План роботи на 2022-2023 навчальний рік  План титулка

ЗМІСТ

 

І

Аналіз діяльності  дошкільного навчального закладу за 2021-2022 н.р. та завдання на 2022-2023 навчальний рік……………………………………

 

4

ІІ

Діяльність структур колегіального управління………………………………

15

ІІІ

Діяльність методичного кабінету………………………………………………

22

ІV

Адміністративно-господарська діяльність…………………………………..

33

V

Організаційно-педагогічна діяльність……………………………………………

42

VІ

Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності……………..

44

VІІ

Додатки……………………………………………………………………………

56

 

І. Аналіз діяльності дошкільного навчального закладу за 2021 – 2022 н.р.

   Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Росинка» комбінованого типу розміщений за адресою:  м. Охтирка, вул.Київська, 21. Проєктна потужність закладу 103 місця. Станом на 01.05.2022 року контингент вихованців ДНЗ налічував 179 дітей.

         У дошкільному закладі  упродовж  навчального року функціонувало 9 груп дітей:  раннього віку – 1, молодшого дошкільного віку – 2, середнього дошкільного віку – 2, старшого дошкільного віку – 4, з них 2 групи компенсуючого типу  для  дітей з мовленнєвими вадами. Укомплектованість педагогічними кадрами та техперсоналом здійснюється відповідно до штатного розпису. Педагогічних працівників – 25 (в т.ч. вихователів – 18, директор -1, вихователь-методист – 1, керівників музичних –2 , вчителів логопедів – 2, інструктор з фізкультури – 1), із них мають вищу освіту 68 %, відповідну освіту – 32 % .

     Організація освітньої роботи в дошкільному закладі здійснювалася відповідно до законодавчої та нормативно-правової бази:

 • Конституція України;
 • Конвенція про права дитини (редакція від 20.11.2014); 

 Закони України:

А також відповідно Положення про дошкільний навчальний заклад, Санітарного регламенту, Базового компоненту дошкільної освіти, Правил внутрішнього розпорядку, Посадових інструкцій та власного Статуту.

Зміст дошкільної освіти в 2021/2022 навчальному році визначався:

Комплексними освітніми програмами:

– «Я у Світі» (нова редакція 2019 року), програма розвитку дитини від народження до шести дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.);

– Корекційна робота з розвитку мовленння дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення./Ю.В.Рібцун

Парціальними освітніми програмами:      

  –          «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.);

–          «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.).

         Авторськими програмами гуртків:

 • «Веселкові барви» (нетрадиційне малювання), укладач: Лишенко О.І., вихователь ДНЗ «Росинка», схвалено: протокол педагогічної ради №1, 31.08.2021;
 • «Дзвінкі голосочки» (вокальний), укладач: Поклад І.М., керівник музичний ДНЗ «Росинка», схвалено: протокол педагогічної ради №1, 31.08.2021;
 • «Олімпієць» (елементи баскетболу), укладач: Кальченко О.І., інструктор з фізкультури ДНЗ «Росинка», схвалено: протокол педагогічної ради №1, 31.08.2021.

         Упродовж навчального року педагогічний колектив дошкільного закладу працював творчо і відповідально над  виконанням пріоритетних завдань: 

– оптимізація сучасного розвивального предметно-просторового        середовища, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дитини;

–      формування світогляду дошкільників засобами художньої літератури;

–     продовження закріплення навичок моральності дітей дошкільного віку у практичному житті;

–        продовження реалізації принципів перспективності і наступності у взаємодії дошкільного закладу та початкової школи з метою створення фундаменту успішності дитини.

         Організована освітня діяльність  у ДНЗ упродовж зазначеного періоду спрямовувалась  на формування у  дошкільників   самостійного здобуття знань, практичних вмінь під час виконання змістовних, тематичних завдань, розв’язування проблемних ситуацій. В організації освітньої роботи вихователі використовували блочно- тематичне планування освітнього процесу.

Методична робота упродовж начального  року була побудована на принципах доступності, рівності умов для кожного педагогічного працівника, безперервності їх професійного вдосконалення. Структура роботи сприяла реалізації поставлених завдань, підвищення рівня фахової майстерності кожного педагога. Всі форми методичної роботи планувались з урахуванням загальної та професійної компетентності працівників. З метою забезпечення умов для успішного вдосконалення й окреслення змісту професійної діяльності педагогів у навчальному році організовувалась діяльність за напрямами:

 – знайомство з  Базовим компонентом дошкільної освіти через обговорення під час засідань, презентації;

– психолого-педагогічних консультацій організації освітньої діяльності з вихованцями;

–  перегляд вебінарів, конференцій, семінарів в режимі онлайн на платформах та  сайтах: MCFR, Prometheus, vseosvita.ua, Genezum та ін.;

 –використання інноваційних технологій в освітній діяльності; 

– організація тематичних виставок методичної літератури відповідно до тем педрад, семінарів, практикумів;

Упродовж  навчального року педагоги закладу впроваджували в практику ефективні освітні технології, інноваційні форми організації  роботи, застосовували нетрадиційні підходи до роботи дітьми. А саме: технологію «Логічні блоки Дьєнеша», мнемотехнологію, палички Д.Кюїзенера, коректурні  таблиці  для розвитку пізнавальної діяльності дітей за методикою Н.Гавриш, технологію  навчання дітей читанню (автор М.Зайцев), розвиваючі кубики Б.Л., О.О.Нікітіних, кінезіологічні вправи, синквейн. 

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності освітнього процесу сприяла  атестація, яка проводилася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 – 18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. У 2021 – 2022 навчальному році проатестовано п’ять педагогів. З них: вихователь Ваганова Н.В. –  підтвердила 11 тарифний розряд; вихователь Стешенко М.О. – підтвердила  раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», вчителю-логопеду  Брагіній  І.О. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», вихователю Лишенко О.І. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

         За наслідками атестації педагоги дошкільного навчального закладу мають такі результати: «спеціаліст вищої категорії» – 4 педагоги, «спеціаліст першої категорії» – 4 педагоги, «спеціаліст другої категорії» – 5 педагогів, «спеціаліст» – 3 педагоги, тарифний розряд мають 8 педагогів, з них – 1 педагог має педагогічне звання «вихователь-методист». Це свідчить про професійне зростання педпрацівників як в атестаційний, так і в міжатестаційний період.

Курси підвищення кваліфікації  у 2021-2022 н.р. пройшли: директор Горовецька О.Г., керівник музичний Поклад І.М., вихователі: Листопадова Н.М., Галицька О.В., вчитель-логопед  Брагіна І.О.

                Окрім того, педагоги постійно поповнювали онлайн бібліотеку методичних матеріалів  на сайті vseosvita.ua власними  напрацюваннями. Впродовж навчального року проводилися різні методичні заходи – індивідуальні, групові форми роботи, а саме: педагогічні ради, різні види семінарів, круглих столів, майстер-класи, педагогічні години, консультації, консиліуми, анкетування. Педагоги брали участь у онлайн засіданнях професійних спільнот педагогів міста, які були організовані КУ ЦПРПП. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальності питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу освітнього процесу, його позитивних сторін. Прийняті рішення педагогічних рад були спрямовані на орієнтацію працівників ДНЗ на розв’язання даної проблеми, отримання позитивного результату, досягнення поставленої мети.

Семінар-практикум для педагогів «Створення предметно-просторового розвивального середовища – запорука становлення і розвитку повноцінної, творчої самодостатньої особистості дитини», проведений вихователем-методистом Бабіною С.В.11.11.2022р., дав змогу ознайомити вихователів з оптимальним перетворенням освітнього простору дитячого садка у відповідності до сучасних вимог, сприяв підвищенню інтересу педагогів до пошуку цікавих методів, технологій щодо облаштування групових осередків. Знання, отримані під час семінару, вихователі мали змогу закріпити на відкритих переглядах занять у листопаді 2022р.         

         Семінар-практикум «Художня література в освітньому процесі», проведений 21.01.2022 р. вихователем-методистом для педагогів закладу з метою ознайомлення з моделлю осмислення змісту літературного твору та розвивальним впливом літературного мистецтва. Під час проведення семінару-практикуму вихователі отримали теоретичні знання та практичні вміння з питання впливу літературного мистецтва на розвиток особистості дитини, зібрано дитячу пізнавальну літературу, облаштовані куточки книги, підібрано тематичну наочність. Методичний кабінет поповнився новими розробками занять, свят, розваг щодо використання художньої літератури у  освітньому процесі.

Для розширення та збагачення знань педагогів щодо організаційно-педагогічної роботи надані консультації:  «Ефективне та безпечне застосування ІКТ в освітній діяльності», «Психологічна культура педагогів у стосунках із членами родин. Партнерська взаємодія», «Профілактика дитячої нервовості», «Що спочатку- знання чи діяльність?Або діємо практично» та ін.

         В закладі працювали творча та ініціативна групи, до складу яких увійшли досвідчені вихователі: Собакарь О.І., Стешенко М.О., Лишенко О.І., Купрієва О.В., Парфьонова Н.М., Бездрабко А.Д., Кондратенко Н.О., Нестеренко Н.І. Педагогами розроблені конспекти  сюжетно-рольових ігор для дітей різних вікових груп.

         Упродовж навчального року проводилась цілеспрямована робота по моделюванню, виявленню, пропаганді та впровадженю перспективного педагогічного досвіду. Вихователем-методистом Бабіною С.В. на рівні закладу,  узагальнений досвід роботи вчителя-логопеда Брагіної І.О. з питання «Використання дидактичного синквейну у логопедичній роботі з дошкільниками»  (протокол засідання педагогічної ради №2 від 25.11.2021).  Окрім того, поширювався досвід вчителя-логопеда Бодрової Л.В. з питання: «Використання кубиків М.Зайцева як ефективної  технології у корекційній роботі з дітьми», керівник музичний закладу Поклад І.М. опублікувала власний доробок – сценарій музичної розваги «Як ми свинку Пеппу лікували від коронавірусу»  у фаховому  журналі «Музичний керівник» (№10, 2021).  Педагоги  ДНЗ  постійно підвищують фаховий та професійний рівень за допомогою участі в онлайн семінарах, конференціях, вебінарах, публікують власні напрацювання.  У кожного вихователя у наявності теоретичні та практичні матеріали по самоосвіті, якими вони залюбки діляться з колегами, обмінюються досвідом та надають допомогу молодим колегам. Постійно проводиться робота наставників та молодих педагогів, розроблені індивідуальні плани, зібрані матеріали консультацій, ведеться взаємовідвідування різних режимних моментів з метою підвищення професійного та фахового рівня молодих вихователів. Щоб допомогти педагогам з невеликим досвідом роботи в закладі діє «Школа педагога – початківця».  Завдяки  засіданням поглиблюються знання вихователів з теорії та методики навчання, сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, розвивається  ініціатива та творчость.

З метою побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти,  в закладі розроблено Положення про внутрішню систему (схвалене педагогічною радою, протокол №2, 2021р.). У 2022-2023 н.р. розпочате вивчення за напрямом оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти».  

Якість освітньої роботи аналізувалась директором, вихователем-методистом та робочою групою. Так упродовж періоду забезпечено розгляд питань: готовність груп до нового навчального року; раціональне використання простору у вікових групах; динаміка у змісті та оформленні ігрових осередків; організація освітньої діяльності в групах компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення, ефективність прийомів індивідуального підходу. Результати обговорювались на нарадах при директору, засіданнях педагогічної  ради закладу. Аналізуючи облаштоване предметно-розвивальне середовище вікових груп, можна зробити висновок: для повноцінного  розвитку дошкільників створені умови, що забезпечують психологічний комфорт та всебічний розвиток. Облаштовані ігрові центри мотивують дітей знаходити місце для задоволення власних задатків та інтересів, активізують до діяльності. Розміщення ігрового матеріалу дозволяє дітям об’єднуватися в підгрупи за інтересами. 

            Діагностування рівня знань дітей у навчальному році проводилось відповідно методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» за загальною редакцією: Н.М.Шаповал, О.М.Кулик, Т.В.Киричук, 2021р. У І півріччі вивченням було охоплено 154 вихованці закладу. Дані вивчення стали вихідним матеріалом для планування індивідуальної роботи з дошкільниками. Зокрема, для визначення шляхів та форм надання допомоги тим дітям, які мають труднощі у спілкуванні та засвоєнні знань, а також для своєчасного виявлення і подальшого розвитку нахилів і здібностей кожного.

         У зв’язку з введенням військового стану, проведення внутрішнього моніторингу оволодіння дітьми ключовими компетентностями на кінець навчального року  здійснювалось опосередковано (за участі вихователів і батьків) в групах старшого дошкільного віку. Наслідки досліджень  вказують, що у більшості випускників розвинене диференційоване сприймання, логічне мислення, володіння розумовими діями аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, групування необхідних для свідомого засвоєння знань про навколишній світ. Діти уміють розв’язувати нескладні логічні та математичні задачі, виділяти звуки, розрізняти просторові і кількісні відношення речей. Це свідчить про належний рівень розумової готовності до навчання в школі.

            Діяльність практичного психолога виконувалась відповідно до плану роботи закладу та  плану роботи практичного психолога. Головними завданнями були:

 • створення фундаменту успішності дитини в умовах освітньої реформи «Нова українська школа». Формування психологічної зрілості, життєвих компетентностей і готовності до систематичного навчання в школі;
 • збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників. Вироблення стереотипів безпечної поведінки дітей  у життєвому середовищі;
 • співпраця та партнерська взаємодія дошкільної установи та батьків вихованців з метою виховання психічно здорової особистості;
 • створення умов для соціального й інтелектуального розвитку здобувачів освіти, надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу.

          У жовтні 2021 року проведений психолого-педагогічний консиліум з питання адаптації дітей раннього та молодшого дошкільного віку до умов ДНЗ. У листопаді відбулось засідання психолого – педагогічного консиліуму «Психолого-педагогічний супровід дітей в групах компенсуючого типу». На основі складених вихователями характеристик груп та окремих вихованців, довідок спеціалістів ухвалювалися рішення щодо організації корекційно – відновлювальної роботи з дітьми, які цього потребують. Надавалися батькам індивідуальні консультації, рекомендації практичного психолога та інших спеціалістів.

                Упродовж навчального року (включно до 24.02.2022року) з вихованцями групи компенсуючого типу для  дітей з вадами мовлення проводилась  щоденна  логопедична робота згідно перспективного плану корекційно-відновлювальної роботи на 2021-2022 н. р. Освітня діяльність здійснювалась під час індивідуальних корекційних занять (щоденно), фронтальних занять (1 раз на тиждень), консультативної роботи з батьками, вихователями.

             Фізкультурно-оздоровчу роботу у ДНЗ спрямовано на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.

            Інструктор з фізкультури Кальченко О.І. упродовж навчального року використовувала елементи авторської методики «Школа розумного руху О.Аксьонової» у групі старшого дошкільного віку «Фіалочка». Зазначена  інновація спиралась на дитячу творчість, ініціативність, на здатність педагога допомогти кожній дитині відчути себе «господарем фізкультурної діяльності», «автором і виконавцем різних видів рухових вправ», а також спрямована на збагачення рухового досвіду дитини, необхідного і достатнього для повноцінного розвитку та якісної життєдіяльності.

          Для підвищення рівня взаємодії з батьківською спільнотою в умовах карантину та під час військового стану активно використовувались інформаційно-цифрові платформи: веб-сайт, Facebook-сторінка закладу. Кожна вікова група створили чат в додатку Viber, за допомогою якого організовувалась освітня робота, проводились консультації для батьків. Ефективним інформаційно-просвітницьким джерелом є веб-сайт, де кожен бажаючий може ознайомитись з цікавими матеріалами порадами, рекомендаціями щодо  виховання та розвитку дошкільників.

         До 24 лютого 2022 року в закладі організовувалась гурткова робота відповідно до нахилів та уподобань дітей, що сприяла всебічному розвитку дітей, більш глибшому засвоєнню певного обсягу матеріалу та активізації мислительних процесів дітей та їхньому фізичному розвитку. В закладі діяли безоплатні гуртки: навчання елементів баскетболу «Олімпієць», нетрадиційні техніки малювання «Веселкові барви», навчання гри в шашки «Чудо шашки», гурток «Художня праця» (ОМЦПО-МАН), гурток «Дитина в світі» (ОМЦПО-МАН), вокально-хоровий спів «Дзвінкі голосочки».

         У  ДНЗ сплановані та проводяться заходи з  питань охорони життя і здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму. В методичному кабінеті підібраний відповідний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами. Питання охорони життя та здоров’я дітей систематично заслуховувалися на педагогічних заходах, нарадах, проводився  індивідуальний інструктаж, бесіди, консультації.  В дошкільному закладі оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та в коридорі корпусу № 1.

         З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців  ДНЗ. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру.

 В дошкільному закладі створені умови для медичного обслуговування здобувачів дошкільної освіти – обладнано медичний кабінет, ізолятор. На достатньому рівні велось медичне обслуговування. Головним завданням було дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, особливо зважаючи на актуальність загрози погіршення епідеміологічної ситуації в Україні та з метою попередження поширення коронавірусної інфекції, проведення оздоровчо-профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводились  антропометричні виміри дітей віку (1 раз у квартал, а влітку – кожен місяць) та огляд дітей на педикульоз (один раз на 7 днів).

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі співпрацюють із медичним персоналом закладу по оздоровчо-профілактичній роботі. Ними проводяться різноманітні форми роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на свіжому повітрі. Один раз на місяць в садочку організовувались і проводились Дні здоров`я. Постійно здійснювався моніторинг захворюваності дітей нашого закладу.

Під контролем адміністрації залишалося медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходили поглиблений медичний огляд та обстежувалися в баклабораторії.

До початку воєнного стану  в  дошкільному закладі робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснювалася згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021р №305. Усі продукти харчування, що надходили до ДНЗ відповідали  вимогам державних стандартів, супроводжувалися накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ «Росинка» є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводився  аналіз, а в разі потреби – корекція харчування. Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Сестра медична з дієтхарчування вела документацію щодо харчування дітей, складала перспективне меню, меню-розкладку, здійснювала контроль за харчуванням дітей, проводила  санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролювала  дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічала в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів. Робота з організації харчування дошкільників в закладі освіти ведеться на достатньому рівні.

У закладі харчувались діти пільгових категорій:

 • безкоштовно: діти, батьки яки є учасниками АТО, діти ВПО, діти з малозабезпечених сімей;
 • діти з багатодітних родин сплачують 50% від вартості харчування.

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі, постійно удосконалюється і модернізується матерільно-технічне забезпечення. Незважаючи на поважний вік будівлі, приміщення закладу оформленні  в  сучасному, креативному  дизайні, адже тут виховують нове покоління малюків, готових до стрімких змін і викликів сучасного світу.

Фінансово-матеріальне забезпечення закладу відбувалося за рахунок місцевих бюджетних коштів, а завдання адміністрації полягало в оптимальному прогнозуванні, плануванні та цільовому їхньому використанні.

Внаслідок ворожих обстрілів  у нашій громаді постраждали об’єкти цивільної інфраструктури, в тому числі навчальні заклади, серед яких і наш садочок. Відповідно до розпорядження  Кабінету Міністрів України № 280-р від 10.04.2022р. «Про виділення коштів з  резервного фонду державного бюджету», з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України від 24 лютого  2022р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», були виділені кошти для військових адміністрацій, у тому числі й для Сумської облдержадміністрації. Значна сума коштів була направлена  Департаменту освіти і науки Сумської обласної адміністрації, яка уклала договір про надання послуг з поточного ремонту з підрядником –Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма «Елітбуд» у вигляді заміни вікон (43шт), дверей (7шт.) у приміщеннях закладу, даху харчоблоку.

Внаслідок спільної взаємодії громадських організацій Єднання та «Сильні люди Охтирки»  з Охтирською міської радою був поданий  проєкт реконструкції закладу на конкурс, внаслідок чого  отримали грант від «ІСАР Єднання» у сумі 173 тисячі гривень. Ці кошти були спрямовані на встановлення металопластикових  нових вхідних та міжкімнатних дверей, а також навісу над входом до будівлі закладу. За рахунок коштів з міського бюджету, на виконання припису Охтирського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій від 13.07.2021р. №85 «Про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки», за результатами комісійного  обстеження  стану техногенної і пожежної безпеки та цивільного захисту закладу Охтирським  районним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій (лист від 26.08.2022р. №545) були проведені роботи щодо облицювання стін керамічним кахелем в коридорі на шляху евакуації з групових приміщень «Фіалочка», «Ромашка». Проведено заміну 4-ох дверей, що забезпечило ширину  дверей у просвіті  на шляху евакуації  відповідно до вимог ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». У зв’язку з тривалою експлуатацією та внаслідок протікання батарей опалення,  планується провести заміну чавунних батарей на сучасні радіатори в приміщеннях харчоблоку, пральні, будівлях для господарчих потреб. В мирний час було здійснено укладання леноліуму на підлогу роздягалень 3-ох вікових груп, кабінетів директора та  сестер медичних. Подбали і про створення комфортних та зручних умов для медичного персоналу  шляхом заміни старих меблів на нові та сучасні.

         Поряд з позитивними досягненнями в закладі освітньої діяльності залишається низка  нерозв’язаних проблем, які потребують подальшої роботи:

 • індивідуальний підхід до роботи із сім’ями вихованців дошкільного закладу засобом дистанційного навчання в умовах воєнного стану;
 • продовження розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • удосконалення якісного середовища для забезпечення персонального простору дитини, її саморозвитку;
 • залишається актуальним питання з використання української дитячої літератури для комунікативно-мовленнєвого розвитку, формування патріотичних почуттів дошкільників;
 • потребує уваги емоційно-ціннісний розвиток дітей дошкільного віку.

 Виходячи з аналізу освітньої,  методичної роботи у 2021-2022 навчальному році та враховуючи потреби у розвитку  та навчанні дітей дошкільного віку в умовах військового стану, педагогічний колектив визначає основні завдання на 2022-2023 навчальний рік:

Пріоритетні завдання на 2022-2023 н.р.

–  Оптимізувати роботу дошкільного навчального закладу щодо емоційно-ціннісного  розвитку особистості дитини.

– Продовжувати роботу з  використання дитячих художніх творів для комунікативно-мовленнєвого розвитку та формування патріотичних почуттів дошкільників.

–  Продовжити діяльність по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

ПРОБЛЕМНА ТЕМА РОКУ:

 «Збереження, зміцнення психічного та фізичного здоровя дітей дошкільного віку в нових соціальних умовах воєнного стану»

 Напрямок роботи дошкільного закладу: «ПІЗНАВАЛЬНО – ТВОРЧИЙ  РОЗВИТОК»

 Завдання на оздоровчий період:

       створення умов для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом упровадження сучасних освітніх технологій збереження і формування здоров’я.

 • продовження роботи щодо формування у дошкільників морально-етичної культури, патріотичних почуттів засобами ігрової діяльності.
 • активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах дошкільного закладу

ІІ.Діяльність структур колегіального управління

ІІ.1. Загальні збори (конференції колективу, педагогічна рада, виробнича нарада, адміністративна нарада)

з/п

Форма проведення, зміст заходів

Термін проведення

Відпові –

дальний

Примітки

Відм.

про викон.

1

2

3

4

5

6

2.1. Загальні збори колективу (онлайн засідання)

2.1.1

1. Дотримання трудового законодавства у галузі освіти під час дії правового воєнного режиму.

31.08.2022

директор ДНЗ,

 

 

вихователь-методист, члени ПК

протокол

 

 

2. Розподіл, встановлення педагогічного навантаження працівників на новий навчальний рік.

 

2.1.2

1.Стан матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.

січень,

2023

директор ДНЗ, завідувач господарством, відповідальні з ОП,ПБ

протокол

 

2.Виконання вимог безпеки життєдіяльності,охорони праці та пожежної безпеки працівниками ДНЗ.

 

Звіт керівника

2.1.3

Провести онлайн звіт керівника закладу з  метою забезпечення  прозорості, відкритості та демократичності управління дошкільним  навчальним закладом

травень,

2023

директор ДНЗ

сайт

 

2.2. Педагогічні ради

2.2.1

«Завдання діяльності педагогічного колективу на 2022 – 2023 навчальний рік в умовах воєнного стану» 1.Про обрання секретаря педагогічної ради.

2.Аналіз роботи педагогічного колективу за минулий рік. 3.Обговорення та затвердження плану ДНЗ на новий навчальний рік, напрямки діяльності та завдання педагогічного колективу.

4. Про використання програм та методичних посібників для освітньої діяльності.

5.Затвердження орієнтованого розподілу освітньої діяльності, форми планування освітнього процесу.

6.Про освітню програму закладу на 2022-2023 н.р.

7.Про затвердження:

–  плану  роботи з охорони праці;

– плану роботи по наступності ДНЗ і ЗОШ № 6;

– плану роботи консультативного центру «Разом з мамою»;

– плану роботи щодо організації наставництва;

– перспективного плану атестації та курсової перепідготовки;

–  планування освітньої  роботи педагогів, спеціалістів, вихователя-методиста.

31.08.2022

директор, вихователь-методист, сестра медична старша

протокол

 

2.2.2

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного закладу на 2023 р.

 

22.12.2022

директор, вихователь-методист, практичний психолог

протокол

 

2.2.3

Розвиток емоційної сфери дошкільників.

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Сучасні аспекти проблем  емоційного розвитку дошкільників.

3.Супровід  соціально-емоційного розвитку дошкільників.

4. Результати діагностики емоційного стану дошкільників.

5.Колірний тест.

02.03.2023

директор, вихователь-методист, практичний психолог

протокол

 

2.2.4

Атестація як крок до професійної самореалізації особистості.

1.Про атестацію педагогічних працівників закладу.

2.Про творчі звіти педагогів  щодо атестації.

3.Про результати комплексного контролю та анкетування.

 

23.02.2023

директор, вихователь-методист

протокол

 

2.2.5

Підсумки роботи за 2022-2023 навчальний рік.

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Про результати освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі.

3.Про готовність дітей до навчання в школі (результати психологічного обстеження).

4. Творчі звіти педагогів про здобутки  в роботі.  

5.Про організацію і проведення літнього оздоровлення дошкільників.

27.05.2023

директор, вихователь-методист, практичний психолог, сестра медична старша

протокол

 

2.3.Виробничі наради (онлайн засідання)

І засідання

2.3.1

1. Стан підготовки дошкыльного навчального закладу до нового 2022-2023 навчального року та осінньо-зимового періоду.

 

 

 

06.09.2022

директор, вихователь-методист, завідувач господарства

протокол

 

 

 

 

2. Облаштування укриття в закладі  для здобувачів освітнього процесу  та персоналу як найпростішого укриття.

директор, завідувач господарства

ІІ засідання

2.3.2

1. Виконання заходів з підвищення енергозбереження та енергоефективності.

15.11.2022

директор, завідувач господарства

протокол

 

 

2. Стан матеріально-технічної  бази  дошкільного навчального закладу.

директор, завідувач господарства

                                                                       ІІІ засідання      

2.3.3

1. Доцільне та раціональне  використання коштів, асигнованих на виконання основних завдань.

05.01.2023

директор, головний бухгалтер

протокол, звіт

 

 

2. Аналіз дотримання лімітів, режиму економії виробничих ресурсів. Збереження соціального майна.

 

директор, головний бухгалтер, завідувач господарства

ІV засідання

2.3.4

1.Виконання вимог охорони праці та пожежної безпеки працівниками дошкільного навчального закладу .

14.04.2023

відповідальні з ОП, ПБ, ЦЗ

протокол, припис

 

 

2.Про  стан роботи соціального захисту дітей, працівників дошкільного навчального закладу.

сестра медична старша

паспорт

 

 

 

3.Про стан звернень громадян до адміністрації дошкільного навчального закладу.

директор

 

 

 

2.4 Адміністративна нарада (онлайн)

2.4.1

З метою вирішення нагальних, термінових питань, проводити адміністративні наради для підвищення якості і оперативності управлінських рішень, координації освітнього процесу, делегування повноважень.

щопонеділка

директор

протоколи, акти, графіки

 

І засідання

1. Організація освітнього процесу у дистанційному форматі  в умовах воєнного  стану.

 

2. Комплектація вікових груп дітьми та працівниками закладу.

вересень

директор, вихователь-методист

 

 

директор

 

протоколи, педради, матеріали педагогів

 

наказ

 

 

 

 

                                                              ІІ засідання

1. Технічний стан будівель та споруд на території закладу.

 

2. Організація діяльності дошкільного навчального закладу та захисту законних прав працівників.

жовтень

директор, завідувач господарства

 

директор, вихователь-методист

 

акти

 

 

 

законодавства про працю

 

                                                              ІІІ засідання

1. Стан дотримання трудового законодавства з питання надання працівникам закладу в умовах воєнного  стану основних щорічних відпусток.

 

2.Організація і здійснення заходів з питань цивільного захисту.

грудень

директор,  голова ПК

 

 

 

 

директор

законодавства про відпустки, листи МОН

 

 

нормативно-правові документи

 

                                                              ІV засідання

1.Про стан пожежної безпеки в дошкільному навчальному закладі.

 

2.Про результати вивчення системи роботи педагогів, які атестуються.

березень

відповідальний з ПБ

 

члени атестаційної комісії

матеріали,

обговореннярекомендації

 

матеріали

 

V засідання

1. Здійснення соціального захисту за дітьми пільгових категорій.

 

2. Про стан майданчиків, прилеглої території дошкільного навчального закладу.

 

квітень

сестра медична старша

 

директор, завідувач господарства

соціальний паспорт, довідки

 

інформація

 

VІ засідання

1.Про комплектацію мережі груп на літній період та режим їх роботи.

 

2. Обговорення та затвердження плану проведення літньо-оздоровчої компанії на 2023 рік, підготовки до нового та осінньо-зимового періоду.

 

3. Про стан організації та облаштування найпростішого укриття для здобувачів освіти та працівників дошкільного навчального закладу.

 

травень

директор, вихователь-методист

 

директор, вихователь-методист

 

 

 

 

директор, завідувач господарства

наказ, обговорення

 

 

проєкт плану, рекомендації

 

 

 

 

акти

 

2.5 Діяльність комісії:

 

2.5.1

Для організації та проведення атестації педагогічних працівників створена атестаційна комісія І рівня у складі 7 чоловік.

згідно з графіком

голова атестаційної  комісії

протокол

 

2.5.2

З метою забезпечення якісного  харчування  здобувачів освіти створена Комісія з харчування

упродовж навчального року

голова комісії

наказ

 

2.5.3

Для створення безпечних умов освітнього процесу створена Комісія з охорони праці та безпеки життєдіяльності

упродовж навчального року

голова комісії

наказ

 

2.5.4

З метою виконання завдань з питань цивільного захисту від надзвичайних ситуацій, можливих терористичних актів створена Комісія з цивільного захисту

упродовж навчального року

 

голова комісії

наказ

 

2.5.5

Для організації та проведення експертизи цінності документів створена Комісія з організації та проведення експертизи цінності документів

упродовж навчального року

 

 

голова комісії

наказ

 

ІІІ.Діяльність методичного кабінету

з/п

Форма проведення, зміст заходів

Термін проведення

Відпові –

дальний

Примітка

Відм.

про викон.

1

2

3

4

5

6

3.1.Організаційно-методична робота

3.1.1

Оновити картотеку педагогічних кадрів

вересень, 2022

вихователь-методист

картотека

 

3.1.2

Впорядкувати документацію згідно номенклатури справ

вересень, 2022

вихователь-методист

номенклатура вихователя-методиста

 

3.1.3

Поповнити сайт дошкільного закладу

упродовж навчального року

вихователь-методист, спеціалісти

сайт

 

3.1.4

Поновити електронну картотеку фахових періодичних видань

упродовж навчального року

вихователь-методист

електронна картотека

 

3.1.5

Поповнити методичний кабінет науковою, методичною, дитячою літературою, наочними посібниками, методичними розробками, конспектами занять, онлайн презентаціями для дистанційної роботи.

упродовж навчального року

вихователь-методист

 

 

3.1.6

Оновити інформаційний стенд «Методичний вісник»

щомісяця

вихователь-методист

 

 

3.1.7

Проводити виставки новинок науково-методичної, періодичної літератури (онлайн).

щомісяця

вихователь-методист

 

 

3.1.8

Брати активну участь у онлайн та офлайн засіданнях професійних спільнот, семінарах, виставках, педагогічних конференціях, конкурсах та інших міських заходах

упродовж року

вихователь-методист

 

 

3.1.9

Здійснювати контроль і керівництво дистанційного освітнього процесу.

упродовж навчального року

вихователь-методист

картки контролю

 

3.1.10

Підготувати аналітичні довідки щодо вивчення стану організації освітнього процесу (за умови закінчення воєнного стану).

упродовж навчального року

вихователь-методист

аналітичні довідки, інформації,

звіти

 

3.1.11

Організувати роботу творчих та ініціативних груп (онлайн).

упродовж навчального року

вихователь-методист

плани

 

3.1.12

Організувати гурткову роботу ДНЗ (онлайн).

упродовж навчального року

вихователь-методист

плани

 

3.1.13

Поповнити картотеку передового педагогічного досвіду.

До 01.12.2022

вихователь-методист

картотека

 

3.1.14

Підготувати рекомендації, буклети  на допомогу вихователям:

–           – патріотичне виховання засобом дитячой книги;

–           -емоційний  інтелект дошкільників.

 

 

жовтень

 

 

лютий

вихователь-методист

методичні порадники,

буклети

 

3.1.15

Оформити тематичні куточки:

 «Українська дитяча книга як засіб патріотичного виховання»;

«Інноваційні ігрові цікавинки  в освітньому процесі».

упродовж

року

 

вихователь-методист

 

 

       3.2.З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

 

3.2.1

Забезпечити виконання  завдань Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у  Світі».

упродовж навчального року

педагоги

ДНЗ

інформація, довідка

 

 

 

 

 

3.2.2

Проводити онлайн  співбесіду-консультацію з педагогами ДНЗ щодо нормативно-правового та програмно-методичного забезпечення, модернізації змісту освіти за Базовим компонентом дошкільної освіти.

 

упродовж навчального року

 

директор, вихователь-методист

книга консультацій

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3

Направити на курси підвищення кваліфікації при КЗ СОІППО педагогів (онлайн): Бабіну С.В.

 

згідно з графіком

 

директор

 

 

наказ

 

 

 

 

3.2.4

Забезпечити участь кожного педагога у різних формах методичної роботи в ДНЗ та в місті (онлайн та офлайн).

 

 

згідно з графіком

 

вихователь-методист

 

графік

 

3.2.5

Реалізувати систему активних форм роботи з кадрами: майстер-класи, обмін досвідом (за умови скасування військового стану)

упродовж навчального року

директор, вихователь-методист

річна циклограма роботи

 

 

 

3.2.6

Організувати колективну переплату фахових видань.

 

листопад, травень

вихователь-методист

абонементи

 

3.3  З метою підвищення якості атестації педагогічних працівників:

 

3.3.1

Видати наказ по ДНЗ про підготовку та проведення чергової атестації педагогічних працівників.

до

20.09.2022

  директор

 

наказ

 

 

 

 

3.3.2

Атестувати в поточному навчальному році педагогів:

Бездрабко А.Д., Галицьку О.В., Драгун Д.М., Листопадову Н.М., Нестеренко Н.І., Харченко А.Є.

до

01.04.2023

 

атестаційна комісія

наказ,

протоколи

 

 

 

3.3.3

Вивчити систему роботи педагогів, які атестуються у 2022 -2023 н.р.

         до

15.03.2023

атестаційна комісія

графіки, звіт,

протоколи, опис

 

3.3.4

Заслухати творчі звіти педагогів, які  атестуються, на засіданні педагогічної  ради.

лютий,

2023

члени педради

методичні розробки

тощо

 

3.3.5

Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації та довести до відома всіх членів педагогічного колективу.

 

до

05.04.2023

  директор

 

наказ

 

 

 

 

3.4   З метою підвищення ефективності самоосвіти:

3.4.1

Оновлювати та поповнювати фонд  довідкової  і методичної літератури.

упродовж навчального року

вихователь-методист

каталог

 

3.4.2

Знайомити з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями через виставки «Новинки періодичних видань» та консультацій (онлайн).

останній четвер кожного місяця

  директор, вихователь-методист

папки самоосвіти

 

 

 

 

 

 

3.4.3

Провести онлайн вибірковий аналіз матеріалів  самоосвіти (онлайн).

упродовж навчального року

вихователь-методист

рекомендації

 

 

 

3.4.4

Провести онлайн-засідання «Круглого столу» (обмін думками, ідеями внаслідок самостійного опрацювання індивідуальних тем самоосвіти упродовж поточного навчального року).

 

14.04.2023

 директор, вихователь-методист

матеріали

самоосвіти

 

 

 

 

 

 

 3.5  З метою професійного становлення педагогів – початківців:

 

3.5.1

Призначити наставників для педагогів-початківців:

Корабельська Л.В., Горішня І.П.  – Собакарь О.І.

до 07.09.2022

 

директор

 

 

наказ

 

 

 

 

3.5.2

Методичну  роботу та роботу педагогів – наставників спрямувати на:

 • ознайомлення з нормативно-правовими документами системи дошкільного виховання, напрямами роботи ДНЗ, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією;
 • консультативну допомогу з  питань організації освітнього процесу в умовах військового стану;
 • спільне моделювання системи занять і режимних моментів;
 • методичну допомогу щодо використання дидактичного матеріалу для занять;
 • обговорення сучасних досліджень дошкільної педагогіки, сучасних педагогічних технологій, інновацій, ППД, творчих здобутків інших педагогів;
 • надання допомоги в організації  роботи з родинами;
 • залучення до методичної і громадської роботи.

упродовж навчального року

дистанційно

директор, вихователь-методист, педагоги – наставники

 

 

 

 

папки самоосвіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3

Здійснювати індивідуальне консультування педагогів.

упродовж року дистанційно

директор, вихователь-методист

папки

самоосвіти

 

3.5.4

Сприяти роботі постійно діючої Школи  для педагогів – початківців  «Порада».

упродовж року

дистанційно

керівник вихователь-методист, педагоги наставники

 

план

 

3.6 Семінари, семінари-практикуми:

3.6.1

Онлайн семінар-практикум:

«Емоційний розвиток дошкільника»

 

02.02.2023

вихователь-методист

матеріали семінару, методичні рекомендації,пам’ятки

 

3.7. Майстер-класи, тренінги

3.7.1

Онлайн- тренінг «Зворотній зв’язок: розробляємо анкети для батьків».

24.11.2022

 

Практичний психолог

практичний матеріал

 

3.8.   Консультації для педагогів усіх категорій (дистанційно):

 

3.8.1

Освітня діяльність засобами дистанційного навчання.

 

08.09.2022

вихователь-методист

 

інформацій-ний матеріал, методично-практичні рекомендації, поради

 

 

3.8.2

Як удосконалити ІК-компетентність педагогів: практичні поради й інструменти діагностики.

22.09.2022

вихователь-методист

 

=/=

 

3.8.3

Безпечна поведінка в умовах воєнного стану.

06.10.2022

вихователь-методист

 

=/=

 

3.8.4

Недитячі запитання: як говорити з дитиною про війну та її наслідки.

10.11.2022

вихователь-методист, практичний психолог

=/=

 

3.8.5

Розвивати пізнавальний інтерес дітей дошкільного віку засобами ігрових освітніх технологій

08.12.2022

вихователь-методист

 

=/=

 

 

3.8.6

Партнерська взаємодія у стосунках із членами родин

19.01.2023

вихователь-методист

=/=

 

3.8.7

Традиції та звичаї українського народу.

16.02.2023

вихователі груп

=/=

 

3.8.8

Профілактика дитячої нервовості.

23.03.2023

практичний психолог

=/=

 

3.8.9

Навчання на радість: як примирити батьківські вимоги та можливості дитини.

20.04.2023

вихователь-методист,

практичний психолог

=/=

 

3.8.10

Розвивальний потенціал рухливої гри у становлені довільної поведінки дитини

11.05.2023

вихователь-методист

=/=

 

3.9.   Педагогічні години (онлайн):

 

3.9.1

Круглий стіл 

«Формуємо готовність педагогів до роботи з дітьми під час воєнного стану».

 

09.09.2022

 

вихователь-методист

інформаційно

практичний матеріал

 

3.9.2

Ділова гра

«Національно-патріотичне виховання дошкільників».

05.10.2022

 

 

вихователь-методист, вихователі

інформаційн.- практичний матеріал

 

3.9.3

Педагогічна студія

«Організація роботи щодо збереження психічного здоров’я дошкільників» 

 

17.11.2022

вихователь-методист, практичний психолог,  вихователі

інформаційно практичний матеріал

 

3.9.4

Тренінг

«Соціалізація дитини в умовах сучасного життя».

 

15.12.2022

вихователь-методист, вихователі

інформаційно практичний матеріал

 

3.9.5

Круглий стіл

«Саморозвиток педагогів через опанування сучасних технологій»

26.01.2023

вихователь-методист

інформаційно практичний матеріал

 

3.9.6

Методичні посиденьки

 «Емоційний розвиток дошкільників – актуальний запит дитинства».

10.02.2023

вихователь-методист

інформаційно практичний матеріал

 

3.9.7

Ділова гра

 «Формування  компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку у світлі завдань Базового компоненту дошкільної освіти».

 

16.03.2023

вихователь

методист

інформаційно практичний матеріал

 

 

3.9.8

Методичний діалог

«Успішний старт першокласника».

 

06.04.2023

вихователь-методист, практичний психолог

інформаційно практичний матеріал

 

 

3.9.9

Тренінг

«Профілактика емоційного вигорання».

11.05.2023

вихователь-методист, практичний психолог

інформаційний матеріал

 

 

3.10 Творча   група (за умови закінчення воєнного стану)

 

3.10.1

Розвиток емоційної сфери дітей старшого дошкільного віку

лютий-квітень,

2023

керівник – Галицька О.В.

члени творчої групи:

Собакарь О.І.,

Шудрик Я.В.,

Купрієва О.В.,

Бездрабко А.Д., Листопадова Н.М.

   план

 

3.11   Перспективний педагогічний досвід

 

                 Виявлення, вивчення, впровадження передового педагогічного досвіду

 

3.11.1

Вивчення системи роботи педагогів, що атестуються

упродовж року

вихователь-методист

система роботи

 

 

3.11.2

Поширення досвіду роботи вчителя-логопеда Бодрової Л.В. «Використання кубиків М.Зайцева як освітньої технології у корекційній роботі з дітьми».

упродовж року

директор,

вихователь-методист

 

система роботи

 

 

 

 

 

 

3.11.3

Спрямувати роботу колективу на використання  в практичній діяльності  сучасних досягнень та ефективних освітніх технологій (елементи):

–          Впровадження інноваційної технології «Логічні блоки Дьєнеша»;

–          Впровадження мнемо -технології;

–          Використання  інноваційної методики пізнавального та логіко-математичного розвитку Д.Кюїзенера;

–          Застосування коректурних таблиць для розвитку пізнавальної діяльності дітей за методикою Н.Гавриш;

–          Використання технології навчання дітей читанню автор М.Зайцев;

–          Технологія інтегрованого навчання, виховання  (розвиваючі кубики Нікітіних);

–          Кінезіологічні вправи;

–          «Школа розумного руху  О.Аксьонової»

–          Синквейн.

упродовж року

вихователь-методист, педагоги

рекомен-дації, консуль-тації

 

3.12. Психолого-педагогічна діяльність

3.12.1

Проведення  онлайн нарад, засідань, круглих столів, педагогічних годин

 

упродовж навчального року

директор

практичний психолог,

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

3.12.2

Участь у соціальних проектах із підтримки психічного здоров’я та психологічної освіти

упродовж навчального року

практичний психолог

 

протокол, рекомендації

 

3.12.3

Психологічна просвіта учасників освітнього процесу

травень,

2023

практичний психолог, вихователі

протокол, рекомендації

 

3.13. Огляди конкурси, виставки (онлайн)

3.13.1

Онлайн презентація  «Дивовижна фантазія осені»

19.09.2022

вихователі

інформація до наради

 

 

 

3.13.2

Виставка новорічних композицій «Український сувенір».

20.12.2022

вихователь-методист

інформація до наради

 

3.13.3

Презентація відео «Мої емоції»

лютий,

 2023

вихователі

 

інформація

 

3.13.4

 Мій педагогічний досвід (виставка узагальнених матеріалів  педагогів, що атестуються).

лютий,

 2022

вихователі

 

інформація

 

 

 

 

3.13.5

Виставка дитячих малюнків (онлайн):

– «Увага, діти на дорозі!»;

– «Вітаємо захисників і захисниць України»;

– «Новорічні подарунки»;

– «Безпека життя і здоров’я дитини»;

«Мій рідний край – моя гордість»;

– «Подарунок для матусі»;

– «Птахи летять – весну на крилах несуть»

 

 

упродовж року

 

вихователі груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.6

Онлайн виставка дитячих робіт гуртка «Веселкові  барви».

1 раз на квартал

керівник гуртка

 

 

 

3.14. Тематичні  дні, тижні, місячники (онлайн):

 

3.14.1

Увага, діти на дорозі!

листопад,

2022

директор,

вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізкультури

 

 

інформація,

заходи

 

3.14.2

День толерантності

16.11.2022

практичний психолог

 

 

3.14.3

Свої права ти друже знай, їх цінуй і захищай

05.12-09.12.2022

директор,

вихователь-методист, вихователі

 

наказ

 

3.14.4

Онлайн-флешмоб «Родина нас єднає» (До тижня Рідної мови)

20.02.-24.02.2023

вихователь-методист, вихователі

 

 

3.14.5

Тиждень Шевченківської поезії.

06.03-10.03.2023

вихователь-методист

заходи

 

3.14.6

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності.

листопад, січень,

квітень

 

директор,

вихователь-методист, вихователі

 

 

3.14.7

День цивільної оборони.

квітень,

2023

директор, вихователь-методист

 

 

 

 

3.15.  Дні Здоров’я в дошкільному закладі

 

3.15.1 

Перший понеділок кожного місяця

  

(у разі офлайн роботи)

інструктор з фізкультуривихователі

календарний план

 

 

 

 

3.16. Система моніторингу якості освіти (за умови скасування військового стану)

 

Розвиток компетентностей дітей дошкільного віку

 

3.16.1

Провести моніторингове дослідження розвитку компетентності дітей дошкільного віку за освітніми напрямами Базового компоненту дошкільної освіти (за умови скасування військового стану)

 

січень,

 2023

 

вихователь-методист, вихователі

 

діагностичні картки

 

3.16.2

Розвиток емоційної сфери дошкільників освіти (за умови скасування військового стану)

лютий,

2023

вихователь-методист, практичний психолог

довідка

 

3.16.3

Моніторинг дошкільної зрілості випускників

травень,

2023

вихователь-методист, практичний психолог, інструктор з фізкультури вихователі груп

інформація

 

3.16.4

Діагностичне вивчення стану мовленнєвого розвитку у групах компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами

квітень,

2023

директор, вихователь-методист,

вчителі-логопеди

інформація

 

Професійна компетентність педагогів

3.16.5

Діагностика рівня професійної  компетенції педагогів-початківців (онлайн).

листопад,

2022

вихователь-методист

анкетування

 

3.16.6

Аналіз рівня професійної компетентності педагогів під час організації дистанційного навчання (онлайн)

грудень

2022

 

директор,

вихователь-методист

анкетування

 

3.16.7

Аналіз ефективності застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності (онлайн).

лютий

2023

вихователь-методист

анкетування,

карти спостережень

 

 

3.16.8

Моніторинг розвитку професійної компетентності педагогів на кінець навчального року (онлайн).

травень,

2023

вихователь-методист

анкетування

 

ІV. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

№ з/п

Форма проведення заходів, зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Примітка

Відм.

про

викон.

1

2

3

4

5

6

4.1  ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В 2022-2023 Н. Р.

 

4.1.1

Здійснити організаційні заходи щодо ознайомлення та вивчення нормативних документів та розпорядчих актів Міністерства освіти і науки, відділу освіти Охтирської міської ради про підготовку та початок 2022-2023 навчального року.

до 24.06.2022

Горовецька О.Г. директор

 

 

4.1.2

Забезпечити організацію освітнього  процесу в дошкільному закладі за затвердженими в установленому порядку навчальними планами на 2022-2023 н.р.

до 30.08.2022

Бабіна С.В., вихователь – методист

план роботи

закладу

 

4.1.3

Організувати діяльність дошкільного навчального закладу  у 2022-2023 н.р. з урахуванням освітніх потреб населення та умов воєнного стану.

до 30.08.2022

Горовецька О.Г., директор

 

 

4.1.4

  Забезпечити   комплектування ДНЗ педагогічними кадрами з відповідною фаховою освітою у повному обсязі.

 

до 20.08.2022

Горовецька О.Г.,

директор

 

наказ

 

4.1.5

Тарифікувати педагогічних працівників навчального закладу на 2022-2023 н.р. згідно із законодавством України та у відповідності до фахової освіти педагогічних працівників.

 

до 25.08.2022

Горовецька О.Г.,

 директор

 

наказ

 

4.1.6

Провести онлайн нараду при директору з педагогами щодо ведення обов’язкової ділової документації на початок начального року.

 

до 25.08.2022

Горовецька О.Г.,

директор

 

нарада

 

4.1.7

Взяти участь у серпневій онлайн конференції педагогічних працівників навчальних закладів міста.

серпень,

2022

Горовецька О.Г. директор

Бабіна С.В.

вихователь – методист, голова ПК, педагогічні працівники

 

 

4.1.8

Забезпечення максимальної  реалізації громадянами конституційного права на звернення до дошкільного навчального закладу

 

постійно

Горовецька О.Г.

директор

Бабіна С.В.

вихователь – методист

 

наказ

 

4.1.9

Провести урочисті онлайн заходи з нагоди святкування Дня знань

01.09.2022

Горовецька О.Г.

 директор

Бабіна С.В.

вихователь- методист ,

керівники музичні

 

 

4.1.10

Провести медичні огляди працівників до початку навчального року спільно з відповідними органами охорони здоров’я відповідно до наказу МОН Молоді та спорту № 1365 від 25.11.11 року «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів».

 

 

до 25.08.2022

 

 

Зикіна Т.О.

сестра медична старша

 

 

графік

проходження

медоглядів

 

4.1.11

Затвердити, схвалений педагогічною радою план роботи дошкільного навчального закладу на 2022-2023 н.р.

 

31.08.2022

Горовецька О.Г.

директор

план роботи

закладу

 

 

4.1.12

Вжити заходів щодо стовідсоткового залучення дітей від 3 до 6 років до різних форм дошкільної освіти.

до 20.08.2022

Бабіна С.В. вихователь – методист

 

заходи

 

4.1.13

Створити відповідні санітарно – гігієнічні умови та належний стан безпеки ДНЗ.

 

постійно

 

Бойко О.В.

завідувач господарства

 

заходи

 

4.1.14

Придбати необхідний запас ліків та перев’язувального матеріалу, миючих та дезінфікуючих засобів.

 

до 22.08.2022

Бойко О.В.

завідувач господарства,

Зикіна Т.О. сестра медична старша

 

 

4.1.15

Забезпечити контроль за проведенням обстеження протипожежного стану будівель, перевірити справність технічних засобів пожежогасіння.

 

до 10.08.2022

 

Бойко О.В. завідувач господарства

 

акти, протоколи

 

4.1.16

Здійснити перевірку систем заземлення на відповідність діючим вимогам, отриманням актів за встановленою формою.

 

до 10.08.2022

 

Бойко О.В. завідувач господарства

 

протокол

 

4.1.17

Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації.

 

до 12.08.2022

Бабіна С.В.,

вихователь – методист,

Бойко О.В. завідувач господарства

 

акти, протоколи

 

4.1.18

Облаштування території ДНЗ:

–          покіс трави; встановлення та фарбування малих форм та спортивного обладнання;

–          знесення сухостою; дизайн квітників; завезення піску.

 

червень –

липень

2023

 

Бойко О.В.

завідувач господарства,

працівники

закладу

 

 

акти

 

4.1.19

Підготовка харчоблоку до початку навчального року.

до 10.08.2022

Бойко О.В. завідувач господарства

 

 

4.1.20

Проведення роботи з ОП: ознайомлення з інструкціями з ОП, ТБ, ПБ та безпеки життєдіяльності дітей.

 

щокварталу

відповідальні з ОП, ПБ

журнал

проведення

інструктажів,

журнал

перевірок

 

4.1.21

Забезпечити систематичний контроль за:

– виконання посадових обов’язків працівниками;

–     виконанням інструкцій з ОП, ТБ, ПБ та безпеки життєдіяльності;

–     економним використанням електроенергії, води, тепла, інвентарю та обладнання; прибиранням території.

упродовж

року

Горовецька О.Г. директор,

Бабіна С.В.

вихователь – методист,

Броварник О.М.. сестра медична з дієтхарчування, Бойко О.В.,

завідувач господарства

 

 

 

інформація,

накази

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2        Забезпечення матеріально-технічних та навчально-методичних умов

4.2.1

Забезпечити у ДНЗ достатній рівень штучного освітлення на робочих місцях вихованців.

до 10.08.2022

Бойко О.В. завідувач господарства

Протоколи обстеження

 

4.2.2

Здача системи опалення згідно з правилами:

–    промивка теплових пунктів систем теплопостачання;

–    перевірка технічного стану теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв;

–    приведення теплоізоляції до вимог нормативної документації;

–    проведення гідравлічних випробувань;

–    забезпечення технічною документацією у повному обсязі.

 

 

 

 

до 18.08.2022

 

 

 

 

Бойко О.В. завідувач господарства

 

 

 

 

акти

 

4.2.3

Своєчасно ремонтувати меблі, м’який інвентар, обладнання на майданчиках, технологічне на харчоблоці, у пральні.

 

упродовж

року

Бойко О.В. завідувач господарства, Пархоменко О.В.,робітник по обслуговуваннюВаніна Н.В., каштелянка

 

 

4.2.4

Удосконалення розвивального середовища в групових приміщеннях, на території дошкільного начального закладу

 

упродовж

року

Педагогічні

працівники

перспективний план розвитку ДНЗ

 

 

 

 

 

4.2.5

Провести своєчасний ремонт будівлі, приміщень, коридорів, харчоблоку, капітальний ремонт приміщень гігієни, водопровідних та каналізаційних мереж, санітарно-технічного обладнання згідно з планом роботи дошкільного начального закладу на літній період 2023 року.

червень –

серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горовецька О.Г. директор,

Бойко О.В., завідувач господарства

 

 

 

 

 

 

інформація про підготовку до навча-льного року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6

Оформлення ландшафтного дизайну на території ДНЗ.

    травень –

червень

Бойко О.В.,

завідувач господарства,

працівники

закладу

 

 

 

 

 

 

             4.3     Інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

4.3.1

3 метою обізнаності у питаннях якісного обслуговування дітей, виконання санітарних правил по утриманню групових приміщень, харчоблоку та території проводити санмінімуми.

 

щокварталу по потребі

сестри медичні старші

 

план та облік проведення

 

Здійснення  планування заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності

щокварталу та при  потребі

відповідальний з ОП

план заходів

 

Складання звітності за встановленими формами

при потребі

працівники закладу

звіти

 

Організація контролю за дотриманням вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності

постійно

директор, вихователь – методист, сестра медична старша, завідувач господарства

картки контролю

 

Проведення профілактичної роботи щодо запобігання травматизму серед учасників освітнього процесу

щокварталу

директор, вихователь – методист, сестра медична старша, завідувач господарства

матеріали

 

 

 

 

 

 

Проведення інструктажів з охорони праці

1 раз на 6 міс

відповідальний з охорони праці

інструктажі

 

Організація навчання працівників закладу та перевірка знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту

згідно з графіком

відповідні

служби

посвідчення  про навчання та перевірку знань

 

 

 

 

 

 

Направляти на навчання

відповідальних за стан

теплового господарства

1 раз на 3 роки

завідувач господарства

посвідчення  про навчання та перевірку знань

 

Проводити повірку, перезарядку засобів

пожежогасіння.

щорічно

завідувач господарства

акт

 

Здійснювати санітарно-технічну розчистку

зелених насаджень та зрізування аварійних дерев

 

При потребі

завідувач господарства

 

 

Проводити атестацію робочих місць за умовами

праці (1 раз на п’ять років)

1 раз на п’ять років

директор

матеріали

 

Забезпечити проведення планових медичних

профілактичних оглядів працівників закладу

1 раз на 6 міс

сестра медична старша

графік проходження медоглядів

 

Проводити перевірку захисного

заземлення, опору ізоляції, засобів

індивідуального захисту

праці

 

Щорічно

завідувач господарства

протоколи

 

4.4. Санітарно-просвітницька діяльність

4.4.1

Поповнювати матеріалами та випускати санбюлетені для батьків на сезонні та проблематичні теми

 (консультації, пам’ятки, інформації)

сестра медична старша

упродовж  року

 

 

4.4.2

Продовжити випуск онлайн журналу «Криничка здоров’я».

сестра медична старша,

1 раз на квартал

 

 

4.4.3

Продовжити проведення індивідуальних та групових  онлайн бесід з батьками про стан та зміцнення здоров’я дітей в умовах воєнного та післявоєнного стану.

сестра медична старша

згідно з планом, впродовж року та по мірі необхідності

 

 

4.4.4

Для підвищення санітарно-гігієнічного рівня персоналу проводити санмінімуми та інструктажі

сестра медична старша

за планом та за потребою

 

 

4.4.5

Провести  онлайн консультації на педагогічних годинах  з питань:

«Загартування дітей на осінньо-зимовий період»

«Профілактика вірусних захворювань в зимовий період»

«Раціональне харчування в осінньо-зимовий період».

сестра медична старша

згідно з планом

 

 

4.4.6

Провести онлайн лекторіуми та практикуми з педагогічними працівниками за темами:

·  Збереження життя та здоров’я в умовах війни та надзвичайних ситуацій

·  Домедична допомога дітям за травмування

·  Вплив культури харчування на здоров’я дитини

·  Профілактика інфекційних захворювань 

· Особиста гігієна дитини

сестра медична старша

щомісяця за графіком консультпункту

 

 

4.4.7

Розробити буклет «Профілактичні щеплення : їх значення для здоров’я дітей»

сестра медична старша

листопад

 

 

4.4.8

Підготувати інформацію для сайту ДНЗ:

·  Профілактика порушень постави в дитини

·  Профілактика дитячої плоскостопості

·  Режим харчування дитини

сестра медична старша

лютий

 

 

4.4.9

Онлайн консультування батьків дітей диспансерної групи щодо профілактики загострень захворювань

сестра медична старша

за потреби

 

 

4.4.10

Розробити книгу рецептів «Улюблені страви вихованців дошкільного закладу»

сестра медична старша, сестра медична з дієтхарчування

до 01.01.2023

 

 

4.4.11

Розробити санітарний бюлетень для санітарно-просвітницької роботи із батьками «Раціональне харчування дітей»

сестра медична старша, сестра медична з дієтхарчування

вересень

 

 

4.4.12

Виготовити колаж з дітьми «Що треба їсти, щоб стати дужими»

сестра медична старша

жовтень,

2022

 

 

4.4.13

Провести онлайн лекторіуми та семінари для батьків за темами:

 – Надання домедичної допомоги;

– Профілактика авітамінозу в дітей;

– Харчова алергія у дітей

– Харчування дітей удома: чим не можна годувати дітей

сестра медична старша

щомісяця за графіком консультпункту

 

 

V ОРГАНІЗАЦІЙНО ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

з/п

Форма проведення заходів, зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Примітка

Відм.

про

викон.

1

2

3

4

5

6

5.1 З метою пропагування освітньої діяльності закладу

5.1.1

Надавати батькам онлайн рекомендації щодо виховання  дітей в сім’ї, створення безпечного середовища в умовах військового стану через  онлайн буклети, вебсайт, Facebook сторінку закладу  і т.д.

 

 

що-квартально

 

 

 

5.1.2

Організувати перегляд відео презентацій різних форм дистанційної роботи з вихованцями.

листопад

2022

 

 

 

5.1.3

Продовжити  дистанційну роботу консультативного центру для батьків «Разом з мамою», з питань розвитку та виховання  дітей раннього віку.

упродовж року

 

 

 

5.1.4

Загальні онлайн  батьківські збори:

 1. Пріоритетні напрямки роботи дошкільного навчального закладу на 2022  – 2023 навчальний рік в умовах воєнного стану.

 

2. Співпраця дошкільного навчального закладу і школи як умова забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти

 

 

жовтень,

2022

 

 

 

 

 

     травень,

        2023

 

 

 

 

5.1.5

Групові  онлайн батьківські збори.

Ранній вік:

1.Особливості розвитку дитини третього року життя.

2.Використання пальчикових ігор для розвитку мовлення дітей раннього віку.

3. Підведення підсумків освітньої роботи у групі дітей раннього віку. 

 

 

 

 

вересень

 

 

січень

 

 

      травень

 

 

 

 

вихователі,

практичний психолог,

сестра медична старша

 

 

5.1.6

Молодший дошкільний вік (4р.ж)

1.Особливості психологічного і фізичного розвитку малят 4-го року життя.

2. Ігри, які люблять наші діти.

3. Підсумки освітньої роботи.

 

 

 

вересень

 

 

січень

травень

 

 

 

вихователі,

практичний психолог

 

 

 

5.1.7

Середній  дошкільний вік (5р.ж)

1. Про співпрацю батьків та педагогів у вихованні дітей. Створюємо безпечне середовище.

2. Психічне здоров’я дошкільників.

3. Оздоровлення дошкільнят у літній період.

 

 

вересень

 

 

 

січень

 

травень

 

 

 

вихователі,

практичний психолог, сестра медична старша

 

 

 

5.1.8

Старший дошкільний вік

1. Організація режиму дня вдома.

2. Українська дитяча книга в родині.

3.Про готовність  дітей до навчання у школі.

 

вересень

 

січень

 

травень

 

 

вихователі,

практичний психолог

 

 

 

5.3     Взаємодія дошкільного закладу з установами, організаціями

5.3.1

З метою підвищення  якості організації перспективності та наступності у роботі дошкільного закладу і ЗОШ № 6  І-ІІ ступенів затвердити план та угоду про співпрацю.

 

серпень,

 2022

директор,

вихователь-методист

 

 

5.3.2

Організувати співпрацю з КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Охтирської  міської ради Сумської області з метою надання психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей дошкільного віку.

упродовж навчального року

директор,

вихователь-методист

 

 

5.3.4

Співробітництво з міською дитячою бібліотекою.

упродовж року

директор,

вихователь-методист

 

 

5.3.5

Співробітництво з пожежною частиною: онлайн виступи працівників пожежної частини перед вихованцями та батьками дошкільного закладу.

 

упродовж року

директор,

вихователь-методист

 

 

VI.Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності

№ з/п

Форма проведення заходів, зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Примітка

Відм.

про

викон.

1

2

3

4

5

6

6.1.Організаційна діяльність

6.1.1

Забезпечення функціонування  усіх компонентів внутрішньої системи якості освіти в умовах  військового стану.

упродовж року

директор, вихователь-методист

 

плани-циклограми

 

6.1.2

Збір та аналіз інформації, отриманої під час онлайн спостереження, опитування та вивчення документації

упродовж року

 

директор, вихователь-методист

 

інформації,

циклограми

 

6.1.3

Узагальнення результатів самооцінювання освітніх і управлінських процесів ДНЗ.

 

травень,

2023

директор, вихователь-методист

 

інформації

 

6.1.4

Обговорення та оприлюднення результатів самооцінювання освітніх і управлінських процесів ДНЗ.

 

травень,

2023

директор, вихователь-методист

 

звіт,

сайт

 

6.2 Вивчення стану організації освітнього процесу

            Тематичне вивчення

6.2.1

«Стан  організації роботи щодо емоційно-ціннісного розвитку дошкільників».

лютий,

2023

директор

вихователь-методист,

наказ,

довідка

 

6.2.2

Вивчення системи роботи педагогів, які атестуються

до 15.03.2023

члени атестаційної комісії

інформація, картки контролю, анкети

 

6.2.3 

Рівень сформованості компетентності дітей за освітніми лініями  програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» (ст. дошк. вік)

травень,

 2023

директор,

вихователь-методист, пр.психолог, сестра медична старша

 

наказ,

довідка

 

 

 

 

 

 

         Вибіркове вивчення

6.2.4

Використання  ІК  технологій в освітньому процесі.

жовтень

вихователь-методист

інформація, рекомендації

 

 

 

6.2.5

Аналіз змісту та якості планування дистанційної роботи з дошкільниками.

листопад, грудень

вихователь-методист

інформація,

рекомендації

 

 

 

6.2.6

Аналіз дитячих робіт з образотворчої діяльності.

1раз на квартал

вихователь-методист

інформація до відома

 

          Оперативне вивчення

6.2.7

Готовність педагогів до дистанційної  роботи

серпень

директор,

вихователь-методист

інформація, рекомендації

 

6.2.8

Організація дистанційної освітньої роботи вихователями вікових груп  

жовтень

вихователь-методист

картки  контролю

 

6.2.9

Організація дистанційної освітньої роботи спеціалістами закладу 

листопад

вихователь-методист

картки  контролю

 

6.2.10

Організація корекційної  онлайн роботи в групі дітей з вадами мовлення

грудень

директор,

вихователь-методист

інформація

 

6.2.11

Аналіз організації та проведення гурткової роботи

лютий

директор,

вихователь-методист

інформаці, рекомендації

 

6.2.12

Співпраця наставників з  педагогами – початківцями

грудень 2022, березень

2023

директор, вихователь-методист

до відома

 

6.3 Адміністративний контроль

6.3.1

Здійснювати комплектацію груп у відповідності до віку дітей

до 01.09.2022

директор

 

 

6.3.2

Перевірити готовність групових приміщень, спортивного  та   музичного залів, кабінетів, харчоблоку, пральні, інших приміщень та території закладу до нового навчального року

до 01.09.2022

директор, вихователь-методист, завідувач господарства

 

 

6.3.3

Перевірити  дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, виконання посадових  інструкцій в умовах військового стану

постійно

директор, вихователь-методист, завідувач господарства

 

 

6.3.4

Своєчасно проводити інструктажі з працівниками щодо дотримання правил ОП, ТБ, ПБ,ЦЗ.

за графіком

директор, відповідальні з ОП, ПБ, ЦЗ

 

 

6.3.5

Дотримання графіків роботи працівниками дошкільного навчального закладу  в умовах військового стану.

постійно

директор, вихователь-методист

 

 

             Контроль за роботою методичного кабінету:

6.3.6

Наявність та формування картотеки методичної літератури

упродовж року

директор

 

 

6.3.7

Стан передплати періодичних видань.

грудень,

травень

директор

 

 

6.3.8

Придбання методичної літератури.

постійно

ддиректор

 

 

6.3.9

Надання допомоги педагогам щодо проходження атестації.

постійно

директор

 

 

6.3.10

Поповнення банку даних педагогічних технологій, інновацій.

постійно

директор

 

 

6.3.11

Педагогічні онлайн читання (ознайомлення з новинками методичних та періодичних видань).

постійно

директор

 

 

6.3.12

Консультативна допомога вихователям (за потреби дистанційно).

при потребі

директор

 

 

6.3.13

Оновлення матеріалів сайту для популяризації діяльності закладу

постійно

директор, діловод

 

 

6.3.14

Здійснення моніторингу освітнього процесу, діяльності педагогів  з метою оцінювання його результатів, виявлення факторів, що впливають на ці результати

січень, травень

директор, вихователь -методист

 

 

              Контроль за роботою сестри медичної з дієтичного харчування:

6.3.15

-забезпечення батьків інформацією щодо охорони здоров’я і здорового харчування дітей, гігієни, санітарних умов проживання дітей та запобігання нещасним випадкам в умовах військового стану

постійно

директор

 

 

6.3.16

-виконання Постанови КМУ «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 №305 (по закінченню військового стану)

постійно

директор

 

 

6.3.17

-оприлюднення на сайті ДНЗ бюлетня «Корисні зміни в нормах харчування дітей»;

-складання та висвітлення чотиритижневого сезонного меню;

-розробити інформаційні пам’ятки для батьків про зміни в харчуванні дітей;

-проводити систематичне інформування батьків про зміни в харчуванні дітей на сайті ДНЗ та у вайбер-групах в умовах військового стану

з 01.01.2023

директор, сестра медична з дієтичного харчування

 

 

            Контроль за роботою  діловода:

6.3.18

-своєчасно приймати вхідну документацію та надавати відповіді за місцем вимоги

постійно

директор

 

 

6.3.19

-здійснювати ведення особових справ працівників, обліку трудових книжок, підготовку проєктів наказів, довідок та інше

за потребою

директор

 

 

            Контроль за роботою  бухгалтерської служби:

6.3.20

-підготовка  штатного розпису, планування  проєкту кошторису

за потребою

директор, головний бухгалтер

 

 

6.3.21

-проведення  тарифікації педагогічних працівників

за потребою

директор,

головний бухгалтер

 

 

6.3.22

-контроль за надходженням  батьківської плати за харчування дітей

постійно, за умови відновлення офлайн навчання після скасування військового стану

бухгалтер

 

 

6.3.23

-своєчасне надання фінансової звітності

за потребою

головний бухгалтер

 

 

6.3.24

-ведення обліку витрат бюджетних коштів

за потребою

головний бухгалтер

 

 

6.3.25

-проведення  інвентаризації усіх товарно-матеріальних цінностей,  списання непридатного майна

за потребою

головний бухгалтер

 

 

             Контроль за роботою  медичного обслугогвування:

6.3.26

Ведення обов’язкової медичної документації за встановленою формою

постійно

директор, сестра медична старша

 

 

6.3.27

Вести звітно-облікову медичну документацію:

-звіт про щеплення;

-звіт про захворюваність

за потребою

директор, сестра медична старша

 

 

6.3.28

Приймати новоприбулих дітей за наявності всієї необхідної документації

постійно

директор, сестра медична старша

 

 

6.3.29

Вести облік медичного обладнання,  лікарських засобів та виробів медичного призначення

за потребою

сестра медична старша

 

 

6.3.30

Контролювати забезпеченість необхідними ліками та медичними інструментами

постійно

сестра медична старша

 

 

6.3.31

Контролювати проведення оздоровчо-загартовуючих процедур

 постійно, за умови відновлення офлайн навчання після скасування військового стану

сестра медична старша

 

 

6.3.32

Вести контроль за фізичним розвитком дітей на заняттях з фізкультури, ранкової гімнастики

постійно, за умови відновлення офлайн навчання після скасування військового стану

директор,

сестра медична старша

 

 

6.3.33

Контролювати своєчасне проходження медогляду та флюрографії співробітниками закладу

постійно, за умови відновлення офлайн навчання після скасування військового стану

директо,

сестра медична старша

 

 

 

6.3.34

Проводити диспансеризацію дітей, які мають хронічні захворювання

постійно, за умови відновлення офлайн навчання після скасування військового стану

сестра медична

 

 

6.3.35

Вести облік дітей, які не відвідують заклад через хворобу

постійно,

за умови відновлення офлайн навчання після скасування військового стану

сестра медична старша

 

 

6.3.36

Приймати дітей після перенесення хвороби при наявності довідки про стан здоров’я дитини

постійно, за умови відновлення офлайн навчання після скасування військового стану

сестра медична старша

 

 

 

6.3.37

Проводити огляди дітей після перенесення захворювання.

постійно,за умови відновлення офлайн навчання після скасування військового стану

сестра медична старша

 

 

6.3.38

З метою зниження захворюваності здійснювати наступні заходи:

·        контроль за раціональним одягом, взуттям;

·        контроль за проведенням загартовуючхи процедур;

·        контроль за дотриманням повітряного режиму;

·        використовувати  бактерицидні лампи для знезараження повітря та предметів побуту

постійно, за умови відновлення офлайн навчання після скасування військового стану

сестра медична старша

 

 

6.3.39

Разом з адміністрацією  контролювати відвідуваність дітей, аналізувати причини захворюваності дітей, вести екран захворюваності, вносити пропозиції щодо усунення причин

постійно,

за умови відновлення офлайн навчання після скасування військового стану

сестра медична старша

 

 

            Контроль за роботою  комірника:

6.3.40

-своєчасне завезення, збереження продуктів харчування;

– додержання умов зберігання і термінів реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини.

-ведення обліку продуктів та продовольчої сировини з подальшою фіксацією у Книзі складського обліку

-дотримання належного санітарного стану приміщення комори

 

 

постійно,

за умови відновлення офлайн навчання після скасування військового стану

 

згідно з графіком

директор

 

 

             Контроль за роботою  завідувача господарства:

6.3.41

-раціональне використання миючих засобів;

-своєчасний ремонт меблів та сантехнічного обладнання;

-виконання режиму економії води та електроенергії, тепла (згідно з лімітом);

-своєчасність підготовки системи опалювання;

-здійснення вимірів опору ізоляції електрообладнання;

-виконання профілактичних робіт у системі вентиляції;

-перевірка стану електрообладнання та електропроводки;

– своєчасне завезення піску (для посипання          доріжок взимку);

– якість підготовки та обладнання  найпростішого укриття )

постійно

 

 

 

 

 

до 15.08.2022

1 раз на рік

 

 

постійно

 

директор, завідувач господарства

 

2 рази на рік

 

 

            Контроль за роботою машиністів з прання білизни:

6.3.42

 -наявність та дотримання графіка зміни білизни; 

-якість прання білизни; 

-дотримання норм витрат мийних засобів; 

-збереження обладнання;

– виконання інструкцій з ОП

постійно

 

 

директор, завідувач господарства

 

 

 

             Контроль за роботою сестри медичної старшої:

6.3.43

-ведення бракеражної документації;

-ведення медичної документації;

-придбання медикаментів та термін їхнього використання;

-своєчасне обстеження дітей;

-аналіз захворюваності;

-своєчасне проходження медичного огляду працівниками;

постійно

 

при потребі

 

постійно

згідно з графіком постійно, за умови відновлення офлайн навчання після скасування військового

стану

директор

 

 

             Цивільний захист

6.3.44

Перевірити наявність  законодавчих актів та нормативно-технічної документації з питань надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

до 01.09.2022

директор

 

 

6.3.45

Поліпшення в дошкільному закладі якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки і захисту життя в надзвичайних ситуаціях

постійно

директор, вихователь-методист, завідувач господарства

 

 

6.3.46

Удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників дошкільного закладу з питань захисту і дій в умовах військового стану та надзвичайних ситуацій

постійно

завідувач господарства

 

 

6.3.47

Контроль за станом здійснення заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, ЦЗ та запобігання надзвичайним ситуаціям

постійно

директор, вихователь-методист, завідувач господарства

 

 

6.3.48

Підготовка працівників до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

при потребі

директор, вихователь-методист, завідувач господарства

 

 

6.3.49

Перевірка  знань  працівників щодо готовності  до евакуації та проведення робіт по гасінню пожежі.

1 раз на квартал

директор, вихователь-методист, завідувач господарства

 

 

6.3.50

Відпрацювання організації негайного виклику підрозділів ДСНС і наступних дій при виявленні задимленості пожежі

1 раз на квартал

директор, вихователь-методист, завідувач господарства

 

 

 

Організація харчування

6.3.51

Наявність нормативно- законодавчих актів з організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі.

постійно

директор

 

 

6.3.52

Створення  необхідних матеріально-технічних умов для організації харчування дітей  всіх вікових груп

постійно, за умови відновлення офлайн навчання після скасування військового

стану

директор, сестра медична старша, завідувач господарства

 

 

6.3.53

Контролювати дотримання санітарно- гігієнічних умов на харчоблоці та в групових приміщеннях

після відновлення роботи офлайн

сестра медична старша

 

 

6.3.54

Контролювати правильність ведення документації з організації харчування відповідно до номенклатури справ

1 раз на квартал після відновлення роботи офлайн

сестра медична старша, сестра медична з дієтичного харчування

 

 

6.3.55

Здійснювати аналіз виконання норм харчування дітей  відповідно до встановлених норм

кожні 10 днів,

 після відновлення роботи офлайн

сестра медична старша

 

 

 

6.3.56

Контролювати збереження продуктів харчування відповідно до санітарних вимог, термінів їх реалізації

постійно

директор,

сестра медична старша

 

 

 

6.3.57

Контролювати організацію харчування в групах, виховання культурно-гігієнічних навичок дітей

постійно,

після відновлення роботи офлайн

директор, вихователь-методист

 

 

 

6.3.58

Контролювати  дотримання технології приготування страв працівниками харчоблоку

постійно,

після відновлення роботи офлайн

директор,

сестра медична старша

 

 

 

6.3.59

Контролювати дотримання санітарних правил холодної обробки продуктів харчування та поточності виробничого процесу

постійно,

після відновлення роботи офлайн

директор,

сестра медична старша

 

 

 

6.3.60

Контролювати дотримання особистої гігієни працівниками дошкільного навчального закладу

постійно,

після відновлення роботи офлайн

директор,

сестра медична старша

 

 

6.3.61

Проводити бесіди з батьками щодо організації здорового харчування дітей вдома

постійно

сестра медична старша

 

 

 

Безпека життєдіяльності

6.3.62

Забезпечувати заклад законодавчими актами та нормативно-технічною документацією з питань безпеки життєдіяльності

упродовж року

директор

 

 

6.3.63

Переглянути та ввести в дію посадові інструкції, з охорони праці, безпеки життєдіяльності, робочі інструкції для працівників закладу

до 15.08.2022

директор, відповідальні з ОП, ПБ, БЖД

 

 

6.3.64

Здійснити перевірку готовності закладу до нового навчального року, оформити акт готовності закладу, акти перевірки справності ігрового та спортивного обладнання на майданчиках та в приміщенні ДНЗ

до 15.08.2022

директор, вихователь-методист, сестра медична старша, завідувач господарства

 

 

6.3.65

Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку (в побуті та під час освітнього процесу з працівниками закладу відповідно до чинних Положень)

при потребі

директор

 

 

6.3.66

Розглядати питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності на виробничих нарадах:охорона праці, безпека життєдіяльності та виконання колективного договору щодо зазначеного питання.

Про дотримання Інструкції з охорони праці на нарадах при директорові: про дотримання працівниками закладу вимог Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

про організацію роботи з охорони праці у закладі на літній оздоровчий період

відповідно до плану

 

директор

 

 

 

Охорона дитинства

6.3.67

Наявність основних нормативних документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства

 

упродовж року

директор

 

 

Діяльність дошкільного навчального закладу

з вихованцями пільгових категорій

6.3.68

Організація роботи з дітьми пільгового контингенту за такими напрямками:

-забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров’я та соціальний захист;

-формування умов для повноцінного та духовного розвитку кожної дитини.

 

постійно

директор, вихователь-методист, сестра медична старша

 

 

6.3.69

Створення належних, безпечних умов всебічного розвитку, запобігання нещасним випадкам та захворюванням.

постійно,

після відновлення роботи офлайн

директор, вихователь-методист, сестра медична старша

 

 

6.3.70

Забезпечення батьків інформацією щодо охорони здоров’я і здорового харчування дітей, гігієни, санітарних умов проживання дітей, безпеки життєдіяльності та запобігання нещасним випадкам

упродовж року

вихователь-методист, сестра медична старша