«Арт-терапія, як засіб самовираження та розвитку дитини»

У сучасному суспільстві все більше зростає інтерес до арт — терапії як методу зцілення за допомогою творчості. Арт — терапія сьогодні — напрям сучасної психотерапії, що стрімко розвивається.

Цей метод використовується з цілями терапевтичного впливу та при вирішенні діагностичних, корекційних, психопрофілактичних завдань.

Одними з порушень, що впливають на психофіологічний стан дитини, подальшу шкільну адаптацію та її соціальну поведінку є мовленнєві порушення. Вивчення можливостей ефективного використання арт- терапії у системі комплексної діагностики та реабілітації мовленнєвих розладів дітей — складна й цікава проблема на перехресті багатьох суміжних наук: медицини, психології, педагогіки, мистецтвознавства, і звичайно, логопедії. У працях таких видатних медиків стародавності як Гіпократ, Арістотель неодноразово знаходимо спроби виокремлення та подолання «дефектів вимови» засобами мистецтва. Дана проблема залишається актуальною і повністю не дослідженою й до сьогоднішніх днів. Розвиток дитини із особливостями психофізіологічного розвитку, зокрема з тяжкими порушеннями мовлення, залежить від багатьох фізіологічних і соціальних чинників, є тісно повязаний з особливостями становлення, дозрівання та вікарювання адаптивних систем організму. Досить потужним впливом, що може в комплексі стимулювати ці процеси, є мистецтво, що лежить в основі арт — терапії та дає можливість дитині спілкуватися зі світом на рівні екосистеми, використовуючи образотворчі, рухові й музичні засоби.

У контексті освітніх реформ прикладне значення має застосування діагностично — корекційних прийомів і методів за допомогою арт — терапії, що є новітніми, та в той же час науково обгрунтованими, соціально виправданими та перспективними. Новизною даної роботи є поєднання традиційних технологій діагностики сформованості усного мовлення з інноваційними засобами інтермодальної атр — терапії — малюванням, ліпленням, слуханням музики, моделюванням казок, пісочною терапією.

Розглянемо види арт — терапії які допоможуть у вирішенні мовленнєвих та особистісних проблем дитини. На сьогоднішній день розповсюджені такі напрямки:

Арт- терапія. Цей напрямок поєднує використання в терапевтичній практиці візуальних мистецтв: малюнка, живопису, монотипії, мозаїк, колажів, гриму,боді — арту, масок, ліплення, ляльок, маріонеток, інсаляцій, фотографій тощо.

Музикотерапія більшістю спеціалістів включається в арт — терапію. Як один із найдавніших архаїчних видів творчості напрямок надзвичайно багатий за силою впливу, широтою можливостей, існуючого емпіричного матеріалу. Особливо ефективна танцювальна, рухова терапія як засіб внутрішньої гармонізації. Імпровізаційності, зняття різноманіних тілесних і психологічних блоків.

Драматерапія є одним з напрямків, що найбільш інтенсивно розвивається в наш час. Причиною широкого використання та ефективності драматерапії, є постійна дипривація в сучасному світі ігрової потреби дорослих та дітей, втрата могутьої народної ігрової культури. При використанні драматерапії відбувається (крім розвитку креативності) розширення свідомості, діапазону поведінкових стратегій, відпрацювання нових способів емоційного мовлення та спілкування.

Казкотерапія заснована на використанні казки як архетипічної метафори з метою психодіагностики (проективна діагностика), психокорекції та корекції мовлення дошкільників. Виділяють такі види казкотерапії: аналіз й інтерпритація обраної або створеної казки; використання архетипу казки; створення казок ; медитативні казки; драмотерапія казки; малювання казки; казкова подорож.

Бібліотерапія напрямок заснований на літературному самовираженні через творче «письмо», твір. Кольоротерапія заснована на дії кольору на нервову систему людини. Існує два напрямки кольоротерапії: безпосередній вплив на мозок людини та створення необхідного кольорового лікувального середовища навколо особистості.

Пісочна терапія вклює створення різноманітних форм з піску, вибір і аранжування мініатюрних предметів і фігурок, що нагадує одну з форм сучасного мистецтва — предметну скульптуру. Створення композицій із піску не вимагає особливих умінь. Роботи можуть бути як дуже простими, так і дуже складними, єдиний критерій успішної роботи — її аутентичність — неповторність, динаміка, тобто все те, що викликає в глядача емпатійні відгуки.

         За фомою проведення існує 2 варіанати: індивідуальна і групова. У багатьох роботах О.Гопіченко, В.Кондратенко, С.Коноплястої, Р. Лєвіної, Л.Лопатінової, Є.Соботович та ін. висвітлюються окремі сторони й перелічуються різні характерні особливості компоненти мовлення дітей із порушеннями мовлення, що базуються на розумінні мовлення як психологічної системи, визначене Л.Виготським, як нерозривна єдність ряду функцій або функціонування системи. При цьому процес формування усного мовлення розглядається як функціонування систем, що об’єднує кілька самостійних структурних одиниць із підпорядкованими взаємозумовленими характеристиками, сформованими у певні вікові періоди розвитку дитини.

Зважаючи на це, кожен комонент мовленнєвої системи (фонетико — фонематичні процеси, лексико — граматична будова, зв’язне мовлення з його просодичним оформленням) вважається складниками системи, що має множинні взаємопов’язані елементи і підсистеми. У звязку з цим, передбачається послідовність в організації процесу корекції усного мовлення та особистісних якостей, залучення різноманітних, в тому числі, й арт — терапевтичних засобів, які допоможуть якісно сформувати кожен компонент мовленнєвої системи, внутрішніх якостей особистості та їх взаємозалежність.

         Отже, арт-терапія розширює особистий досвід дитини, активізує її творчі ресурси, дозволяє дитині проявляти свої негативні та агресивні почуття в безпечній формі, сприяє виникненню відчуття внутрішнього контролю і порядку, знімає емоційну та тілесну напругу дитини, долає внутрішні блоки та бар‘єри.