горовецька О.Г. директор,

Бойко О.В. завгосп

 

 

інформація про підготовку до навча-льного року

 

 

 

 

 

інформація про підготовку до навчаль-ного року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6

Оформлення ландшафтного дизайну на території ДНЗ.

травень –

червень

Бойко О.В.

завгосп,

працівники закладу

 

 

 

 

 

 

 

6.3     РОБОТА З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ПРАЦІВНИКАМИ ХАРЧОБЛОКУ

6.3.1

3 метою обізнаності у питаннях якісного обслуговування дітей, виконання санітарних правил по утриманню групових приміщень, харчоблоку та території проводити санмінімуми.

 

щокварталу по потребі

 

Зикіна Т.О.

сестра медична старша

 

план та облік проведення

 

6.4  КОНСУЛЬТАЦІЇ

6.4.1

«Взаємодія вихователя та обслуговуючого персоналу у дотриманні режиму дня».

листопад

Зикіна Т.О.

сестра медична старша

матеріали

консультацій

 

6.4.2

«Співпраця вихователя і помічника вихователя під час організації життєдіяльності дітей різних вікових груп»

 

 

грудень

 

Горовецька О.Г. директор

 

матеріали

консультацій

 

6.4.3

«Формування культурно-гігієнічних та трудових навичок у дітей дошкільного віку».

 

лютий

Бабіна С.В. вихователь –

методист

матеріали

консультацій

 

6.4.4

«Приклад дорослого – важливий метод у формуванні особистості»

квітень

Бабіна С.В.

вихователь –

методист

матеріали

консультацій

 

    6.5       ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

6.5.1

Зміст і пріоритетні напрямки методичної, медичної, адміністративної діяльності дошкільного навчального закладу на новий навчальний рік

 

 

 

серпень

 

 

 

Директор вихователь-методист, завгосп

плани роботи всіх служб

 

Виконання постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 року №25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби»

Директор, вихователь-методист, сестри медичні старші

 

матеріали

 

Вибори дорадчих комітетів (Рада ДНЗ, Рада з харчування, комісії з охорони праці)

Директор, голова ПК

протокол

 

 

Про соціальний статус родин закладу та пільги для дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених, багатодітнихсімей та сімей, що мають дітей -інвалідів

Директор, вихователь-методист, сестри медичні старші етодист

соціальний паспорт

 

Про розподіл педагогічного навантаження та підтвердження тарифних окладів на навчальний рік

 

Директор, головний бухгалтер, члени тарифікаційної комісії

Матеріали по тарифікації

 

6.5.2

Про стан організації цивільного захисту в дошкільному навчальному закладі

 

 

 

листопад

 

 

Директор, вихователь-методист

 

Матеріали

 

 

 

 Про виконання Закону України «Про звернення громадян»

Директор

Матеріали

 

Про вивчення стану освітнього процесу згідно з річним планом 

Вихователь –

методист

Річний план

 

 

 

6.5.3

Про дотримання  вимог нормативних документів щодо запобігання дитячому травматизму

 

лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Директор

 

 

Нормативні документи

 

 

 

Про дотримання працівниками Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей в зимовий період

Директор

завгосп

 

 

 

Про стан впровадження програми-передумов системи НАССР в роботу дошкільного навчального закладу

Сестра медична з дієтхарчування

Матеріали

 

 

 

 

 

Стан ведення документації працівниками всіх служб

     травень

Директор

діловод

Документація працівників

 

Аналіз відвідування дітьми дошкільного навчального закладу

Сестри медичні старші

Журнал обліку відвідування дітьми

 

 

 

 

 

є   6.6          ВИРОБНИЧІ НАРАДИ

6.6.1

Про стан  підготовки   дошкільного навчального закладу до нового навчального року та осінньо-зимового періоду в умовах адаптивного карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби

 

серпень

 

Директор вихователь-методист, сестри медичні старші, завгосп

 

протоколи,

накази

 

Про перегляд Правил внутрішнього розпорядку. Обговорення графіків роботи всіх структурних підрозділів.

 

Директор голова ПК

інформації,

плани,заходиграфік

 

Про підсумки літнього оздоровчого періоду в дошкільному навчальному закладі

Директор, вихователь-методист

Наказ, інформація

 

Про співпрацю Охтирського дошкільного навчального закладу(ясла-садок) «Росинка» та загальноосвітньої школи І-ІІ ст. № 6

Директор,

 вихователь-методист

Накази, угода, протокол

 

6.6.2

Про фінансово-господарську діяльність,  прозорість та інформаційну  відкритість дошкільного навчального закладу

 

 

жовтень

 

 

Директор, головний бухгалтер,

діловод

 

Накази,

сайт ДНЗ

 

Про стан виконання постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 №25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиемідемічних заходів у закладах  дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби»

Сестри медичні старші

Накази, журнал, план заходів

 

Про форми, види, напрями підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу.

 

Вихователь-методист

Перспективний план

 

6.6.3

Про стан роботи з організації пожежної безпеки в дошкільному навчальному закладі

 

 

лютий

Завгосп

Приписи пінспектора з ПБ

 

Про здійснення контролю за організацією якісного повноцінного харчування  в закладі

Сестри медичні старші

Картки контролю

 

Про профілактику травматизму працівників дошкільного навчального закладу

Відповідальна з ОП

Наказ

 

6.6.4

Про роботу з дітьми соціальних пільгових категорій

 

 

 

травень

 

 

 

 

 

Директор,

вихователь-методист

Інформаційні матеріали

 

Про організацію літнього оздоровлення дітей у дошкільному навчальному закладі

Директор,

вихователь-методист

сестри медичні

старші

Накази, проєкт плану

 

Про проведення інструктажу з педагогічним та технічним персоналом з питань безпеки життєдіяльності дітей, пожежної безпеки, охорони праці

Директор, вихователь –

методист

Інструктажі