І. Загальні положення

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Росинка» Охтирської міської ради Сумської області (далі ЗДО «Росинка») розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти затверджених наказом  Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 №01-11/71, Статуту закладу.

1.2. Основні поняття, що застосовуються та їх визначення (згідно із Законом України «Про дошкільну освіту»):

– метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок;

 – освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті;

 – якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти;

– якість освітньої діяльності – рівень організації, забезпечення та реалізація освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством.

1.3.Педагогічна рада як колегіальний орган управління ЗДО «Росинка»  формує систему та затверджує процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

1.4.Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі-ВСЗЯО) забезпечує  директор  ЗДО  «Росинка» в межах наданих йому повноважень.

1.5.Критеріями ефективності ВСЗЯО закладу дошкільної освіти   є:

 – відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 років, сумарного кінцевого показника набутих компетенцій перед її вступом до школи;

– відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх напрямів, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти;

– ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;

–    якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;

–  показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

1.6.ЗДО «Росинка» працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами до яких відносяться:

– здобувачі освіти, їх батьки або законні представники дитини;

– працівники закладу дошкільної освіти;

– відділ освіти Охтирської міської ради Сумської області;

– громадськість.

1.7. Компоненти ВСЗЯО ЗДО «Росинка»:

–    стратегія (політика);

–    організаційно-функціональна структура;

–  процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності;

–    критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів дошкільної освіти;

– критерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних праців­ників;

–    критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності   ЗДО;

–   забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління ЗДО;

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

–   система та механізми забезпечення академічної доброчесності.

1.8.Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами: «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти», «Система оцінювання здобувачів освіти», «Оцінювання фахової  діяльності педагогічних працівників», «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти».

1.9.Положення поширюється на всіх працівників ЗДО «Росинка», які здійснюють професійну діяльність відповідно до трудових договорів.

1.10.Термін дії Положення необмежений. Положення діє до затвердження нового.

ІІ. Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗДО «Росинка»

2.1.Мета  стратегії  ВСЗЯО  ЗДО «Росинка»:

–   гарантування якості дошкільної освіти здобувачів;

– формування довіри суспільства до закладу дошкільної освіти.

2.2.Завдання стратегії  внутрішньої  системи забезпечення якості освіти:

– створити освітнє середовище для оптимального розвитку кожного вихованця;

– оптимізувати умови постійного професійного зростання та самореалізації  педагогів;

– сприяти розвитку партнерських відносин усіх учасників освітнього процесу;

– забезпечити інформаційну відкритість діяльності закладу дошкільної освіти;

–   запобігати проявам дискримінації, булінгу;

– знаходити оптимальні чинники впливу на результативність освітнього процесу та впровадження їх у дію;

–    забезпечити академічну свободу педагогічних працівників.

2.3.Внутрішню систему забезпечення якості дошкільної освіти ЗДО «Росинка» розроблено згідно з принципами:

дитиноцентризм. Головний суб’єкт, на якого спрямована освітня діяльність закладу-дитина.

– автономність. Самостійність у визначенні стратегії і напрямів розвитку закладу, виборі форм і методів організації освітнього процесу, які відповідають нормативно-правовим документам, Базовому компоненту дошкільної освіти.

системність. Усі компоненти та функції системи управління діяльністю закладом  дошкільної освіти взаємопов’язані.

цілісність. Єдність усіх видів освітніх впливів на здобувача дошкільної освіти, їх підпорядкованості головній меті освітньої діяльності, яка передбачає всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;

– вдосконалення. Потреба постійного вдосконалення освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результативність освітнього процесу.

 – партнерство. Взаємодія учасників освітнього процесу, побудована на довірі та повазі, зацікавленості до суб’єктів освітнього процесу, відповідно до їх поточних та майбутніх потреб.

–  відкритість і прозорість. Процедури системи забезпечення якості освітньої діяльності відкриті та зрозумілі для учасників освітнього процесу.

 – гнучкість і адаптивність. Можливість відповідно до внутрішніх умов та зовнішніх впливів міняти методи управління якістю, отримувати зворотні зв’язки та різні комунікації.

–  інноваційність. Здатність продукувати та впроваджувати нові  ідеї, технології, методики, пов’язані із забезпеченням якості дошкільної освіти.

ІІІ.Організаційно-функціональна  структура внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗДО «Росинка»

 3.1.Організаційно-функціональна структура внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗДО «Росинка» – це суб’єкти, які здійснюють або включені у процеси оцінювання якості освіти та інтерпретації отриманих результатів: адміністрація закладу, педагогічна рада, тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, група моніторингу).  

3.1.1.Адміністрація закладу дошкільної освіти:

– формує блок локальних актів, що регулюють функціонування ВСЗЯО ЗДО «Росинка»  і додатків до них, представляє їх на засіданні педагогічної ради, після схвалення педагогічною радою, директор  затверджує і контролює їх виконання;

– організовує проведення у ЗДО «Росинка» контрольно-оцінних процедур;

– забезпечує умови для підготовки педагогів, батьків або інших законних представників дітей, громадських експертів щодо здійснення контрольно-оцінних процедур;

– організовує та запроваджує систему моніторингу якості освіти: збір, обробку (аналіз), зберігання та надання інформації про стан і динаміку розвитку дітей дошкільного віку, рівня професійної компетентності педагогів закладу ;

– формує інформаційно-аналітичні матеріали за результатами оцінки якості освіти та надає інформацію про якість освіти на різні рівні системи управління (педагогічна рада, загальні збори колективу тощо);

– ухвалює управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі аналізу результатів, отриманих в процесі реалізації ВСЗЯО.

3.1.2.Педагогічна рада:

–   діє в межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами;

–   розглядає та оцінює основні питання діяльності ЗДО;

–   ухвалює рішення щодо питань: функціонування ЗДО, оновлення змісту освіти у зв’язку з появою нових стандартів, підвищення рівня професіоналізму педагогів, підвищення якості освіти тощо.

 3.1.3.Тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, група моніторингу):

– розробляють методики оцінки якості освіти за напрямами діяльності закладу дошкільної освіти;

– беруть участь в експертизі динаміки розвитку вихованців та рівня професійної компетентності педагогів закладу;

– формують пропозиції для адміністрації з вироблення управлінських рішень за результатами внутрішньої оцінки якості освіти на рівні закладу дошкільної освіти.

ІV. Процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої  діяльності  ЗДО «Росинка»

4.1.Процедурами ВСЗЯО є внутрішній контроль якості освітньої діяльності (далі – Контроль) та внутрішній моніторинг якості освіти (далі – Моніторинг), які дають змогу здійснювати систематичний аналіз якості організації освітнього процесу, його ресурсного забезпечення, результатів. Процедури ВСЗЯО  ЗДО «Росинка» спрямовані на:

– посилення кадрового потенціалу закладу освіти та формування системи методичної роботи, яка сприяє підвищенню професійної кваліфікації педагогічних працівників;

– удосконалення планування та організації освітнього процесу, спрямованого на розвиток компетентності здобувачів освіти;

– формування й удосконалення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти;

– розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;

4.2.Процедура Контролю у ЗДО «Росинка» визначається логічним та доцільним об’єднанням його видів (тематичний, підсумковий, фронтальний, вибірковий, оперативний) та змісту. Під час планування Контролю застосовується технологічний прийом – розробляються циклограми, відповідно до методичних рекомендацій.

4.3.Процедура Моніторингу є методом та формою Контролю і будується відповідно до визначених у ЗДО напрямів.

4.4.Для процедури Контролю та Моніторингу з урахуванням напрямів, тем та змісту добираються доцільні методи та джерела отримання інформації.

4.5.Результати процедур Контролю та Моніторингу оприлюднюються у формі:

– аналітичної  доповіді на засіданні педагогічної ради;

– звіту керівника на загальних зборах колективу ЗДО;

– щорічного комплексного аналізу – самооцінювання функціонування та розвитку ЗДО;

– аналізу підсумків діяльності ЗДО за минулий навчальний рік та літній період у Плані роботи закладу на навчальний рік та літній період.

4.6.Щорічне комплексне самооцінювання освітніх та управлінських процесів ЗДО здійснюється відповідно до критеріїв та індикаторів, запропонованих Державною службою якості освіти України, з урахуванням завдань, визначених планом роботи закладу  на рік та літній період (Додаток 1).

4.7.Періодичність самооцінювання:

– щорічне комплексне самооцінювання з урахуванням завдань, визначених планом роботи закладу на рік та літній період (за блоковою системою аналізування, використовуючи розділи плану роботи закладу);

–  періодичне  комплексне самооцінювання перед щорічним звітом керівника закладу;

– комплексне самооцінювання перед початком розроблення стратегії розвитку закладу  (один раз на 5 років).

4.8.Відповідальність за самооцінювання:

– відповідальним за проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів є директор закладу;

–   для забезпечення вивчення та оцінювання внутрішньої системи за певним напрямом створюється відповідна робоча група, до складу якої можуть входити працівники закладу, представники батьківської та місцевої громади.

4.9.Методи збору та джерела отримання інформації для самооцінювання:

–   аналіз документів (статут, стратегія розвитку, план роботи закладу, освітня програма, положення про ВСЗЯО, протоколи педрад, книги наказів, журнали вхідної і вихідної документації, обліку звернень громадян, штатний розпис, атестаційні матеріали, фінансові документи, план підвищення кваліфікації педпрацівників, кількісно-якісний кваліфікаційний склад педагогічних працівників тощо);

– спостереження педагогічної діяльності (спостереження за організацією занять, гуртків, режимних моментів тощо); спостереження за освітнім середовищем (санітарно-гігієнічні умови, стан та безпека території, майданчиків, приміщень, освітлення, водопостачання, харчування, медичний супровід, опалення тощо);

– опитування (анкетування учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, батьків); інтерв’ю (з педагогами, батьками); фокус-групи (з педагогічними працівниками, батьками).

4.10.Інструментарій методів збору інформації для самооцінювання:

– пам’ятки для аналізу документів (щодо організації освітнього процесу; фінансування закладу освіти; кількісно-якісного складу педагогічних працівників тощо);

–   анкети (для педагогічних працівників, батьків);

– картки спостережень (за проведенням занять, гурткової, фізультурно-оздоровчої роботи, станом території, приміщень, медичним супроводом тощо).

4.11.Рівні оцінювання освітніх і управлінських процесів:

-високий;

-достатній;

-вимагає покращення;

-низький.

4.12.Форми узагальнення інформації:

-аналітична довідка;

-письмовий звіт;

-усний звіт;

-доповідна записка;

-інформація;

-акт тощо.

4.13.Інформація, отримана під час самооцінювання використовується з метою прийняття відповідних управлінських рішень для вдосконалення ВСЗЯО закладу дошкільної освіти.

  1. V. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів дошкільної освіти ЗДО «Росинка»

 5.1.Моніторинг індивідуального розвитку дає змогу визначити рівень компетентності вихованців відповідно до змісту освітніх напрямів Базового компонента дошкільної освіти України: «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в природному довкіллі», «Гра дитини», «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина в світі мистецтва».

5.2.Очікувані результати навчання здобувачів дошкільної  освіти визначені в програмі розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі», за якою організовано освітній процес у ЗДО (ст.23 Закону України «Про дошкільну освіту»).

5.3.Методику Моніторингу індивідуального розвитку здобувачів дошкільної освіти: процеси, параметри, критерії, інструменти та методи – затверджує педагогічна рада відповідно  до вікової категорії здобувачів освіти.

5.4.Періодичність проведення Моніторингу – два рази на рік:

– на початку навчального року (вересень-жовтень) – проводиться з метою виявлення рівня розвитку дітей і постановки конкретних завдань на перспективу;

– в кінці навчального року (квітень-травень)  – з метою визначення рівня досягнень дітей та виконання завдання освітньої програми.

Можливе додаткове обстеження (в січні) особливостей динаміки розвитку тієї чи іншої дитини.

5.5.Моніторингові дослідження щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників оцінюють результативність освітнього процесу та  узагальнюються в текстовому, табличному вигляді.

5.6.Інформація, отримана  в процесі Моніторингу з подальшим її аналізом, є основою для ухвалення управлінських рішень з метою підвищення ефективності освітнього процесу.

5.7.Моніторинг проводять вихователі, спеціалісти: практичний психолог, музичні керівники,  інструктор з фізкультури, вчителі-логопеди. 5.8.Психологічну діагностику психічних процесів, станів, рис і якостей особистості дитини здійснює практичний психолог; стану фізичного здоров’я –  медичний персонал закладу дошкільної освіти.

5.9.Педагоги аналізують результати Моніторингу, визначають рівень ефективності педагогічних впливів стосовно кожної дитини, вибудовують індивідуальну траєкторію розвитку.

5.10.Вихователь-методист на основі висновків педагогів розробляє аналітичну довідку, формулює рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу.

5.11.Аналітична довідка за результатами Моніторингу вводиться в склад підсумкового аналізу діяльності ЗДО за навчальний рік, обговорюється на засіданні педагогічної ради.

VІ. Критерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників ЗДО «Росинка»

6.1.Вимоги до педагогічних працівників закладу встановлюється у відповідності до розділу VІІ Закону України «Про освіту».

6.2.Оцінювання професійної діяльності педагогів відбувається під час атестаційного та міжатестаційного періоду.

6.3. Оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників здійснюється  через:

– ефективне планування та прогнозування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх технологій, форм організації освітнього процесу та підходів до оцінювання досягнень здобувачів освіти;

– постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників;

– налагодження партнерських взаємовідносин із здобувачами освіти, їх батьками та іншими законними представниками, працівниками закладу освіти;

– організацію педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.

6.4. Процедура оцінювання професійної діяльності педагогічного працівника включає в себе атестацію. Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013.

6.5.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до статті 59 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» та листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-683 від 04.11.2019 «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 120 годин.

6.5. Оцінювання професійної діяльності педагогів у міжатестаційний період відбувається відповідно до плану роботи закладу на навчальний рік і літній період у процесі Контролю, оформлюється у вигляді довідок, карток спостережень які зберігаються у методичному кабінеті.

6.6. Критерії та методи оцінювання фахової діяльності педагогів під час Контролю розробляються з урахуванням обсягу та змісту теми вивчення.

6.7.Під час  підсумкового Контролю результатів діяльності закладу за навчальний рік здійснюється анкетування педагогів з метою визначення їхніх професійних потреб, прогнозування методичної роботи, окреслення пріоритетних завдань  діяльності закладу на наступний навчальний рік.

VII. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників ЗДО «Росинка»

7.1. Система управління закладом дошкільної освіти  складається з функцій (аналіз, планування, організація, контроль, регулювання), які взаємопов’язані та передбачають основні наскрізні процеси.

7.2. Критеріями якості наскрізних процесів управління є:

визначеність системи планування та організації діяльності закладу дошкільної освіти;

–  ефективність кадрової політики;

прозорість та інформаційна відкритість діяльності закладу дошкільної освіти (розвиток інформаційних систем);

діяльність та конструктивність рішень колегіального органу управління та органів громадського самоврядування.

7.3. Сформована стратегія розвитку закладу дошкільної освіти, що відповідає особливостям та умовам діяльності закладу, є структурованою за блоками чи напрямами діяльності, чіткою й вимірюваною, в якій відстежується перспективність та спрямованість на підвищення якості освітньої діяльності.

Про результати реалізації стратегії звітує керівник на засіданні педагогічної ради, загальних зборах (конференції) колективу. 

7.4. Сформована тактика діяльності – план роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період (можуть формуватися окремими планами):

– ураховані визначені у стратегії розвитку перспективні заходи;

-побудована на засадах аналізу підсумків діяльності (щорічного самооцінювання) закладу дошкільної освіти за минулий період;

 -структура та зміст висвітлює систему роботи усіх структур закладу на вирішення річних завдань та процесів його якісного функціювання та розвитку;

– до розроблення залучено працівників закладу та батьків здобувачів дошкільної освіти. Результати роботи закладу, відповідно плану, розглядаються, обговорюються та схвалюються на засіданнях педагогічної ради, затверджуються  керівником та висвітлюються на сайті закладу.

7.5. Визначена система планування освітнього процесу усіх педагогів закладу дошкільної освіти. Види, форма та особливості змістових компонентів планів педагогів схвалюються  педагогічною радою.

7.6. Ефективність кадрової політики:

– укомплектованість кадрами, освітній рівень педагогів; рівень кваліфікації, динаміка зростання професійної компетентності;

– створення умов для постійного підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними працівниками інновацій в освітній процес, залучення до участі педагогів у експериментальній діяльності;

– обговорення питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи на засіданні педагогічної ради;

– відзначення, матеріальне та моральне заохочення педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності;

– цілеспрямований методичний супровід професійного зростання педагогів;

-координування діяльності та взаємин педагогів щодо прийняття та реалізації рішень, делегування окремих функцій управління.

7.7.Діяльність колегіального органу  управління  та органів громадського  самоврядування: педагогічна рада, загальні збори колективу, виробнича нарада, батьківський комітет.

VIIІ.Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління ЗДО «Росинка»

8.1.Для ефективного функціонування закладу, з метою автоматизації управлінської діяльності, підтримки єдиної системи збору, обробки та зберігання інформації, в ЗДО запроваджено в практику системи «Україна ІСУО (інформаційна система управління освітою)», інформаційна база даних програми «КУРС Дошкілля», «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади органами місцевого самоврядування (відділом освіти Охтирської міської ради Сумської області)».

8.2.Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео- аудіо- і магнітні носії інформації, розмножувальна техніка. При оцінюванні якості освітнього процесу можуть використовуватися комплексні технології для обробки результатів моніторингу.

8.3.Публічність інформації про діяльність закладу забезпечується згідно зі статтею 30 Закону України «Про освіту».

8.4.З метою забезпечення більш широких і різноманітних зв’язків закладу із зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел інформації заклад дошкільної освіти підключено до швидкісного Інтернету.

8.5. Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля в закладі дошкільної освіти функціонує електронна пошта – dnz.rosinka21@meta.ua, офіційний сайт закладу https://rosinka.org.ua

8.6. ЗДО «Росинка забезпечує змістове наповнення та вчасне наповнення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, сайт закладу, сторінка у соціальній мережі  Facebook).

8.7.Публічність освітньої діяльності закладу може здійснюватися публікаціями педагогічних працівників, батьків у засобах масової інформації, друкування продукції педагогічних працівників у фахових виданнях, висвітленням матеріалів в соціальній мережі Facebook та сайті закладу.

ІX.Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти

9.1.Одним із основних елементів забезпечення якості освітнього процесу в ЗДО є наявність відповідних ресурсів (кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних, інформаційних) та ефективність їх застосування.

9.2. Матеріально-технічні умови.

9.2.1. Безпечність, доступність і комфортність будівлі, приміщення, споруд, обладнання й території:

 – територія та приміщення чисті і охайні. Обладнання території та приміщень справне;

–  територія закладу недоступна для несанкціонованого заїзду транспорту та сторон­ніх осіб. У приміщення закладу допускаються виключно учасники освітнього процесу;

– на території закладу відсутні колючі дерева, кущі, гриби та рослини з отруйними властивостями, зазначені у відповідному Переліку рослин, дерев, кущів з колючими, отруйними плодами (Додаток 1 до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 24.03.2016 № 234);

– територія ділянки закладу освітлюється у вечірній та нічний час;

– систематично (щоденно) здійснюється огляд території щодо її безпечності для освітнього процесу;

– забезпечено архітектурну доступність, приміщення і територія закладу адаптовані до використання всіма учасниками освітнього процесу;

–  прогулянкові  ігрові майданчики облаштовані для ігор та діяльності дітей;

–  у приміщеннях закладу повітряно-тепловий режим та освітлення відповідає сані­тарним нормам;

– приміщення прибрані, утримуються в порядку й чистоті; здійснюється щоденне вологе прибирання та провітрювання усіх приміщень;

– у будівлі та на території закладу відсутні ризики травмування учасників освіт­нього процесу.

9.2.2. Групові приміщення, музична, спортивна зали оснащені сучасним обладнанням, меблями та за­собами для організації освітнього процесу.

9.2.3. В закладі дошкільної освіти дотримуються вимоги охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, пра­вил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

9.3. Навчально-методичні умови.

9.3.1. Освітній простір групових приміщень, музичної та  спортивної залів кабінети спеціалістів забезпечують реалізацію завдань освітньої програми та мотивують здобувачів дошкільної освіти до оволодіння різ­ними видами компетенцій.

9.3.2. Компоненти предметно-просторового розвивального середовища у групах відпові­дають освітнім програмам та віковим особливостям дітей, сучасним вимогам (дотримання принципів універсального дизайну в освіті, трансформованість, поліфункціональність, варіативність, доступність, безпека).

9.3.3. Добір іграшок, посібників та обладнання відповідає встановленим вимогам Переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (Наказ МОН від 19.12.2017 № 1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»).

9.4. Психолого – педагогічні умови.

9.4.1. Забезпечення емоційного благополуччя через безпосереднє спілкування з кожною дитиною, шанобливе ставлення дорослих до людської гідності кожної дитини, до її почуттів і потреб, формування та підтримка її позитивної самооцінки, впевненості у власних можливостях і здібностях.

9.4.2. Використання в освітній діяльності форм і методів роботи з дітьми, що відповідають їхнім віковим та індивідуальним особливостям.

9.4.3. Побудова освітньої діяльності на основі взаємодії дорослих з дітьми, орієнтованої на інтереси і можливості кожної дитини.

9.4.4.Підтримка дорослими позитивних, доброзичливих відносин між дітьми, зокрема які належать до різних національно-культурних, релігійних спільнот і соціальних верств, а також мають різні (зокрема обмежені) можливості здоров’я; розвиток у дітей комунікативних зді­бностей, що дають змогу вирішувати конфліктні ситуації з однолітками, пра­цювати в групі однолітків в різних видах діяльності.

9.4.5. Підтримка ініціативи і самостійності дітей через створення умов для вільного ви­бору специфічних для них видів діяльності, учасників спільної діяльності та спілкування; для прийняття дітьми рішень, прояву своїх почуттів та висловлювання думок; через недирективну допомогу дітям у різних видах діяльності.

9.4.6.У закладі освіти оприлюднено правила поведінки учасників освітнього процесу, що забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини;

9.4.7. Здійснення системної роботи з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому насильству. Захист дітей від усіх форм фізичного і психічного насильства:

9.4.8.У закладі дошкільної освіти організована робота психологічної служби, у тому числі для психологічного супроводу учасників освітнього процесу, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу, іншого насильства;

9.4.9.Заклад дошкільної освіти взаємодіє з органами та службами щодо захисту прав дітей, правоохоронними органами, у тому числі залучає їх до заходів із запобігання булінгу, іншому насильству, у тому числі, здорового та екологічного способу життя та фізичного розвитку.

9.4.10. Партнерська взаємодія з батьками. Підтримка батьків (законних представників) у вихованні та розвитку дітей, охороні й зміцненні їхнього здоров’я, залучення сімей безпосе­редньо в освітню діяльність.

9.4.11. Заклад дошкільної освіти дбає про наявність доступного та безпечного під’єднання до мережі Інтернет, формування в учасників освітнього процесу медіаграмотносгі, вміння розпізнавати можливі ризики в інформаційному просторі.

9.5. Медико-соціальні умови,

9.5.1. Створення умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей:

– функціонування медичного кабінету з відповідним медичним обладнанням;

– медичне обслуговування дітей здійснюється медичними працівниками (сестра медична старша, медсестра з дієтхарчування) відповідно до їх функціональних обов’язків, у разі потреби надається долікарська допомога;

– організація заходів щодо дотримання протиепідемічного режиму;

-проведення медичними працівниками санітарно-просвітницької роботи (гігієнічне виховання дітей, формування навичок здорового способу життя тощо) з працівниками закладу і батьками вихованців;

– планування й проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у різних організацій­них формах;

–  наявність фізкультурно-спортивного обладнання та інвентарю для розвитку рухо­вих якостей здобувачів дошкільної освіти;

– планування та здійснення медико-педагогічного контролю за організацією фізич­ного виховання (2 рази на навчальний рік);

– проведення контролю за станом здоров’я дітей, за санітарно-гігієнічним режимом у ЗДО;

– надання рекомендацій з режиму адаптації дітей в закладі дошкільної освіти, – визначення функціональної готовності дітей до навчання у школі.

9.5.2. Створення умов для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти.

– дотримання вимог законодавства щодо порядку організації харчування у закладах освіти;

-сприяння формуванню культурно-гігієнічних навичок здобувачів дошкільної освіти в процесі організації харчування.

– організація просвітницької роботи з впровадження нових норм та Порядку організації харчування в ЗДО, формування культури харчування та правильних харчових звичок у дітей раннього та дошкільного віку .

– дотримання вимог законодавства щодо впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи управління безпечністю харчування продуктів (НАССР) операторами ринку на харчоблоці ЗДО «Росинка»;

– здійснення контролю за організацією харчування та дотриманням питного режиму.

9.6. Умови інклюзивної освіти (за потреби).

– розроблення індивідуальних програм розвитку для осіб з особливими освітніми потребами;

– формування команди психолого-педагогічного супроводу та здійснення злагодженої діяльності;

– облаштування та використання ресурсної кімнати чи осередків.

– вивчення потреб учасників освітнього процесу для адаптації освітнього середовища з урахуванням принципів універсального дизайну тощо.

– взаємодія з громадськими організаціями.

9.7 Для створення в групах компенсуючого типу ЗДО «Росинка» освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосуваня заклад взаємодіє з батьками дітей, які мають порушення мови,  фахівцями комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Охтирської міської ради Сумської області», залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти.

9.8.Корекційна робота в групах компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення здійснюється вчителем-логопедом, практичним психологом та відбувається в рамках особистісно-орієнтованого підходу, який враховує індивідуальні особливості кожної дитини, рівень фізичного, психічного та мовленнєвого розвитку малюків (відповідно до встановленого діагнозу).

9.9.Працівники ЗДО «Росинка» обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.

9.10.Публічність освітньої діяльності закладу здійснюється публікаціями педагогічних працівників, батьків у засобах масової інформації, друкування продукції педагогічних працівників у фахових виданнях.

 

 

  1. Система й механізми забезпечення академічної доброчесності

10.1.Система забезпечення академічної доброчесності в закладі освіти функціонує відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту». 10.2.Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

-посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відмінностей;

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

-надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації на власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

– контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

– об’єктивне оцінювання результатів навчання.

10.3.Порушенням академічної доброчесності вважається:

– академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

 -самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

-фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

-фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

-списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

-обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

-хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

10.4.За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

-відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

-позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

10.5.Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має право:

-ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

-особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

-знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

-оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

 

 

Додаток 1 

Критерії та індикатори

для самооцінювання освітніх і управлінських процесів акладу дошкільної освіти

Вимога організації освітніх і управлінських

процесів у закладі дошкільної освіти

Критерії оцінювання

Індикатори оцінювання

Методи збору інформації

 

1

2

3

4

 

І. Напрям оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»

 

1.1. Створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей та праці

1.1.1. Будівлі, приміщення, споруди, обладнання і територія закладу дошкільної освіти є безпечними, доступними та комфортними

1.1.1.1. Улаштування території закладу дошкільної освіти та розташування основних приміщень є раціональним та безпечним

1.1.1.1. Спостереження (освітнє середовище)

 

1.1.1.2.  У закладі дошкільної освіти забезпечується архітектурна доступність території та приміщень будівлі

1.1.1.2. Спостереження (освітнє середовище)

 

1.1.1.3. У закладі дошкільної освіти забезпечуються розумні пристосування для дітей з особливими освітніми потребами (у разі наявності таких дітей)

1.1.1.3. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків)

 

1.1.1.4. У закладі дошкільної освіти облаштовані та використовується ресурсна кімната для проведення відповідних занять зі здобувачами дошкільної освіти з особливими освітніми потребами (у разі наявності)

1.1.1.4. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

 

1.1.1.5. У закладі дошкільної освіти забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, водопостачання, водовідведення, опалення, прибирання території та приміщень, дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги

1.1.1.5. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних працівників)

Вивчення документації

 

1.1.2. Заклад дошкільної освіти забезпечений приміщеннями з необхідним обладнанням для забезпечення освітнього процесу та життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти відповідно до типу та профілю закладу

1.1.2.1. У закладі дошкільної освіти обладнання основних приміщень відповідає зросту та віку дітей, санітарно-гігієнічним вимогам

1.1.2.1. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування медичних та педагогічних працівників)

 

1.1.2.2. У закладі дошкільної освіти приміщення для роботи із здобувачами дошкільної освіти забезпечено необхідним

обладнанням, іграшками, посібниками у відповідності до освітніх програм, типу та профілю закладу

1.1.2.2. Спостереження (освітнє

середовище)

Вивчення документації

Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

 

 

 

1.1.3. Працівники закладу дошкільної освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх

1.1.3.1. У закладі дошкільної освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій

1.1.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування працівників закладу дошкільної освіти)

 

1.1.3.2. Працівники закладу дошкільної освіти дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій

1.1.3.2. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування працівників закладу дошкільної освіти)

 

 

1.1.4. У закладі дошкільної освіти створено умови для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти

1.1.4.1. У закладі дошкільної освіти забезпечено різноманітне, безпечне, корисне та збалансоване харчування, що відповідає потребам усіх здобувачів дошкільної освіти

1.1.4.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, медичних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

 

1.1.4.2. У закладі дошкільної освіти дотримуються виконання натуральних норм харчування

1.1.4.2. Вивчення документації

Опитування (анкетування медичних працівників)

 

1.1.4.3. У закладі дошкільної освіти харчування здобувачів дошкільної освіти здійснюється з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог

1.1.4.3. Вивчення документації

Опитування (анкетування медичних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

 

1.1.4.4. Організація харчування у закладі дошкільної освіти сприяє формуванню культурно-гігієнічних навичок здобувачів дошкільної освіти

1.1.4.4. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

 

1.1.5. У закладі дошкільної освіти створено умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я здобувачів дошкільної освіти

1.1.5.1. У закладі дошкільної освіти забезпечується медичне обслуговування дітей, у разі потреби надається невідкладна домедична допомога

1.1.5.1. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування батьків, працівників закладу дошкільної освіти)

 

 

1.1.5.2. У закладі дошкільної освіти проводяться профілактичні та оздоровчі заходи

1.1.5.2. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників закладу дошкільної освіти)

 

1.1.5.3. У закладі дошкільної освіти вживаються заходи щодо дотримання протиепідемічного режиму

1.1.5.3. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників, медичних та педагогічних працівників)

 

1.1.5.4. У закладі дошкільної освіти проводиться санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування

1.1.5.4. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

1.1.5.5. У закладі дошкільної освіти проводиться фізкультурно-оздоровча робота у різних організаційних формах

1.1.5.5.Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)

 

1.1.5.6. У закладі дошкільної освіти наявне фізкультурно-спортивне обладнання та інвентар для розвитку рухових якостей здобувачів дошкільної освіти

1.1.5.6. Спостереження (освітнє середовище)

 

1.1.5.7. У закладі дошкільної освіти здійснюється медико-педагогічний контроль за організацією фізичного виховання

1.1.5.7. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)

 

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь- яких форм насильства та дискримінації

1.2.1. Заклад дошкільної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу

1.2.1.1. Керівник та працівники закладу дошкільної освіти дотримуються вимог нормативно-правових документів щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому

1.2.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

1.2.1.2. У закладі дошкільної освіти розроблено та виконується план заходів із запобігання проявам дискримінації та булінгу, інших форм насильства, вчасно реагують на звернення щодо таких проявів, у разі потреби надається психолого-соціальна підтримка

1.2.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

1.2.1.3. Працівники та батьки вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним

1.2.1.3. Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

1.3. Формування інклюзивного, безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору

1.3.1. У закладі дошкільної освіти створено умови для навчання, реабілітації, соціальної адаптації, інтеграції в суспільство здобувачів дошкільної освіти із особливими освітніми потребами

1.3.1.1. У закладі дошкільної освіти забезпечується корекційна спрямованість освітнього процесу

1.3.1.1. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

 

1.3.1.2. У закладі дошкільної освіти забезпечується проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) здобувачам дошкільної освіти з особливими освітніми потребами, що визначені індивідуальною програмою розвитку (у разі потреби)

1.3.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

 

1.3.1.3. У закладі дошкільної освіти налагоджено роботу з питань навчання дітей із особливими освітніми потребами (створено команди психолого-педагогічного супроводу, розроблено індивідуальні програми розвитку), відстежується результативність діяльності тощо

1.3.1.3.Спостереження (освітнє

середовище)

Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)

 

1.3.2. Заклад дошкільної освіти взаємодіє із батьками здобувачів дошкільної освіти із особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття дошкільної освіти (у разі наявності здобувачів освіти з особливими освітніми потребами)

1.3.2.1. У закладі дошкільної освіти індивідуальні програми розвитку розробляються за участі батьків та створюються умови для залучення асистента дитини в освітній процес (за потребою)

1.3.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

 

1.3.2.2. У закладі дошкільної освіти асистент вихователя допомагає педагогам в організації освітнього процесу, співпрацює та залучає дітей з особливими освітніми потребами до різних видів діяльності

1.3.2.2. Вивчення документації

Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

 

1.3.2.3. У закладі дошкільної освіти забезпечується співпраця з інклюзивно-ресурсним центром, навчально-реабілітаційним центром чи іншими закладами щодо супроводу та підтримки здобувачів дошкільної освіти з особливими освітніми потребами

1.3.2.3. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

 

 

1.3.3. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти забезпечує реалізацію завдань програми та мотивує здобувачів дошкільної освіти до оволодіння різними видами компетенцій

1.3.3.1. Предметно-просторове розвивальне середовище, створене в основних приміщеннях закладу дошкільної освіти, відповідає віковим особливостям здобувачів дошкільної освіти та сприяє формуванню у них різних видів компетенцій

1.3.3.1. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

1.3.3.2. Добір іграшок, посібників та обладнання для формування й облаштування предметно-просторового розвивального середовища у закладі дошкільної освіти відповідає встановленим вимогам

1.3.3.2. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

ІІ. Напрям оцінювання «Здобувачі дошкільної освіти.

Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»

 

2.1. Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти

2.1.1. У закладі дошкільної освіти реалізується Базовий компонент дошкільної освіти

2.1.1.1. Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за програмами, затвердженими в установленому порядку

2.1.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

2.1.1.2. Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти сприяє набуттю дитиною різних компетентностей відповідно до освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти

2.1.1.2. Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

2.1.1.3. У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти, для впровадження додаткових організаційних форм освітнього процесу – гуртки, студії, секції (за згодою батьків та з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів дошкільної освіти)

2.1.1.3. Вивчення документації Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

 

 

2.1.2. У закладі дошкільної освіти здійснюється внутрішній моніторинг стану і результатів освітньої діяльності

2.1.2.1. У закладі дошкільної освіти здійснюється аналіз стану освітньої діяльності, приймаються відповідні управлінські рішення

2.1.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

2.2. Організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти у закладі

2.2.1. У закладі дошкільної освіти забезпечено дотримання вимог до розпорядку дня та навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей

2.2.1.1. Розпорядок дня здобувачів дошкільної освіти у вікових групах відповідає гігієнічним нормам щодо тривалості сну, організації різними видами діяльності та відпочинку, у тому числі навчальних занять, тривалості перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі

2.2.1.1.Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

 

2.2.1.2. Гранично допустиме навчальне навантаження на здобувача дошкільної освіти у закладі дошкільної освіти відповідає віковій групі

2.2.1.2. Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

ІІІ. Напрям оцінювання «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти»

 

3.1.Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності та якість організації освітнього процесу

3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність

3.1.1.1. Форми та види планів педагогів з організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти розглядаються та схвалюються педагогічною радою

3.1.1.1. Вивчення документації

 

3.1.1.2. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти планують освітній процес, об’єктивно оцінюють його результативність

3.1.1.2. Вивчення документації

 

3.1.2. Педагогічні працівники застосовують сучасні технології та методики в освітньому процесі, спрямовані на оволодіння здобувачами дошкільної освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями

3.1.2.1. Педагогічні працівники володіють знаннями про вікові, фізіологічні та психологічні особливості дітей, їх індивідуальні можливості та потреби, гнучко та варіативно застосовують форми та методи організації освітнього процесу

3.1.2.1. Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

3.1.2.2. Педагогічні працівники застосовують інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології

3.1.2.2. Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

3.1.2.3. Педагогічні працівники застосовують технології формування у здобувачів дошкільної освіти соціально доцільної поведінки

3.1.2.3. Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

 

3.1.3. Педагогічні працівники створюють та використовують освітні ресурси

3.1.3.1. Педагогічні працівники створюють та використовують власні освітні ресурси (методичні розробки, презентації, блоги, вебсайти тощо), мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки

3.1.3.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

3.1.4. У закладі дошкільної освіти мовою освітнього процесу є державна мова

3.1.4.1. Працівники закладу дошкільної освіти сприяють популяризації державної мови

3.1.4.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників, працівників, батьків)

 

3.1.4.2. У роботі зі здобувачами дошкільної освіти педагогічні працівники збагачують та активізують словник, розвивають зв’язне мовлення, формують навички культури мовлення та виховують бажання спілкуватися рідною мовою

3.1.4.2.Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти)

 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

3.2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації

3.2.1.1. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти обирають різні види, форми і напрямки підвищення рівня своєї професійної майстерності

3.2.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

3.2.2. Педагогічні працівники діляться досвідом роботи з колегами

3.2.2.1. Педагогічні працівники беруть участь у роботі творчих (робочих) груп, ініціюють та/або реалізують освітні проекти

3.2.2.1.Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

3.3. Налагодження співпраці з батьками, працівниками закладу дошкільної освіти

3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства

3.3.1.1. У закладі дошкільної освіти всі співробітники працюють у партнерстві один з одним

3.3.1.1. Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками з питань розвитку, навчання та виховання дітей, забезпечують постійний зворотній зв’язок

3.3.2.1. У закладі освіти налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників із батьками здобувачів дошкільної освіти в різних формах на принципах взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння, співпраці

3.3.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

 

3.3.3. У закладі дошкільної освіти налагоджена практика педагогічного наставництва та інших форм професійної

співпраці

3.3.3.1. Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (конференції, публікації, майстер-класи, семінари, наставництво)

3.3.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

3.3.4. У закладі дошкільної освіти налагоджено систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів дошкільної освіти до освітнього процесу

3.3.4.1. Педагогічні працівники орієнтовані на потреби дитини в освітньому процесі, проявляють повагу, доброзичливість й позитивне ставлення до особистості дитини, сприяють її особистісному розвиткові

3.3.4.1. Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників) Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти)

 

3.4. Методичне забезпечення закладу дошкільної освіти

3.4.1. У закладі дошкільної освіти функціонує методичний кабінет

3.4.1.1. Діяльність методичного кабінету закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію завдань закладу, підвищення якості освітнього процесу та професійної компетентності педагогів, надання їм методичної допомоги

3.4.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

 

3.4.1.2. У закладі дошкільної освіти забезпечується наступність дошкільної та початкової освіти

3.4.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

3.4.1.3. Інформаційно-просвітницький простір є доступним, сучасним, змістовним, сприяє відкритості та прозорості діяльності закладу дошкільної освіти та задоволенню потреб учасників освітнього процесу

3.4.1.3.Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

 

ІV. Напрям оцінювання «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти»

 

4.1. Наявність програми розвитку закладу та системи річного планування діяльності закладу дошкільної освіти, моніторингу виконання поставлених цілей і завдань

4.1.1. У закладі дошкільної освіти сформовано стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності

4.1.1.1. Програма розвитку закладу дошкільної освіти відповідає особливостям і умовам його діяльності (тип закладу, мова навчання, формування контингенту здобувачів дошкільної освіти, обсяг та джерела фінансування)

4.1.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

4.1.2. У закладі дошкільної освіти здійснюється планування роботи та відстежується результативність його діяльності

4.1.2.1. План роботи закладу дошкільної освіти реалізує стратегію його розвитку та актуальні завдання, висвітлює всі напрямки діяльності

4.1.2.1. Вивчення документації

 

4.1.2.2. Працівники закладу дошкільної освіти та батьки здобувачів дошкільної освіти залучаються до розроблення плану роботи закладу освіти

4.1.2.2. Опитування (анкетування батьків, працівників, медичних та педагогічних працівників)

 

4.1.3. У закладі дошкільної освіти сформована й функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти

4.1.3.1. У закладі дошкільної освіти здійснюється систематичний аналіз функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

4.1.3.1.Вивчення документації

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

4.2.1. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища

4.2.1.1. Працівники та батьки здобувачів дошкільної освіти задоволені загальним психологічним кліматом у закладі дошкільної освіти і діями керівника щодо формування

відносин довіри та конструктивної співпраці між ним

4.2.1.1. Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

 

4.2.2. Заклад дошкільної освіти оприлюднює інформацію про свою

діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах

4.2.2.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує змістовне наповнення та вчасне оновлення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, сайт закладу дошкільної освіти/ інформація на сайті засновника, сторінки у соціальних мережах)

4.2.2.1. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків)

 

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

4.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатних нормативів та типу закладу

4.3.1.1. У закладі дошкільної освіти укомплектовано кадровий склад

(наявність/відсутність вакансій)

4.3.1.1. Вивчення документації

Опитування (анкетування батьків)

 

4.3.1.2. Педагогічних працівників закладу дошкільної освіти приймають на роботу з урахуванням вимог чинного законодавства

4.3.1.2. Вивчення документації

 

4.3.2. Керівник закладу дошкільної освіти мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності

4.3.2.1. Керівник закладу дошкільної освіти застосовує заходи матеріального та морального заохочення до педагогічних працівників з метою підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності

4.3.2.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

 

4.3.3. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

4.3.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти створює умови для постійного підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними працівниками інновацій в освітній процес, участі педагогів у експериментальній діяльності

4.3.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

4.3.3.2. Педагогічні працівники вважають, що керівник закладу дошкільної освіти сприяє їхньому професійному розвитку

4.3.3.2. Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

4.4. Організація діяльності закладу дошкільної освіти на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу дошкільної освіти з місцевою громадою

4.4.1. У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу

4.4.1.1. Працівники вважають, що їх права у закладі дошкільної освіти не порушуються

4.4.1.1. Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

4.4.1.2. Батьки здобувачів дошкільної освіти вважають, що права їх дітей в закладі дошкільної освіти не порушуються

4.4.1.2. Опитування (анкетування батьків)

 

4.4.2. Керівництво закладу дошкільної освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування

4.4.2.1. Керівник сприяє участі громадського самоврядування , пропозиції працівників закладу та батьків здобувачів освіти враховуються під час прийняття управлінських рішень

4.4.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

4.4.3. Встановлено режим роботи закладу дошкільної освіти

4.4.3.1. Режим роботи закладу дошкільної освіти враховує потреби учасників освітнього процесу, особливості діяльності закладу

4.4.3.1. Вивчення документації

Опитування (анкетування батьків)

 

4.4.4. У закладі дошкільної освіти у належному стані утримується матеріально-технічна база

4.4.4.1. Керівник закладу дошкільної освіти вживає заходів щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання для створення якісних умов діяльності закладу

4.4.4.1.Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

4.5.1. Заклад дошкільної освіти впроваджує політику академічної доброчесності

4.5.1.1. Керівник закладу дошкільної освіти забезпечує реалізацію заходів щодо формування академічної доброчесності та протидії фактам її порушення

4.5.1.1. Вивчення документації

 

4.5.2. Педагогічні працівники дотримуються академічної доброчесності

4.5.2.1. Педагогічні працівники поінформовані про політику академічної доброчесності, під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються її

4.5.2.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

4.5.3. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє формуванню у працівників та батьків здобувачів дошкільної освіти негативного ставлення до корупції

4.5.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування у працівників та батьків здобувачів дошкільної освіти негативного ставлення до корупції

4.5.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)