ЗМІСТ

 

І

Аналіз діяльності  дошкільного навчального закладу за 2020-2021 н.р. та завдання на 2021-2022 навчальний рік……………………………………

 

5

ІІ

Діяльність структур колегіального управління………………………………

15

ІІІ

Діяльність методичного кабінету………………………………………………

22

ІV

Адміністративно-господарська діяльність…………………………………..

32

V

Організаційно-педагогічна діяльність……………………………………………

41

VІ

Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності……………..

44

VІІ

Додатки……………………………………………………………………………

47

 

1.

 2.

 3.

 4.

План роботи з охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей

План заходів з охорони дитинства

Проєкт плану роботи на літній  період  2022 р.

План роботи з медичного обслуговування дітей в ДНЗ на 2021-2022 н.р.

 

   5.

   6.

План забезпечення  наступності і перспективності у роботі ДНЗ та ЗОШ

План – циклограма внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу.

 

7.

Плани – циклограми внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості процесів функціонування: охорона праці, безпека життєдіяльності,пожежна безпека, цивільний захист, медичне обслуговування, організація харчування.

 

8.

 

Перспективний план атестації та курсової перепідготовки педагогічних кадрів закладу.

 

   9.

План проведення музичних та спортивних свят і розваг.

 

10.

Розподіл занять у ДНЗ «Росинка».

 

11.

Розпорядок дня вікових груп.

 

12.

Профільні групи, гуртки.

 

13.

14.

Графіки роботи спеціалістів.

Самоосвіта педагогів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Аналіз діяльності дошкільного навчального закладу за 2020 – 2021 н.р. та завдання на 2021-2022 навчальний рік

                Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Росинка» комбінованого типу розміщений за адресою:  м. Охтирка, вул.Київська, 21. Проєктна  закладу 103 місця. Станом на 31.05.2021 року контингент вихованців ДНЗ налічував 174 дитини.

            Організація освітньої роботи в дошкільному закладі здійснювалася відповідно до основних положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» зі змінами, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, «Про охорону дитинства», Конвенції «Про права дитини», законів «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», Постанови КМ № 55 від 22.09.2020 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», Положення про дошкільний навчальний заклад, а також згідно Санітарного регламенту, Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі», Правил внутрішнього розпорядку, Посадових інструкцій та власного Статуту.

             У дошкільному закладі  упродовж  навчального року функціонувало 9 груп дітей:  раннього віку – 1, молодшого дошкільного віку – 2, середнього дошкільного віку – 2, старшого дошкільного віку – 4, з них 2 групи компенсуючого типу  для  дітей з мовленнєвими вадами. Укомплектованість педагогічними кадрами та техперсоналом здійснюється відповідно до штатного розпису. Педагогічних працівників – 25 (в т.ч. вихователів – 17, директор -1, вихователь-методист – 1, практичний психолог – 1, керівників музичних –2 , вчителів логопедів – 2, інструктор з фізкультури – 1), із них мають вищу освіту 72 %, відповідну освіту – 28 % .

             Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу сприяє атестація, яка проводилася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 – 18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. У 2020 – 2021 навчальному році проатестовано  вихователя Парфьонову Н.М., яка підтвердила 11 тарифний розряд.

            Хід атестації педагогічних кадрів у навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо педагогу, а й забезпечувався контроль за її проведенням. В міжатестаційний період вивчалась система роботи педагога  шляхом відвідування занять, інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, проводилось анкетування.

            За наслідками атестації педагоги дошкільного навчального закладу мають такі кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» – 3 педагоги, «спеціаліст першої категорії» – 3 педагоги, «спеціаліст другої категорії» – 6 педагогів, «спеціаліст» – 5 педагогів, тарифний розряд мають 6 педагогів, з них – 1 педагог має педагогічне звання «вихователь-методист». Це свідчить про професійне зростання педпрацівників як в атестаційний, так і в міжатестаційний період, активний пошук, використання перспективного педагогічного досвіду, що сприяє самовдосконаленню, вмінню критично аналізувати власну діяльність, розвитку професійної компетентності.

            Упродовж навчального року педагогічний колектив дошкільного закладу працював творчо і відповідально. Організовувалась системна робота спрямована на всебічний та гармонійний розвиток особистості. З цією метою  у ДНЗ проводилися методичні дні та години, завдання яких було вирішити питання  розкриття творчого потенціалу всіх учасників освітнього процесу.

            Здійснення освітньої, корекційно-відновлювальної роботи з дошкільниками  спрямувало заходи на виконання пріоритетних завдань у 2020-2021 н.р.:

 • Забезпечення системного підходу до виховання екологічної культури дітей дошкільного віку шляхом доцільного та ефективного природокористування.
 • Формування соціально-морального досвіду дошкільників з метою закріплення навичок моральності у практичному житті.
 • Продовження створення ефективних умов для організації художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку засобами нетрадиційного малювання в інтегрованому просторі закладу дошкільної освіти.
 • Продовження забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти, завдяки єдності підходів до безпечної організації життєдіяльності дітей шостого року життя.

            Упродовж року методична робота та діяльність методичного кабінету проводились таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити потреби педагогів. З метою підвищення теоретичного рівня та фахового зростання коллективу, проведена підписка на періодичні видання: «Практика управління закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя», «Музичний керівник», «Практичний психолог», «Медична сестра», «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль». Педагогічні працівники підвищували свій професійний рівень шляхом самоосвіти,  участі в методичній роботі дошкільного закладу. Упродовж навчального року педагоги активно брали участь у онлайн курсах, конференціях, семінарах, вебінарах  на платформах та  сайтах: MCFR, Prometheus, vseosvita.ua, Genezum та ін.  з питань сучасних підходів до організації освітнього процесу, зокрема:

-«Критичне мислення для освітян»;

– «Сучасні стандарти інклюзивного супроводу дітей з особливими освітніми потребами»;

– «Інклюзія та дистанційне навчання»;

– «Практика проведення затишних і змістовних свят у ЗДО»;

– «Розвиток  творчих здібностей дітей в умовах ДНЗ»;

– «Як у дитсадку створити дієву систему забезпечення якості освіти»;

– «Заклад дошкільної освіти: стратегії та пріоритети розвитку»;

– «Особливості корекційно-ігрової діяльності  у роботі вихователя закладу дошкільної освіти»;

– «Освіта для сталого розвитку: модний тренд чи необхідність»;

– «Реалізація парціальної програми «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на засадах християнських цінностей»;

– «Особливості формування пізнавальної мотивації в дошкільному віці»;

– «Як підготувати дитину до шкільного життя»;

– «Новий Базовий компонент дошкільної освіти – нові перспективи»;

– «Як оцінити довільну регуляцію дій дитини і визначити її готовність до школи»;

– «Як планувати освітній процес дієво та оптимально»;

– «Сучасна класифікація мовленнєвих порушень»;

– «Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та реабілітації» та ін.

            Окрім того, педагоги постійно поповнюють онлайн бібліотеку методичних матеріалів  на сайті vseosvita.ua власними  напрацюваннями.

            Впродовж навчального року проводилися різні методичні заходи – індивідуальні, групові форми роботи, а саме: педагогічні ради, різні види семінарів, майстер-класи, педагогічні години, консультації, консиліуми, анкетування. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальності питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу освітнього процесу, його позитивних сторін та невдач, необхідності якісних і суттєвих змін з метою реалізації поставлених завдань. Методичні, організаційно-педагогічні заходи стимулювали творчі пошуки вихователів, сприяли впровадженню сучасних інноваційних та інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес. З метою зростання професійної мотивації педагогів на творчий пошук оригінальних ідей, формування досвіду їх реалізації в дошкільному закладі організовувалися різноманітні конкурси, виставки.

            В 2020-2021 навчальному році на педагогічних радах дошкільного навчального закладу розглядались та вирішувались такі питання: «Розвиток екологічної свідомості у дошкільників». В ході підготовки до педагогічної ради вихователі спрямували свою діяльність на поліпшення знань про природу рідного краю, збереження її ресурсів, дбайливе ставлення до живих обєктів, поліпшення  предметно-розвивального середовища для формування екологічних знань дітей. Крім того,  проведене тематичне вивчення, результати якого свідчили, про те, що вихователі приділяють належну увагу питанню екологічного виховання.

            Одним із пріоритетних завдань закладу стало  «Формування морально-етичних цінностей у дошкільників». З цією метою в групах зібрано різноманітний пізнавально-розвивальний  матеріал (як традиційний, так і виготовлений власноруч), художня література, наочність щодо організації морально-етичного виховання дошкільників. Під час проведення семінару «Виховання у дітей морально-етичних норм  поведінки» вихователі отримали теоретичні знання та практичні вміння з питання розвитку емоційної сфери, комунікативних навичок дітей, шляхом впровадження ефективних технологій. Методичний кабінет садочка поповнився новими розробками занять, свят, розваг, посібниками та підбіркою статей з теми морального виховання дошкільника у процесі ігрової діяльності.

            Під час педагогічних рад педагоги закладу мали змогу отримати зростання компетенції в процесі обміну думками, а також, сприяли розвитку ділових рис вихователів та зміцненню навичок ефективного вирішення педагогічних завдань. В закладі працювала творча та ініціативна групи, до складу яких увійшли досвічені педагоги: Собакарь О.І., Стешенко М.О., Лишенко О.І., Купрієва О.В., Парфьонова Н.М., Бездрабко А.Д. Педагогами були розроблені та зібрані практичні та теоретичні матеріали з поданих питань, що сприяли  усвідомленому та достовірному вивченню іншими педагогами шляхів реалізації проблеми формування у дошкільнят екологічної культури, вдосконалення роботи з морально-етичного виховання.            

            Один з головних аспектів методичної роботи дошкільного закладу спрямований на вивчення та впровадження в практику роботи педагогічних працівників досягнень сучасної педагогічної науки, збагачення досвіду педагогів новими методами і способами розвитку, навчання і виховання, впровадження новітніх теоретичних розробок, позитивного досвіду. Вихователем-методистом упродовж року вивчався та узагальнювався досвід вчителя-логопеда Бодрової Л.В. з питання: «Використання кубиків М.Зайцева як ефективної  технології у корекційній роботі з дітьми». Крім того, схвалений педагогічною радою закладу (протокол № 4 від 18.02.2021) методичний порадник педагога з питання: «Використання кінезіологічних вправ в освітньому процесі дошкільного навчального закладу» та подано на конкурс «Світ дошкілля» у номінації «Краща методична розробка».

            Педагоги  ДНЗ  постійно підвищують фаховий та професійний рівень за допомогою участі в онлайн семінарах, конференціях, вебінарах, публікують власні напрацювання.  У кожного вихователя у наявності теоретичні та практичні матеріали по самоосвіті, якими вони залюбки діляться з колегами, обмінюються досвідом та надають допомогу молодим колегам. Постійно проводиться робота наставників та молодих педагогів, розроблені індивідуальні плани, зібрані матеріали консультацій, ведеться взаємовідвідування різних режимних моментів з метою підвищення професійного та фахового рівня молодих вихователів,   обміну досвіду з дотриманням всіх протиепідемічних вимог. Щоб допомогти молодим педагогам в закладі постійно діє «Школа молодого вихователя»,  яка ставить перед собою завдання поглиблення знань з теорії та методики виховання, сприяння оволодінню молодими вихователями вивчення й використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, розвиток ініціативи й творчості, новаторських пошуків.

            Упродовж  навчального року педагоги закладу взяли участь:

 • Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Особливості корекційно-ігрової діяльності у роботі вихователя закладу дошкільної освіти» (22.01.2021);
 • Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Заклад дошкільної освіти: досвід роботи вихователів та керівників гуртків» (19.02.2021);
 • семінарі-практикумі для практичних психологів «Шкідливий вплив соціальних ігор та челенджерів на дітей» (25.02.2021);
 • Всеукраїнському занятті доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин»  (03.03.2021);
 • VІІ міському конкурі читців, присвячений пам’яті Т.Шевченка –  (вихованка закладу Савченко С. отримала І місце).
 • День «Намалюй пташку» 8 квітня 2021 року- висвітлено у міській газеті «Роксолана».

Вихованці груп дошкільного віку  долучилися до участі  у :

 • Всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта Весна-2021 (Математика, логіка, казки);
 • Всеукраїнському конкурсі Українське народознавство від Всеосвіти»;
 • Всеукраїнському конкурсі, спрямованому на покращення знання правил дорожнього руху від освітнього проєкту «Всеосвіта»;
 • Освітній програмі «Супергерої Fast» для покращення обізнаності про симптоми  інсульту.

             З метою вирішення питання наступності в роботі дошкільного закладу та загальноосвітньої школи № 6, проведено аналіз успішності випускників ДНЗ, піднімалися питання психологічної та фізичної готовності дітей шестирічного віку до навчання.  Із педагогічним колективом ЗОШ № 6 та педагогами дошкільного закладу протягом кількох  років відбувається спільна педагогічна і виховна робота, яка ведеться в напрямку обміну досвідом і інформацією, щодо майбутніх першокласників.

            Упродовж навчального року в закладі велася гурткова робота відповідно до нахилів та уподобань дітей, що сприяла всебічному розвитку дітей, більш глибшому засвоєнню певного обсягу матеріалу та активізації мислительних процесів дітей та їхньому фізичному розвитку. В закладі діють безоплатні гуртки: навчання елементів баскетболу «Олімпієць», нетрадиційні техніки малювання «Веселкові барви», навчання гри в шашки «Чудо шашки», гурток «Художня праця», вокально-хоровий спів «Дзвінкі голосочки», «Художня праця» (ОМЦПО-МАН).

            Моніторинг дослідження розвитку компетенцій дітей дошкільного віку показав достатній рівень роботи педагогів по засвоєнню програмових вимог, в результаті чого якісний рівень знань дітей істотно змінився у порівнянні з початком навчального року. Найбільше уваги приділялося дітям шостого року життя. Наслідки обстежень та підсумкових занять свідчать, що у більшості випускників розвинене диференційоване сприймання, логічне мислення, володіння розумовими діями аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, групування необхідних для свідомого засвоєння знань про навколишній світ. Діти уміють розв’язувати нескладні логічні та математичні задачі, виділяти звуки, розрізняти просторові і кількісні відношення речей. Це свідчить про належний рівень розумової готовності до навчання в школі.

            Упродовж  навчального року педагоги закладу впроваджували в практику ефективні освітні технології, інноваційні форми організації  роботи, застосовували нетрадиційні підходи до роботи дітьми. А саме: технологію «Логічні блоки Дьєнеша», мнемотехнологію, палички Д.Кюїзенера, коректурні  таблиці  для розвитку пізнавальної діяльності дітей за методикою Н.Гавриш, технологію  навчання дітей читанню (автор М.Зайцев), розвиваючі кубики Б.Л.,О.О.Нікітіних, кінезіологічні вправи, синквейн.

            З метою підвищення рівня психолого – педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей, а також заохочення батьків до участі в освітньому процесі, адміністрація та педагогічний колектив дошкільного закладу у 2020-2021 н. р. приділяли велику увагу формуванню тісного взаємозв’язку дошкільного закладу із сім’єю, вивченню особливостей спілкування у сім’ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця. В кожній віковій групі створені вайбер-групи, де в чаті  педагоги викладають інформацію для батьків. В рамках цієї роботи проведено онлайн тематичні консультації, бесіди з питань адаптації дітей раннього та молодшого віку до умов ЗДО, готовності до навчання в школі, гігієни та харчування дітей, прав дитини та попередження насильства у сім’ї, вікових та індивідуальних особливостей розвитку дошкільників.

             Психологічну службу ДНЗ представляє практичний психолог Логвиненко А.Ю. Згідно з планом роботи на 2020-2021 навчальний рік практичним психологом було проведено вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Аналіз результатів показав, що старші дошкільники мають достатній рівень розвитку пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони розуміють свій емоційний стан, адекватно реагують на різні життєві ситуації. Ці якості необхідні дитині для швидкої адаптації у школі. Учбова мотивація у старших дошкільників висока, у дітей сформовані зачатки рефлексії, вони впевнені у своїх можливостях.

            З метою зміцнення та збереження фізичного, психічного і духовного здоров’я вихованців, формування фізичних вмінь та навичок, виховання стійкого інтересу до рухової активності колектив дошкільного закладу проводив відповідну роботу з питань пошуку оптимальних шляхів фізичного розвитку та медичного обслуговування дошкільнят. Весь фізкультурно-оздоровчий режим у дошкільному закладі було спрямовано на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя. Фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми в дошкільному закладі проводить інструктор з фізкультури Кальченко О.І., яка  на достатньому рівні організовує  заняття щодо запобігання порушень опорно-рухового апарату, проводить бесіди про здоровий спосіб життя, основи гігієни, профілактику захворювань, попередження травматизму, безпеку життєдіяльності.

            Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь освітній процес здійснювався відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ  у 2020 – 2021  н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувся адміністрацією.

            У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані. Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.

            У  ДНЗ сплановані та проводяться заходи з  питань охорони життя і здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму. В методичному кабінеті підібраний відповідний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами.

            Питання охорони життя та здоров’я дітей систематично заслуховувалися на педагогічних заходах, нарадах, групових батьківських зборах, проводився  індивідуальний інструктаж, бесіди, консультації.  В дошкільному закладі оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та в коридорі корпусу № 1. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що заклад має достатнє інформаційно-нормативне наповнення та забезпечений методичною, художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами: оформлені макети «Перехрестя» з дорожніми знаками, машинками, протипожежні щити, атрибути до сюжетно-рольових та рухливих ігор, облаштовано на території ДНЗ «Автомістечко».

            З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців  ДНЗ. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру. Отже, систематична і послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню  Тижнів  безпеки. В квітні  2021 року був організований показовий день в рамках Тижня безпеки дитини, який проводився з врахуванням обмежувальних  протиепідемічних заходів  з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Упродовж тижня педагоги проводили цікаві і дієві форми роботи з дітьми,  співробітниками  щодо безпеки життєдіяльності. Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час організації   підсумкових занять, бесід.

             В дошкільному закладі організовано триразовий режим харчування. Під час оздоровчого періоду організовується додатковий прийом їжі — другий сніданок  у вигляді фруктів, соків, які видаються під час прогулянки. Примірне двотижневе меню складалось у закладі на кожен сезон окремо, погоджувалось з Держспоживслужбою і затверджувалось керівником навчального закладу. Для правильної організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню. Проводився аналіз виконання норм харчування. Регулярно проводилось зняття проб готової їжі, відбирались добові проби, велась вся необхідна документація щодо організації харчування дітей. Здійснювався щоденний контроль за умовами зберігання, дотриманням строків реалізації продуктів харчування та технологією приготування їжі.

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі, постійно удосконалюється і модернізується матерільно-технічне забезпечення. Основним джерелом видатків на утримання та зміцнення матеріально-технічної бази є місцевий  бюджет, який складав у 2020-2021 роках 6578119,00грн.

Завдання адміністрації полягає в оптимальному прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні коштів. Тож, першочергово  були  проведені заходи, що спрямовані на енергозбереження, шляхом ремонту даху садового корпусу площею 200 кв.м. та заміни 3-ох вікон на металопластикові в груповому приміщенні старшого дошкільного віку «Фіалочка».

З метою запобігання поширення коронавірусу COVID – 19 виділені кошти для придбання безконтактних термометрів, засобів дизенфекції рук, приміщень, меблів, посуду, рукавичок для  захисту рук персоналу. Придбано одноразові паперові рушники для дітей.

Поновлені та пофарбовані обладнання  спортивного та ігрових майданчиків. Проведено часткову заміну штахетнику на майданчиках, пошито 20 театральних костюми для дорослих та юних артистів, що дасть змогу додатково залучити   дітей, працівників  до участі в театралізованих дійствах.

            В теплих та спокійних тонах оформлені  групові приміщення, що відповідають естетичним та сучасним вимогам. Цікаві конструкції дитячих меблів в ігрових, навчальних та природничих центрах створюють єдиний ансамбль, що органічно вписується в загальний стиль оформлення. В групових приміщеннях створені комфортні  умови для  перебування дітей протягом дня, розвитку здібностей та нахилів, для забезпечення рухової діяльності. Групи постійно поповнюються розвиваючими іграми та іграшками, дидактичними посібниками, які сприяють  розвитку пізнавальної сфери.

                        В кожній групі організовані куточки для розвитку інтелектуальної, дослідницької, трудової діяльності (куточки природи, чергування тощо); а також сюжетно-рольових ігор,  дрібної моторики рук, самостійної художньої, предметно-практичної діяльності,  наявність яких сприяє розвитку пізнавальних здібностей дітей, активній самостійній  діяльності, набуттю практичного досвіду.

                        Музична зала використовується для проведення щоденних занять, свят та розваг, дозвілля з музичного виховання  відповідно до розподілу занять та плану роботи закладу. Керівники музичні подбали про  забезпечення дітей музичними інструментами, дидактичними посібниками та музично-дидактичними іграми у відповідності до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти.

            Гармонійному розвитку дітей сприяє створення адміністрацією ДНЗ  необхідних умов для організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. Спортивна зала використовується для проведення щоденних занять з фізичного виховання, свят, розваг, Днів здоров’я, ранкової гімнастики відповідно із розкладом занять та планом роботи закладу.

            Спортивне та ігрове обладнання в дошкільному закладі оновлюється, систематично перевіряється комісією з охорони праці, про що складаються відповідні  акти.   В цьому навчальному році придбане сучасне, м’яке покриття на підлогу, що створює можливість безпечної рухової активності вихованців.

                        Для забезпечення якісного харчування дітей в ДНЗ, важливим є створення належних умов на харчоблоці та підсобних приміщеннях. У дошкільному навчальному закладі, за короткий період,  проведено ремонт  посудомийного  цеху харчоблоку: покладено облицювальну плитку на стінах та підлозі; замінено 2 стелажі для посуду, придбано 2 столи з мийками. Проведена часткова заміна сантехніки. Придбано 2 металевих контейнери для харчових та побутових відходів.

Проведено роботу по осучасненню дизайну території дошкільного закладу. Виготовлені, поновлені та пофарбовані дерев’яні споруди, казкові сюжетні композиції на ігрових  та спортивному майданчиках. Створенню ландшафтного комплексу,  передує цікава багаторічна робота всього колективу дитячого садка із залученням ідей та побажань головних господарів садочка –дітей.

            Адміністрація продовжує тісну співпрацю з депутатами Охтирської  міської ради. Завдяки постійній увазі з боку яких, маємо можливість покращувати  та  зміцнювати матеріальну базу.

            В закладі активно функціонує веб-сайт та Facebook-сторінка закладу. На сайті розміщені нормативні документи, що регламентують роботу ДНЗ, програмне забезпечення, надаються методичні рекомендації щодо розвитку, освіти та виховання дошкільнят, пропонуються довідково-інформаційні матеріали, висвітлюються проведені заходи, мультимедійні презентації, фотозвіти тощо.

            Завдання плану роботи закладу за 2020-2021 навчальний рік виконані повністю на достатньому рівні. Проте, в організації освітнього процесу у новому навчальному році залишаються актуальним питання щодо оптимізації  сучасного розвивального предметно-просторового середовища, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дитини, формування світогляду дошкільників засобами художньої літератури, продовження формування навичок моральності у дошкільників та принципів наступності та перспективності у роботі ДНЗ і ЗОШ.  

Виходячи з результатів аналізу освітньої та методичної роботи дошкільного закладу зусилля колективу будуть спрямовані на розв’язання основних пріоритетних завдань:

Пріоритетні завдання

на 2021-2022 н.р.

 

 • Оптимізація сучасного розвивального предметно-просторового середовища, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дитини.
 • Формування світогляду дошкільників засобами художньої літератури.
 • Продовження закріплення навичок моральності дітей дошкільного віку у практичному житті.
 • Продовження реалізації принципів перспективності і наступності у взаємодії дошкільного закладу та початкової школи з метою створення фундаменту успішності дитини.

 

 

ПРОБЛЕМНА ТЕМА РОКУ:

 

«Формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності,  активної взаємодії  у соціумі шляхом створення багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного

 предметно-просторового середовища»

 

Напрямок роботи дошкільного закладу:

                   «ПІЗНАВАЛЬНО – ТВОРЧИЙ  РОЗВИТОК»

 

Завдання на оздоровчий період:

 

 • створення умов для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом упровадження сучасних освітніх технологій збереження і формування здоров’я.
 • продовження поглибленої роботи по формуванню у дошкільників морально-етичної культури, вихованню духовних цінностей засобами музики, театралізованої, ігрової, суспільної діяльності.
 • активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах дошкільного закладу на початку нового навчального року.

 

 

 

 

 

ІІ.Діяльність структур колегіального управління

ІІ.1. Загальні збори (конференції колективу, педагогічна рада, виробнича нарада, адміністративна нарада

з/п

Форма проведення, зміст заходів

Термін проведення

Відпові –

дальний

Примітки

Відм.

про викон.

1

2

3

4

5

6

2.1. Загальні збори колективу

2.1.1

1.Виконання Колективного договору та дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками дошкільного навчального закладу.           

31.08.2021

директор ДНЗ

протокол

 

 

2.Пріоритетні напрямки освітньої роботи дошкільного закладу в 2021-2022 н. р

 

3.Розподіл, встановлення педагогічного навантаження працівників на новий навчальний рік

 

2.1.2

1.Аналіз фінансової, господарської, управлінської діяльності дошкільного навчального закладу

січень,

2022

директор ДНЗ

протокол

 

2.Виконання вимог безпеки життєдіяльності,охорони праці та пожежної безпеки працівниками ДНЗ

 

2.Забезпечення фундаменту успішності дитини в умовах освітньої реформи «Нова українська школа»

 

Звіт керівника

2.1.3

Провести звіт керівника закладу з  метою забезпечення прозорості, відкритості та демократичності управління дошкільним навчальним закладом

серпень,

2022

директор ДНЗ

сайт

 

2.2. Педагогічні ради

2.2.1

Завдання педагогічного колективу на 2021 – 2022 навчальний рік.

1.Про обрання секретаря педагогічної ради.

2.Про підсумки літнього оздоровчого періоду.

3.Про  лист МОН від 10.08.2021 №1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти  у 2021 – 2022 навчальному році».

 6.Про  матеріали серпневої конференції педагогічних працівників.

7.Про освітню програму закладу на 2021-2022 н.р.

8. Про використання програм та методичних посібників для освітньої діяльності.

9.Про план роботи ДНЗ на 2021-2022 навчальний рік. Про затвердження:

–  плану  роботи з охорони праці;

– плану роботи по наступності ДНЗ і ЗОШ № 6;

– плану роботи консультативного центру «Разом з мамою»;

– плану роботи щодо організації наставництва;

– перспективного плану атестації та курсової перепідготовки;

–  планування освітньої  роботи педагогів, спеціалістів, вихователя-методиста;

–  плану проведення музичних та спортивних свят, розваг;

– планів творчих та профільних груп, гуртків.

31.08.2021

директор, вихователь-методист, сестра медична старша

протокол

 

2.2.2

Предметно – розвивальне середовище  як компонент освітнього простору».

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.Про створення мобільного сучасного освітнього простору для забезпечення особистісного зростання кожної дитини.

3.Про результати комплексного вивчення щодо наповнення предметно – розвивального середовища в усіх вікових груп.

 4.Про моделювання предметно – просторового розвивального середовища щодо ефективної освітньої роботи.

5.Вправа «Гра – основа успішного розвитку дитини».

 

25.11.2021

директор, вихователь-методист, практичний психолог

протокол

 

2.2.3

Створення  умов для формування світогляду дошкільників засобами художньої літератури.

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Про роль сучасної дитячої літератури в освітньому  процесі.

3. Про досвід роботи з книгою.

4.Про психологію розвитку та формування особистості дитини засобами художньої літератури.

5. Про використання художньої літератури під час організації освітньої діяльності у різних вікових групах (інформація тематичної перевірки).

6.Презентація: дитяча книга власними руками.

17.02.2022

директор, вихователь-методист, практичний психолог

протокол

 

2.2.4

Атестація як крок до професійної самореалізації особистості.

1.Про атестацію педагогічних працівників закладу.

2.Про творчі звіти педагогів  щодо атестації.

3.Про результати комплексного контролю та анкетування.

24.02.2022

директор, вихователь-методист

протокол

 

2.2.5

Про результативність освітньої роботи з дошкільниками у 2021-2022 навчальному році.

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.Про аналіз освітньої  та методичної роботи ДНЗ.

3.Про виконання програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у  Світі».

4.Про виконання освітньої програми закладу.

5.Про готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.

6.Про роботу закладу у літній період 2022 р. (презентація плану).

27.05.2022

директор, вихователь-методист, практичний психолог, сестра медична старша

протокол

 

2.3.Виробничі наради

І засідання

2.3.1

1.Стан підготовки ДНЗ до нового навчального року та осінньо-зимового періоду.

2.Підсумки організації літньо-оздоровчого періоду 2021 року.

3.Про використання бюджетних коштів.

4. Організація освітнього процесу в разі епідемічної небезпеки.

 

07.09.2021

директор

протокол

 

 

 

 

ІІ засідання

2.3.2

1.Про виконання Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах.

2.Про проведення атестації робочих м місць за умовами праці.

3.Аналіз результатів моніторингових досліджень стану харчування в ДНЗ.

 

16.11.2021

директор

протокол

 

 

ІІІ засідання

2.3.3

1.Про підсумки захворювання та відвідування дітей за 2021 рік.

2.Організація профілактичної роботи з батьками щодо попередження дитячого травматизму (розробка пам’яток).

3. Про стан ведення документації по впровадженню системи НАССР.

4.Затвердження графіка відпусток працівників  дошкільного навчального закладу.

05.01.2022

директор

протокол, звіт

 

 

ІV засідання

2.3.4

1.Виконання вимог охорони праці та пожежної безпеки працівниками дошкільного навчального закладу .

15.04.2022

директор

протокол, припис

 

 

2.Про  стан роботи соціального захисту дітей, працівників дошкільного навчального закладу

директор

паспорт

 

 

 

3.Про стан звернень громадян до адміністрації дошкільного навчального закладу

директор

 

 

 

4.Організація і проведення практичних тренувань щодо безпечної евакуації учасників освітнього процесу

директор

 

 

 

2.4 Адміністративна нарада

2.4.1

З метою вирішення нагальних, термінових питань проводити адміністративні наради для підвищення якості і оперативності управлінських рішень, координації освітнього процесу, делегування повноважень.

щопонеділка

директор

протоколи, акти, графіки

 

І засідання

1.Обговорення стану підготовки до нового 2021-2022 н.р. та осінньо-зимового періоду.

2. Забезпечення права дітей на здобуття дошкільної освіти в разі запровадження посилених протиепідемічних заходів.

2.Затвердження графіків роботи всіх служб.

3.Обговорення технічного стану будівлі та споруд.

4.Аналіз стану батьківської оплати за харчування дітей у закладі.

вересень

директор

 

протоколи, акти, графіки

 

 

 

 

                                                              ІІ засідання

1. Дотримання працівниками

виконавчої дисципліни.

2.Аналіз результатів моніторингових досліджень стану харчування в ДНЗ. Виконання  «Інструкції з організації харчування».

3. Дотримання інструкцій з життєбезпеки, охорони життя та здоров’я дітей.

4. Про дотримання режимів прогулянок та провітрювання.

жовтень

директор

звіти, інструкції

 

                                                              ІІІ засідання

1.Стан організації медико-педагогічного  контролю за проведенням фізкультурних занять.

2. Аналіз дотримання лімітів та режиму економії виробничих ресурсів . Збереження соціального майна.

3.Про стан матеріально-технічного забезпечення дош-кільного навчального закладу.

4.Про  ведення ділової документації згідно Примірної інструкції з діловодства.

4. Організація та підготовка до проведення новорічних ранків.

5. Про стан роботи зі зверненнями громадян у 2021

грудень

директор

інформація,

оперативна

оцінка, обговорення, рекомендації

 

                                                              ІV засідання

1.Про стан пожежної безпеки в дошкільному навчальному закладі.

2.Про роботу з профілактики грипу та ГРВІ у дітей.

3.Дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.   

4.Про результати вивчення системи роботи педагогів, що атестуються

5.Про стан організації додаткових освітніх послуг у дошкільному закладі

 

березень

директор

інформація,

матеріали,

оперативна

оцінка, обговорення, рекомендації

 

V засідання

1. Здійснення соціального захисту за дітьми пільгових категорій.

 2. Про стан ігрового,   спортивного обладнання та павільйонів

3. Про стан ведення документації з організації харчування (кухарі, комірник, старша медична сестра)

4. Про виконання плану роботи з наступності в роботі ДНЗ і ЗОШ.

 5.Про використання інноваційних технологій педагогами ДНЗ

квітень

директор

документа ція  з організації харчування план, оперативна

оцінка, обговорення, рекомендації

 

VІ засідання

1.Про стан фізичного розвитку дітей в дошкільному закладі.

2.Про організацію пільгового харчування дітей.

3.Про комплектацію мережі груп на літній період та режим їх роботи.

4.Обговорення плану роботи на літній період.

 

травень

 

інформаціяоперативна

оцінка, обговорення,  проект плану,рекомендації

 

2.5 Діяльність комісії:

 

2.5.1

Для організації та проведення атестації педагогічних працівників створена атестаційна комісія І рівня у складі 7 чоловік.

згідно з графіком

голова атестаційної  комісії

протокол

 

2.5.2

З метою забезпечення якісного  харчування  здобувачів освіти створена Комісія з харчування

упродовж навчального року

голова комісії

наказ

 

2.5.3

Для створення безпечних умов освітнього процесу створена Комісія з охорони праці та безпеки життєдіяльності

упродовж навчального року

голова комісії

наказ

 

2.5.4

З метою виконання завдань з питань цивільного захисту від надзвичайних ситуацій, можливих терористичних актів створена Комісія з цивільного захисту

упродовж навчального року

 

голова комісії

наказ

 

2.5.5

Для організації та проведення експертизи цінності документів створена Комісія з організації та проведення експертизи цінності документів

упродовж навчального року

 

 

голова комісії

наказ

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.Діяльність методичного кабінету

з/п

Форма проведення, зміст заходів

Термін проведення

Відпові –

дальний

Примітка

Відм.

про викон.

1

2

3

4

5

6

3.1.Організаційно-методична робота

3.1.1

Оновити картотеку педагогічних кадрів

вересень, 2021

вихователь-методист

картотека

 

3.1.2

Впорядкувати документацію згідно номенклатури справ

вересень, 2021

вихователь-методист

номенклатура вихователя-методиста

 

3.1.3

Поповнити сайт дошкільного закладу

упродовж навчального року

вихователь-методист, спеціалісти

сайт

 

3.1.4

Поновити електронну картотеку фахових періодичних видань

упродовж навчального року

вихователь-методист

електронна картотека

 

3.1.5

Поповнити методичний кабінет науковою, методичною, дитячою літературою, наочними посібниками, методичними розробками, конспектами занять

упродовж навчального року

вихователь-методист

 

 

3.1.6

Оновити інформаційний стенд «Методичний вісник»

щомісяця

вихователь-методист

 

 

3.1.7

Проводити виставки новинок науково-методичної, періодичної літератури

щомісяця

вихователь-методист

 

 

3.1.8

Брати активну участь у засіданнях професійних спільнот, семінарах, виставках, педагогічних конференціях, конкурсах та інших міських заходах

упродовж року

вихователь-методист

 

 

3.1.9

Здійснювати контроль і керівництво освітнього процесу відповідно до плану роботи ДНЗ

упродовж навчального року

вихователь-методист

картки контролю

 

3.1.10

Підготувати аналітичні довідки щодо вивчення стану організації освітнього процесу.

упродовж навчального року

вихователь-методист

аналітичні довідки, інформації,

звіти

 

3.1.11

Організувати роботу творчих та ініціативних груп

упродовж навчального року

вихователь-методист

плани

 

3.1.12

Організувати гурткову роботу ДНЗ

упродовж навчального року

вихователь-методист

плани

 

3.1.13

Провести інвентаризацію  ігрового та спортивного обладнання

До 2010.2021

вихователь-методист

узагальнені таблиці

 

3.1.14

Поповнити картотеку передового педагогічного досвіду

До 01.12.2021

вихователь-методист

картотека

 

3.1.15

Підготувати рекомендації на допомогу вихователям:

–           – створення у дошкільному закладі предметно-просторового розвивального середовища;

– сучасні підходи до організації роботи з дитячою книгою.

 

 

жовтень

 

 

лютий

вихователь-методист

методичні порадники,

буклети

 

3.1.16

Підготувати проєкти наказів:

–          «Про організацію методичної роботи в ДНЗ»;

–          «Про організацію гурткової роботи»;

–          «Про наставництво»;

–           «Про стан дотримання педагогами інструкцій з ділової документації»;

–          «Про присвоєння кваліфікаційної категорії»;

–          «Про проведення
Тижня безпеки»;

 

–          «Про підготовку літнього-оздоровчого періоду»;

–           «Про підсумки методичної роботи»;

–           «Про підготовку  до проведення педагогічної ради»;

–          «Про результати проведення тематичних вивчень».

 

вересень

 

вересень

вересень

 

жовтень

 

 

квітень

 

жовтень, січень, квітень

травень

 

травень

 

упродовж

року

 

 

вихователь-методист

проєкти наказів

 

3.1.17

Оформити тематичні куточки:

«Предметно – ігрове середовище  у різних вікових групах»;

«Підтримувати й допомагати: поради батькам на час пандемії»,

«Дитяча книга в освітньому процесі»;

«На допомогу педагогу-початківцю»;

 «Інноваційні цікавинки  в освітньому процесі»

упродовж

року

 

вихователь-методист

 

 

       3.2.З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

 

3.2.1

Забезпечити виконання  завдань Базового компоненту дошкільної освіти (оновленого), програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у  Світі».

упродовж навчального року

педагоги

ДНЗ

інформація, довідка

 

 

 

 

 

3.2.2

Проводити співбесіду-консультацію з педагогами ДНЗ щодо нормативно-правового та програмно-методичного забезпечення, модернізації змісту освіти за Базовим компонентом дошкільної освіти.

 

упродовж навчального року

 

директор, вихователь-методист

книга консульта-цій

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3

Направити на курси підвищення кваліфікації при КЗ СОІППО педагогів: Бодрову Л.В., Листопадову Н.М., Галицьку О.В.

 

згідно з графіком

 

директор

 

 

наказ

 

 

 

 

3.2.4

Створити умови для виконання курсових завдань педагогами ДНЗ.

відповідно до графіка проходження курсів

вихователь-методист

рекомендації

 

3.2.5

Заслухати звіти педагогів, що пройшли курси на нараді при директору.

згідно з графіком

директор, вихователь-методист

папки самоосвіти

 

3.2.6

Забезпечити участь кожного педагога у різних формах методичної роботи в ДНЗ та в місті.

 

згідно з графіком

 

вихователь-методист

 

графік

 

3.2.7

Реалізувати систему активних форм роботи з кадрами: майстер-класи, обмін досвідом.

упродовж навчального року

директор, вихователь-методист

річна циклограма роботи

 

 

 

3.2.8

Організувати колективну переплату фахових видань.

 

вересень, травень

вихователь-методист

абонементи

 

3.3  З метою підвищення якості атестації педагогічних працівників:

 

3.3.1

Видати наказ по ДНЗ про підготовку та проведення чергової атестації педагогічних працівників.

до

20.09.2021

  директор

 

наказ

 

 

 

 

3.3.2

Атестувати в поточному навчальному році педагогів: Брагіну О.І., Ваганову Н.В., Стешенко М.О., Кравець В.О.,

Лишенко О.І.

до

01.04.2022

 

атестаційна комісія

наказ,

протоколи

 

 

 

3.3.3

Вивчити систему роботи педагогів, які атестуються у 2021 -2022 н.р.

         до

15.03.2022

атестаційна комісія

графіки, звіт,

протоколи, опис

 

3.3.4

Заслухати творчі звіти педагогів, які  атестуються на педраді.

лютий,

2022

 

методичні розробки

тощо

 

3.3.5

Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації та довести до відома всіх членів педагогічного колективу.

 

до

05.04.2022

  директор

 

наказ

 

 

 

 

3.4   З метою підвищення ефективності самоосвіти:

3.4.1

Оновлювати та поповнювати фонд  довідкової  і методичної літератури.

упродовж навчального року

вихователь-методист

каталог

 

3.4.2

Знайомити з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями через виставки «Новинки періодичних видань» та консультацій.

останній четвер кожного місяця

  директор, вихователь-методист

папки самоосвіти

 

 

 

 

 

 

3.4.3

Провести вибірковий аналіз матеріалів  самоосвіти.

упродовж навчального року

вихователь-методист

рекомендації

 

 

 

3.4.4

Провести засідання «Круглого столу» (обмін думками, ідеями внаслідок самостійного опрацювання індивідуальних тем самоосвіти упродовж поточного навчального року).

 

15.04.2022

 директор, вихователь-методист

матеріали

самоосвіти

 

 

 

 

 

 

 3.5  З метою професійного становлення педагогів – початківців:

 

3.5.1

Призначити наставників для педагогів-початківців:

Корабельська Л.В., Жадан С.С.– Собакарь О.І.,

Горішня І.П. – Купрієва О.В.

до 06.09.2021

 

директор

 

 

наказ

 

 

 

 

 

3.5.2

Методичну роботу та роботу педагогів – наставників спрямувати на:

 • ознайомлення з нормативно-правовими документами системи дошкільного виховання, напрямами роботи ДНЗ, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією;
 • консультативну допомогу з  питань організації освітнього процесу;
 • спільне моделювання системи занять і режимних моментів;
 • методичну допомогу щодо використання дидактичного матеріалу для занять;
 • обговорення сучасних досліджень дошкільної педагогіки, сучасних педагогічних технологій, інновацій, ППД, творчих здобутків інших педагогів;
 • надання допомоги в організації  роботи з родинами;
 • залучення до методичної і громадської роботи.

упродовж навчального року

директор, вихователь-методист, педагоги – наставники

 

 

 

 

папки самоосвіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3

Здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до роботи.

упродовж року

директор, вихователь-методист

папки

самоосвіти

 

3.5.4

Сприяти роботі постійнодіючої Школи  для педагогів – початківців  «Порада».

упродовж року

керівник вихователь-методист, педагоги наставники

 

план

 

3.6 Семінари, семінари-практикуми:

3.6.1

Семінар-практикум:

«Створення предметно-просторового розвивального середовища – запорука становлення і розвитку повноцінної, творчої самодостатньої особистості дитини»

1.Оптимальне перетворення освітнього простору дитячого садка .

2.Оснащення освітнього процесу дидактичним матеріалом у відповідності до сучасних вимог. 

3.Технологія, в якій дошкільник – господар свого простору.

4.Вільна гра для дітей або день без іграшок.

 

 

 

11.11.2021

 

вихователь-методист

 

матеріали семінару, методичні рекомендаціїпам’ятки

 

3.6.2

Семінар-практикум:

«Художня література  в освітньому процесі»

Тематика засідань:

1.Розвивальний вплив літературного мистецтва.

2.Модель осмислення змісту літературного твору.

3.Організація роботи у куточку книги.

 

27.01.2022

 

 

вихователь-методист

 

план семінару, методичні рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Майстер-класи, тренінги

3.7.1

Тренінг «Толерантне спілкування».

16.11.2021

 

Практичний психолог

практичний матеріал

 

3.7.2

Майстер-клас «Застосування методу синквейн для розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку».

03.02.2022

Вчитель-логопед Брагіна І.О.

практичний матеріал

 

3.8.   Консультації для педагогів усіх категорій:

 

Консультації для вихователів

 

3.8.1

Оновлений Базовий компонент дошкільної освіти: основні пріоритети.

 

09.09.2021

вихователь-методист

 

інформацій-ний матеріал, методично-практичні рекомендації, поради

 

 

3.8.2

Що потрібно знати педагогу про атестацію

16.09.2021

вихователь-методист

 

=/=

 

3.8.3

Внутрішня система забезпечення якості освіти: на що звернути увагу педагогам.

07.10.2021

директор, вихователь-методист

=/=

 

3.8.4

Ефективне та безпечне застосування  ІКТ  в освітній діяльності.

21.10.2021

вихователь-методист

 

=/=

 

 

3.8.5

Забезпечуємо вільний вибір діяльності вихованців за допомогою розвивально- предметного середовища в умовах реалізації Державного стандарту.

11.11.2021

вихователь-методист

=/=

 

3.8.6

Що спочатку – знання чи діяльність? Або діємо практично.

16.12.2021

вихователь-методист.

=/=

 

3.8.7

Психологічна культура педагогів у стосунках із членами родин. Партнерська взаємодія.

13.01.2022

 

 

практичний психолог

=/=

 

3.8.8

Як справді допомогти дитині полюбити книжки.

 

10.02.2022

вихователь-методист

=/=

 

3.8.9

Профілактика дитячої нервовості.

 

03.03.2022

практичний психолог

=/=

 

 

3.8.10

Проблеми адаптації дитини до школи

14.04.2022.

вихователь-методист

=/=

 

3.8.11

Розвивальний потенціал рухливої гри у становленні довільної поведінки дитини.

12.05.2022

вихователь-методист, інструктор з фізкультури

=/=

 

Консультації для практичного психолога

 

3.8.12

Секрети вдалої взаємодії  з малюками

 12.10.2021

вихователь-методист

=/=

 

3.8.13

Менше критики, більше позитиву: оцінюємо діяльність дітей правильно.

14.12.2021.

вихователь-методист

=/=

 

Консультації для музичного керівника

 

3.8.14

Активне слухання музики для найменших.

02.11.2021

вихователь-методист

=/=

 

3.8.15

Вплив музики  на психічну діяльність дитини.

22.03.2022

вихователь-методист

=/=

 

Консультації для вчителів-логопедів

 

3.8.16

Використання інноваційних технологій в групі дітей із порушеннями мовлення.

07.12.2021

вихователь-методист

=/=

 

3.8.17

Театр і театралізована діяльність у практиці логопедичної роботи

25.01.2022

вихователь-методист

=/=

 

 

 

 

Консультації для інструктора з фізкультури

 

3.8.18

Рухова та здоров’язбережувальна компетентності дитини в оновленому  Базовому компоненті  дошкільної освіти.

09.11.2021

вихователь-методист

=/=

 

3.8.19

 Сучасна «доріжка здоров’я» на території закладу дошкільної освіти

06.05.2022

вихователь-методист

=/=

 

 

 

3.9.   Педагогічні години:

 

3.9.1

Круглий стіл 

«Сучасні підходи до організації  освітньої діяльності в дошкільному закладі»   

 

09.09.2021

 

вихователь-методист

інформаційно

практичний матеріал

 

3.9.2

Ділова гра

«Гра дитини. Впроваджуємо оновлений Базовий компонент дошкільної освіти».

07.10.2021

 

 

 

вихователь-методист, вихователі

інформаційн.- практичний матеріал

 

3.9.3

Педагогічна студія

«Організація роботи щодо збереження здоров’я  дітей  та створення  сприятливого освітнього  середовища за базовими принципами  Стандарту».

 

04.11.2021

вихователь-методист, вихователі

інформаційно практичний матеріал

 

3.9.4

Тренінг

«Як формувати особистісну компетентність дитини».

 

09.12.2021

вихователь-методист, практичний психолог

інформаційно практичний матеріал

 

3.9.5

Круглий стіл

Самоосвіта педагогів на сучасному етапі.

20.01.2022

вихователь-методист

інформаційно практичний матеріал

 

3.9.6

Методичні посиденьки

 «Розвиток  особистості дитини засобами художньої літератури».

10.02.2022

вихователь-методист

інформаційно практичний матеріал

 

3.9.7

Ділова гра

 «Формування  компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку у світлі Базового компоненту дошкільної освіти».

17.03.2022

вихователь

методист

інформаційно практичний матеріал

 

 

3.9.8

Методичний діалог

«Успішний старт першокласника».

 

07.04.2022

вихователь-методист, практичний психолог

інформаційно практичний матеріал

 

 

3.9.9

Тренінг

«Профілактика емоційного вигорання».

12.05.2022

вихователь-методист, практичний психолог

інформаційний матеріал

 

 

3.10 Творча   група

 

3.10.1

Сюжетно – рольова гра в сучасному  освітньому середовищі.

вересень,  жовтень, листопад,

2021

керівник – вихователь-методист, члени творчої групи:

Собакарь О.І.,

Шудрик Я.В.,

Купрієва О.В., Горішня І.П.,

Кравець В.О.,

Листопадова Н.М.,

Нестеренко Н.І., Харченко А.Є.

   план

 

3.11.  Ініціативна група

 

3.11.1

Робота з дитячою книжкою у контексті формування особистості дошкільника

січень-

лютий,

2022

 

керівник вихователь-методист, члени творчої групи:

Стешенко М.О.,

Ваганова Н.В.,

Лишенко О.І., Бездрабко А.Д.,

Галицька О.В.,

Парфьонова Н.М.,Кондратенко Н.О., Жила І.Г.

 

 

 

 

план

 

3.12    Перспективний педагогічний досвід

 

                 Виявлення, вивчення, впровадження передового педагогічного досвіду

 

3.12.1

Вивчення системи роботи педагогів, що атестуються

упродовж року

вихователь-методист

система роботи

 

 

3.12.2

Поширення досвіду роботи вчителя-логопеда Бодрової Л.В. «Використання кубиків М.Зайцева як освітньої технології у корекційній роботі з дітьми».

упродовж року

директор,

вихователь-методист

 

система роботи

 

 

 

 

 

 

3.12.3

Спрямувати роботу колективу на використання  в практичній діяльності  сучасних досягнень та ефективних освітніх технологій (елементи):

–          Впровадження інноваційної технології «Логічні блоки Дьєнеша»;

–          Впровадження мнемо -технології;

–          Використання  інноваційної методики пізнавального та логіко-математичного розвитку Д.Кюїзенера;

–          Застосування коректурних таблиць для розвитку пізнавальної діяльності дітей за методикою Н.Гавриш;

–          Використання технології навчання дітей читанню автор М.Зайцев;

–          Технологія інтегрованого навчання, виховання  (розвиваючі кубики Нікітіних);

–          Кінезіологічні вправи;

–          «Школа розумного руху  О.Аксьонової»

–          Синквейн.

 

упродовж року

 

вихователь-методист, педагоги

 

рекомен-дації, консуль-тації

 

3.13. Проведення психолого-педагогічних консиліумів, нарад

3.13.1

Проведення наради «Психічний розвиток дітей 5-го року життя».

 

жовтень

2021

директор

практичний психолог,

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

3.13.2

Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладу, або психічний розвиток дітей раннього віку.

листопад

2021

директор,

практичний психолог,

вихователь-методист

протокол, рекомен-дації

 

3.13.3

Психічний розвиток дітей 4р.ж.

січень,

2022

практичний психолог, вихователі

протокол, рекомен-дації

 

3.13.4

Готовність дітей 6 року життя до навчання у школі.

лютий,

2022

практичний психолог, вихователі

протокол, рекомен-дації

 

3.14. Огляди конкурси, виставки

3.14.1

Конкурс-огляд «Готовність груп до нового навчального року»

27-28.09.2021

вихователь-методист, вихователі

інформація до наради

 

 

 

3.14.2

Виставка осінніх поробок «Осінній дивограй»

24.10.2021

вихователь-методист

інформація до наради

 

3.14.3

Конкурс-огляд «Ігрові осередки – джерело розвитку пізнавального інтересу».

листопад,

2021

вихователь-методист,

інформація

 

3.14.4

Виставка новорічно-різдвяних композицій  «Новорічна майстерня».

15.12.2021

вихователі,

батьки

інформація

 

3.14.5

Огляд –конкурс облаштування куточка книги у  різних вікових групах.

03.02.2022

вихователі

 

інформація

 

3.14.6

 Мій педагогічний досвід (виставка узагальнених матеріалів  педагогів, що атестуються).

лютий,

 2022

вихователі

 

інформація

 

 

 

 

3.14.7

Виставка творчих робіт дітей «Великодній кошик».

18.04.2022

вихователі ДНЗ

інформація

 

 

3.14.8

Виставка дитячих малюнків:

– «Осінній вернісаж»;

– «Увага, діти на дорозі!»;

– «Зима очима дітей»;

– «Моя рідна Україна!»;

«Ми Шевченка славить будем – і ніколи не забудем»;

– «Безпека життя і здоров’я дитини»;

– «Подарунок для матусі»;

– «У світі дитячої творчості».

 

 

 

упродовж року

 

 

Кравець В.О.

Харченко А.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.9

Виставка дитячих робіт гуртка «Веселкові  барви».

1 раз на квартал

керівник гуртка

 

 

 

3.15. Тематичні тижні:

 

3.15.1

Олімпійський тиждень

06.09-10.09.2021

директор,

вихователь-методист, вихователі, інструктор з фізкультури

 

 

інформація,

заходи

 

3.15.2

Тиждень толерантності

15.11.-18.11.2021

практичний психолог

 

 

3.15.3

Свої права ти друже знай, їх цінуй і захищай (тиждень правових знань).

06.12-10.12.2021

директор,

вихователь-методист, вихователі

 

наказ

 

3.15.4

Тиждень української мови.

14.02.-21.02.2022

вихователь-методист, вихователі

 

 

3.15.5

Тиждень Шевченківської поезії.

07.03-11.03.2022

вихователь-методист

заходи

 

3.15.6

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності.

жовтень, січень,

квітень

директор,

вихователь-методист, вихователі

 

 

3.15.7

День цивільної оборони.

22.04.2022

директор, вихователь-методист

 

 

 

 

3.16.  Дні Здоров’я в дошкільному закладі

 

3.16.1 

Перший понеділок кожного місяця

  

упродовж року

інструктор з фізкультуривихователі

календарний план

 

 

 

 

3.17. Система моніторингу якості освіти

 

Розвиток компетентностей дітей дошкільного віку

 

3.17.1

Провести моніторингове дослідження розвитку компетентності дітей дошкільного віку за освітніми напрямами Базового компоненту дошкільної освіти (якість виконання програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі»)

 

27.09.-08.10.2021,

11.04. -22.04.2022

 

вихователь-методист, вихователі

 

діагностичні картки

 

3.17.2

 

Процес адаптації в групах раннього віку (діагностика нервово-психічного розвитку)

жовтень, 2021

вихователь-методист, практичний  психолог

діагностичні картки

 

3.17.3

 

Розвиток компетентностей дітей у ігровій діяльності та рівень сформованості ігрового партнерства.

листопад, 2021

вихователь-методист, практичний  психолог

довідка

 

3.17.4

Моніторинг ефективності організації фізичного виховання у ДНЗ

вересень,

 2021

травень, 2022

вихователь-методист, інструктор з фізкультури

інформація

 

3.17.5

Рівень обізнаності дошкільників з літературними творами відповідно до програмових вимог

лютий,

2022

директор, вихователь-методист

довідка

 

3.17.6

Моніторинг дошкільної зрілості випускників

квітень

вихователь-методист, практичний психолог, інструктор з фізкультури, вихователі груп

інформація

 

3.17.7

Діагностичне вивчення стану мовленнєвого розвитку у групах компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами

квітень

директор, вихователь-методист,

вчителі-логопеди

інформація

 

Професійна компетентність педагогів

3.17.8

Моніторинг створення безпечного середовища в групових приміщеннях та на ігрових майданчиках

до 01.09.2021

директор,

вихователь-методист

картка оцінювання

 

3.17.9

Діагностика рівня професійної  компетенції педагогів-початківців

жовтень,

2021

вихователь-методист

анкетування,

карти аналізу

 

3.17.10

Моніторинг рівня компетенції педагогів щодо раціонального  використання сучасного освітнього простору у вікових групах

листопад, 2021

директор,

вихователь-методист

довідка,

анкетування

 

3.17.11

Аналіз рівня професійної компетентності педагогів під час організації освітнього процесу.

грудень, 2021 – січень,

2022

директор,

вихователь-методист

анкетування

 

3.17.12

Моніторинг рівня компетенцій вихователів щодо   використання сучасних форм і методів роботи по ознайомленню дошкільників з художньою літературою.

лютий,

2022

директор,

вихователь-методист

довідка,

карти контролю, 

анкетування

 

3.17.13

Аналіз ефективності застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності

березень, 2022

вихователь-методист

анкетування,

карти спостережень

 

 

3.17.14

Моніторинг розвитку професійної компетентності педагогів на кінець навчального року

травень,

2021

вихователь-методист

анкетування

 

                             

 

ІV. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

 

 

№ з/п

Форма проведення заходів, зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Примітка

Відм.

про

викон.

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

4.1  ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В 2021-2022 Н. Р.

 

 

4.1.1

Здійснити організаційні заходи щодо ознайомлення та вивчення нормативних документів та розпорядчих актів Міністерства освіти і науки, відділу освіти Охтирської міської ради про підготовку та початок 2021-2021 навчального року.

до 24.06.2021

Горовецька О.Г. директор

 

 

 

4.1.2

Забезпечити організацію освітнього  процесу в дошкільному закладі за затвердженими в установленому порядку навчальними планами на 2021-2022 н.р.

до 30.08.2021

Бабіна С.В., вихователь – методист

план роботи

закладу

 

 

4.1.3

Організувати діяльність дошкільного навчального закладу  у 2021-2022 н.р. з урахуванням освітніх потреб населення та норм наповнюваності в групах.

до 30.08.2021

Горовецька О.Г., директор

 

 

 

4.1.4

  Забезпечити   комплектування ДНЗ педагогічними кадрами з відповідною фаховою освітою у повному обсязі.

 

до 20.08.2021

Горовецька О.Г.,

директор

 

наказ

 

 

4.1.5

Тарифікувати педагогічних працівників навчального закладу на 2021-2022 н.р. згідно із законодавством України та у відповідності до фахової освіти педагогічних працівників.

 

до 25.08.2021

Горовецька О.Г.,

 директор

 

наказ

 

 

4.1.6

Провести нараду при директору з педагогами щодо ведення обов’язкової ділової документації на початок начального року.

 

до 25.08.2021

Горовецька О.Г.,

директор

 

нарада

 

 

4.1.7

Взяти участь у серпневій конференції педагогічних працівників навчальних закладів міста.

27.08.2021

Горовецька О.Г. директор

Бабіна С.В.

вихователь – методист, голова ПК, педагогічні працівники

 

 

 

4.1.8

Забезпечення максимальної  реалізації громадянами конституційного права на звернення до дошкільного навчального закладу

 

постійно

Горовецька О.Г.

директор

Бабіна С.В.

вихователь – методист

 

наказ

 

 

4.1.9

Провести урочисті заходи з нагоди святкування Дня знань

01.09.2021

Горовецька О.Г.

 директор

Бабіна С.В.

вихователь- методист ,

керівники музичні

 

 

 

4.1.10

Провести медичні огляди працівників до початку навчального року спільно з відповідними органами охорони здоров’я відповідно до наказу МОН Молоді та спорту № 1365 від 25.11.11 року «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів».

 

 

до 25.08.2021

 

 

Зикіна Т.О.

сестра медична старша

 

 

графік

проходження

медоглядів

 

 

4.1.11

Забезпечити контроль за організацією харчування у ДНЗ; безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій, у межах норм харчування.

 

постійно

 

Броварник О.М.

сестра медична з дієтхарчування

журнали

контролю

за

організацією

харчування

 

 

4.1.12

Затвердити, схвалений педагогічною радою план роботи дошкільного навчального закладу на 2021-2022 н.р.

 

31.08.2021

Горовецька О.Г.

директор

план роботи

закладу

 

 

 

4.1.13

Здійснювати щоденний контроль за відвідуванням вихованцями ДНЗ.

 

постійно

Броварник О.М..

сестра медична з дієтхарчування

журнал

відвідування

 

 

4.1.14

Вжити заходів щодо стовідсоткового залучення дітей від 3 до 6 років до різних форм дошкільної освіти.

до20.08.2021

Бабіна С.В. вихователь – методист

 

заходи

 

 

4.1.15

Довести до відома педагогічних працівників дошкільного навчального закладу інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України.

до 20.08.2021

Бабіна С.В.

вихователь – методист

 

заходи

 

 

4.1.16

Створити відповідні санітарно – гігієнічні умови та належний стан безпеки життєдіяльності вихованців ДНЗ.

 

постійно

 

Бойко О.В.

завідувач господарства

 

заходи

 

 

4.1.17

Придбати необхідний запас ліків та перев’язувального матеріалу, миючих та дезінфікуючих засобів.

 

до 21.08.2021

Бойко О.В.

завідувач господарства,

Зикіна Т.О. сестра медична старша

 

 

 

4.1.18

Забезпечити контроль за проведенням обстеження протипожежного стану будівель, перевірити справність технічних засобів пожежогасіння.

 

до 10.08.2021

 

БойкоО.В. завідувач господарства

 

акти, протоколи

 

 

4.1.19

Здійснити перевірку систем заземлення на відповідність діючим вимогам, отриманням актів за встановленою формою.

 

до 10.08.2021

 

Бойко О.В. завідувач господарства

 

протокол

 

 

4.1.20

Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації.

 

до 12.08.2021

Бабіна С.В.,

вихователь – методист,

Бойко О.В. завідувач господарства

 

акти, протоколи

 

 

4.1.21

Облаштування території ДНЗ:

–          покіс трави; встановлення та фарбування малих форм та спортивного обладнання;

–          знесення сухостою; дизайн квітників; завезення піску.

 

червень –

липень

2021

 

Бойко О.В.

завідувач господарства,

працівники

закладу

 

 

акти

 

 

4.1.22

Підготовка харчоблоку до початку навчального року:

–  забезпечення справними холодильним та технологічним обладнанням, джерелами гарячого водопостачання, наявності терморегуляторів на жарових шафах та духовках, термометрів у холодильному обладнанні;

–  постачання питною водою гарантованої якості.

 

 

 

до 10.08.2021

 

Бойко О.В. завідувач господарства

 

 

 

4.1.23

Проведення роботи з ОП: ознайомлення з інструкціями з ОП, ТБ, ПБ та безпеки життєдіяльності дітей.

 

щокварталу

відповідальні з ОП, ПБ

журнал

проведення

інструктажів,

журнал

перевірок

 

 

4.1.24

3 метою якісної підготовки до роботи у новому навчальному році провести атестацію робочих місць.

27-28.09.2021

голова, члени атестаційної

комісії

інформація

 

 

4.1.25

Забезпечити систематичний контроль за:

– виконання посадових обов’язків працівниками;

–     приготуванням їжі  і харчуванням дітей;

–     виконанням інструкцій з ОП, ТБ, ПБ та безпеки життєдіяльності;

–     економним використанням електроенергії, води, тепла, інвентарю та обладнання; прибиранням території.

 

 

 

упродовж

року

Горовецька О.Г. директор,

Бабіна С.В.

вихователь – методист,

Броварник О.М.. сестра медична з дієтхарчування, Бойко О.В.,

завідувач господарства

 

 

 

інформація,

накази

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2        Забезпечення матеріально-технічних та навчально-методичних умов

 

4.2.1

Забезпечити у ДНЗ достатній рівень штучного освітлення на робочих місцях вихованців.

до 10.08.2021

Бойко О.В. завідувач господарства

Протоколи обстеження

 

 

4.2.2

Здача системи опалення згідно з правилами:

–    промивка теплових пунктів систем теплопостачання;

–    перевірка технічного стану теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв;

–    приведення теплоізоляції до вимог нормативної документації;

–    проведення гідравлічних випробувань;

–    забезпечення технічною документацією у повному обсязі.

 

 

 

 

до 20.08.2021

 

 

 

 

Бойко О.В. завідувач господарства

 

 

 

 

акти

 

 

4.2.3

Своєчасно ремонтувати меблі, м’який інвентар, обладнання на майданчиках, технологічне на харчоблоці, у пральні.

 

упродовж

року

Бойко О.В. завідувач господарства, Пархоменко О.В.,робітник по обслуговуваннюВаніна Н.В., каштелянка

 

 

 

4.2.4

Удосконалення розвивального середовища в групових приміщеннях, на території дошкільного начального закладу:

–     створення індивідуального та стильного образу ДНЗ;

–     задоволення запитів дітей і їхніх батьків;

–     розширення можливості педагогів для цікавої та змістовної організації діяльності дітей під час прогулянок

 

упродовж

року

 

Педагогічні

працівники

 

перспективний план розвитку ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5

Провести своєчасний ремонт будівлі, приміщень, коридорів, харчоблоку, капітальний ремонт приміщень гігієни, водопровідних та каналізаційних мереж, санітарно-технічного обладнання згідно з планом роботи дошкільного начального закладу на літній період 2022 року. 3 метою якісної підготовки закладу до літньої оздоровчої компанії та до нового навчального року провести поточний та косметичний ремонт приміщень, літніх павільйонів.

червень –

серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горовецька О.Г. директор,

Бойко О.В., завідувач господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

інформація про підготовку до навча-льного року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6

Оформлення ландшафтного дизайну на території ДНЗ.

травень –

червень

Бойко О.В.,

завідувач господарства,

працівники

закладу

 

 

 

 

 

 

 

             4.3     Інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

 

4.3.1

3 метою обізнаності у питаннях якісного обслуговування дітей, виконання санітарних правил по утриманню групових приміщень, харчоблоку та території проводити санмінімуми.

 

щокварталу по потребі

сестри медичні старші

 

план та облік проведення

 

 

Здійснення  планування заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності

щокварталу та при  потребі

відповідальний з ОП

план заходів

 

 

Складання звітності за встановленими формами

при потребі

працівники закладу

звіти

 

 

Організація контролю за дотриманням вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності

постійно

директор, вихователь – методист, сестра медична старша, завідувач господарства

картки контролю

 

 

Проведення профілактичної роботи щодо запобігання травматизму серед учасників освітнього процесу

щокварталу

директор, вихователь – методист, сестра медична старша, завідувач господарства

матеріали

 

 

 

 

 

 

 

Проведення інструктажів з охорони праці

1 раз на 6 міс

відповідальний з охорони праці

інструктажі

 

 

Організація навчання працівників закладу та перевірка знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту

згідно з графіком

відповідні

служби

посвідчення  про навчання та перевірку знань

 

 

 

 

 

 

 

Направляти на навчання

відповідальних за стан

теплового господарства

1 раз на 3 роки

завідувач господарства

посвідчення  про навчання та перевірку знань

 

 

Проводити повірку, перезарядку засобів

пожежогасіння.

щорічно

завідувач господарства

акт

 

 

Здійснювати санітарно-технічну розчистку

зелених насаджень та зрізування аварійних дерев

 

При потребі

завідувач господарства

 

 

 

Проводити атестацію робочих місць за умовами

праці (1 раз на п’ять років

1 раз на п’ять років

директор

матеріали

 

 

Забезпечити проведення планових медичних

профілактичних оглядів працівників закладу

1 раз на 6 міс

сестра медична старша

графік проходження медоглядів

 

 

Проводити перевірку захисного

заземлення, опору ізоляції, засобів

індивідуального захисту

праці

Щорічно

завідувач господарства

протоколи

 

 

4.4. Санітарно-просвітницька діяльність

 

4.4.1

Поповнювати матеріалами та випускати санбюлетені для батьків на сезонні та проблематичні теми

 (консультації, пам’ятки, інформації)

сестра медична старша

упродовж  року

 

 

 

4.4.2

Продовжити випуск журналу «Криничка здоров’я»

сестра медична старша,

1 раз на квартал

 

 

 

4.4.3

Продовжити проведення індивідуальних та групових бесід з батьками про стан та зміцнення здоров’я дітей

сестра медична старша

згідно з планом, впродовж року та по мірі необхідності

 

 

 

4.4.4

Для підвищення санітарно-гігієнічного рівня персоналу проводити санмінімуми та інструктажі

сестра медична старша

за планом та за потребою

 

 

 

4.4.5

Провести консультації на педагогічних годинах  з питань:

«Загартування дітей на осінньо-зимовий період»

«Профілактика вірусних захворювань в зимовий період»

«Раціональне харчування в осінньо-зимовий період».

сестра медична старша

згідно з планом

 

 

 

4.4.6

Провести лекторіуми та семінари-практикуми з педагогічними працівниками за темами:

·  Травмування та фізичні перенавантаження дітей на заняттях з фізкультури

·  Небезпека наслідків фізичних перенавантажень для дітей диспансерної групи

·  Домедична допомога дітям за травмування

·  Санітарно-гігієнічний режим у дошкільному закладі

·  Вплив культури харчування на здоров’я дитини

·  Профілактика інфекційних захворювань у дошкільному закладі

·  Особиста гігієна працівників дошкільного закладу

сестра медична старша

щомісяця за графіком консультпункту

 

 

 

4.4.7

Провести консультації та бесіди із працівниками харчоблоку за темами:

·   Особиста гігієна – запорука здоров’я

·   Дотримання санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях харчоблоку

·   Технологія приготування та зберігання продуктів харчування

·   Домедична допомога за опіків

·   Генеральне та поточне прибирання харчоблоку

сестра медична старша, сестра медична з дієтхарчування

щомісяця за графіком консультпункту

 

 

 

4.4.8

Розробити буклет «Профілактичні щеплення : їх значення для здоров’я дітей»

сестра медична старша

листопад

 

 

 

4.4.9

Підготувати інформацію для інформаційного стенду з тем:

·  Профілактика порушень постави в дитини

·  Профілактика дитячої плоскостопості

·  Режим харчування дитини

сестра медична старша

лютий

 

 

 

4.4.10

Консультування батьків дітей диспансерної групи щодо профілактики загострень захворювань

сестра медична старша

за потреби

 

 

 

4.4.11

Розробити книгу рецептів «Улюблені страви вихованців дошкільного закладу»

сестра медична старша, сестра медична з дієтхарчування

щомісяця

 

 

 

4.4.12

Розробити санітарний бюлетень для санітарно-просвітницької роботи із батьками «Раціональне харчування дітей»

сестра медична старша, сестра медична з дієтхарчування

вересень

 

 

 

4.4.13

Виготовити колаж з дітьми «Що треба їсти, щоб стати дужими»

сестра медична старша

серпень

 

 

 

4.4.14

Взяти участь у інтегрованих заняттях «Як правильно поводитися за столом»

сестра медична старша, сестра медична з дієтхарчування

щокварталу

 

 

 

4.4.15

Розробити плакат «Вітамінки для дитинки»

сестра медична з дієтхарчування

жовтень

 

 

 

4.4.16

Провести лекторіуми та семінари для батьків за темами:

·   Профілактика авітамінозу в дітей

·   Харчова алергія у дітей

·   Отруйні властивості кімнатних рослин

·   Харчування дітей удома: чим не можна годувати дітей

сестра медична старша, сестра медична з дієтхарчування

щомісяця за графіком консультпункту

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

з/п

Форма проведення заходів, зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Примітка

Відм.

про

викон.

1

2

3

4

5

6

5.1 З метою пропагування освітньої діяльності закладу

5.1.1

 

 Надавати батькам інформацію про умови перебування дітей в ДНЗ, створення для них безпечного середовища через інформаційні стенди з фотоматеріалами, буклети, вебсайт, Facebook сторінку закладу  і т.д.

 

 

що-квартально

 

 

 

5.1.2

Оформити наочні консультативні матеріали для батьків відповідно до завдань на рік із основних напрямів роботи.

упродовж року

 

 

 

5.1.3

Організувати перегляд різних форм роботи з дітьми через проведення Днів відкритих дверей (у вигляді відео презентацій).

вересень,

2021 р.

квітень,

2022 р.

 

 

 

5.1.4

Продовжити роботу консультативного центру для батьків «Разом з мамою»,

з питань розвитку та виховання  дітей раннього віку.

упродовж року

 

 

 

5.1.5

Загальні  батьківські збори:

 – 1. Пріоритетні напрямки роботи дошкільного навчального закладу на 2021 – 2022 навчальний рік.

– підсумки літнього оздоровчого періоду;

– ознайомленнями з  основними нормативно-

правовими документами, якими керується заклад у своїй діяльності;

– про  дотримання протиепідемічних заходів  у дошкільному навчальному закладі на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби.

– про організацію харчування і медичне обслуговування дітей.

 

2. Співпраця дошкільного навчального закладу і школи як умова забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти.

– роль сім’ї у підготовці дитини до майбутнього шкільного життя;

 -попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми в сучасному суспільстві; 

-виконання заходів щодо організації і підготовки закладу до літнього періоду;

-стан фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.

 

 

жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

травень

 

 

 

 

 

 

 

5.1.6

Групові  батьківські збори.

Ранній вік:

1.Адаптація дитини в закладі дошкільної освіти, як її полегшити.

2.Використання пальчикових ігор для розвитку мовлення дітей раннього віку.

3. Підведення підсумків освітньої роботи у групі дітей раннього віку. 

 

 

 

 

вересень

 

 

січень

 

 

 

квітень

 

 

 

 

вихователі,

практичний психолог,

сестра медична старша

 

 

5.1.7

Молодший дошкільний вік (4р.ж)

1.Особливості психологічного і фізичного розвитку малят 4-го року життя.

2. Дорослі і діти: гра. Підбір і використання іграшок для дітей молодшого дошкільного віку.

3. Допитливість – шлях до пізнання.

 

 

 

вересень

 

 

 

       січень

 

 

 

квітень

 

 

 

 

 

 

вихователі,

практичний психолог

 

 

 

5.1.8

Середній  дошкільний вік (5р.ж)

1. Про співпрацю батьків та педагогів у вихованні дітей.

2. Роль сім’ї у розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку засобом художньої літератури.

3. Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят у дитячому садку та сім’ї.

 

 

вересень

 

 

 

січень

 

 

квітень

 

 

 

 

 

вихователі,

інструктор з фізкультури, сестра медична старша

 

 

 

5.1.9

Старший дошкільний вік

1. Цілісний підхід педагогів і батьків до розвитку і виховання старших дошкільників.

2. Дитяча книга у родині.

3.Про готовність  дітей до навчання у школі.

 

вересень

 

 

 

січень

квітень

 

 

вихователі,

практичний психолог

 

 

 

5.3     Взаємодія дошкільного закладу з установами, організаціями

5.3.1

З метою підвищення  якості організації перспективності та наступності у роботі дошкільного закладу і ЗОШ № 6  І-ІІ ступенів затвердити план та угоду про співпрацю.

 

серпень,

 2021

директор,

вихователь-методист

 

 

5.3.2

Організувати співпрацю з КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Охтирської  міської ради Сумської області з метою надання психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей дошкільного віку.

упродовж навчального року

директор,

вихователь-методист

 

 

5.3.3

Співробітництво з міським краєзнавчим музеєм: екскурсії дітей до музею та на тематичні виставки.

упродовж року

директор,

вихователі

 

 

 

5.3.4

Співробітництво з міською дитячою бібліотекою: екскурсії дітей старшого дошкільного віку.

упродовж року

директор,

вихователь-методист

 

 

5.3.5

Співробітництво з пожежною частиною: екскурсії дітей до пожежної частини,

виступи працівників пожежної частини перед вихованцями та батьками дошкільного закладу.

 

упродовж року

директор,

вихователь-методист

 

 

 

VI.Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності

 

№ з/п

Форма проведення заходів, зміст роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Примітка

Відм.

про

викон.

1

2

3

4

5

6

6.1.Організаційна діяльність

6.1.1

Забезпечення функціонування  усіх компонентів внутрішньої системи якості освіти.

упродовж року

директор, вихователь-методист

 

плани-циклограми

 

6.1.2

Збір та аналіз інформації, отриманої під час спостереження, опитування та вивчення документації

упродовж року

 

директор, вихователь-методист

 

інформації,

циклограми

 

6.1.3

Узагальнення результатів самооцінювання освітніх і управлінських процесів ДНЗ.

 

 

травень,

2022

директор, вихователь-методист

 

інформації

 

6.1.4

Обговорення та оприлюднення результатів самооцінювання освітніх і управлінських процесів ДНЗ.

 

упродовж року

директор, вихователь-методист

 

звіт,

сайт

 

6.2 Вивчення стану організації освітнього процесу

            Тематичне вивчення

6.2.1

«Стан оптимізації освітньої діяльності дітей дошкільного віку в предметно-ігровому середовищі дошкільного закладу»

 

08.11.-17.11.2021 р.

директор,

вихователь-методист

наказ,

довідка

 

 

 

 

6.2.2

«Стан  організації роботи щодо ознайомлення  дітей дошкільного віку з художньою  літературою».

лютий,

2022

директор

вихователь-методист,

наказ,

довідка

 

           Комплексне вивчення

6.2.3 

Організація освітньої  діяльності у групі  молодшого дошкільного віку  «Дзвіночок»

листопад,

2021 р.

директор,

вихователь-методист,

практичний психолог, сестра мед. старша

 

наказ,

довідка

 

 

 

 

 

6.2.4

Вивчення системи роботи педагогів, які атестуються

до 15.03.2022

члени атестаційної комісії

інформація, картки контролю, анкети

 

6.2.5 

Рівень сформованості компетентності дітей за освітніми лініями  програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» (ст. дошк. вік)

03.05. -07.05. 2022 р.

директор,

вихователь-методист, пр.психолог, сестра медична старша

 

наказ,

довідка

 

 

 

 

 

 

         Вибіркове вивчення

6.2.6

Якість впровадження рішень педагогічної ради.

згідно визначених термінів

директор,

вихователь-методист

 

інформація

 

6.2.7

Проведення занять на свіжому повітрі.

вересень, жовтень

вихователь-методист

інформація,

рекомендації

 

 

 

6.2.8

Використання  інноваційних технологій в освітньому процесі.

січень

вихователь-методист

інформація, рекомендації

 

 

 

6.2.9

Аналіз змісту та якості календарного планування.

листопад, грудень, травень

вихователь-методист

інформація,

рекомендації

 

 

 

6.2.10

Медико – педагогічний контроль занять з фізичної культури.

 

2 рази на рік

директор, вихователь-методист, сестра медична старша

 

інформація

 

6.2.11

Аналіз дитячих робіт з образотворчої діяльності

1раз на квартал

вихователь-методист

інформація до відома

 

          Оперативне вивчення

6.2.12

Готовність педагогів до роботи

упродовж року

директор,

вихователь-методист

інформація, рекомендації

 

6.2.13

Організація корекційної роботи в групі дітей з вадами мовлення

грудень

директор,

вихователь-методист

 

інформація

 

6.2.14

Виховання культурно-гігієнічних навичок

упродовж року

вихователь-методист, сестра медична старша

 

інформація

 

6.2.15

Організація сюжетно-рольових ігор

жовтень

вихователь-методист

картки  контролю

 

6.2.16

Проведення музичних та фізкультурних свят і розваг

упродовж року

вихователь-методист

картки  контролю

 

6.2.17

Якість організації та проведення ранкової гімнастики.

1 раз на місяць

директор,

вихователь-методист

інформація

 

6.2.18

Аналіз організації та проведення гурткової роботи

січень

директор,

вихователь-методист

інформаці, рекомендації

 

6.2.19

Співпраця наставників з  педагогами – початківцями

упродовж року

директор, вихователь-методист

до відома

 

6.3 Адміністративний контроль

6.3.1

Здійснювати комплектацію груп у відповідності до віку дітей педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом

до 01.09.2021

директор

 

 

6.3.2

Перевірити готовність групових приміщень, спортивного  та   музичного залів, кабінетів, харчоблоку, пральні, інших приміщень та території закладу до нового навчального року

до 01.09.2021

директор, вихователь-методист, завідувач господарства

 

 

6.3.3

Перевірити  дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, виконання посадових  інструкцій

постійно

директор, вихователь-методист, завідувач господарства

 

 

6.3.4

Своєчасно проводити інструктажі з працівниками щодо дотримання правил ОП, ТБ, ПБ,ЦЗ.

за графіком

директор, відповідальні з ОП, ПБ, ЦЗ

 

 

6.3.5

Дотримання графіків роботи працівниками дошкільного навчального закладу

постійно

директор, вихователь-методист

 

 

             Контроль за роботою методичного кабінету:

6.3.6

Наявність та формування картотеки методичної літератури

упродовж року

директор

 

 

6.3.7

Стан передплати періодичних видань.

 

директор

 

 

6.3.8

Придбання методичної літератури.

постійно

ддиректор

 

 

6.3.9

Поновлення фізкультурного обладнання.

постійно

директор

 

 

6.3.10

Проведення методичного тижня для вихователів, які  атестуються.

постійно

директор

 

 

6.3.11

Надання допомоги педагогам щодо проходження атестації.

постійно

директор

 

 

6.3.12

Поповнення банку даних педагогічних технологій, інновацій.

постійно

директор

 

 

6.3.13

Педагогічні читання (ознайомлення з новинками методичних та періодичних видань).

постійно

директор

 

 

6.3.14

Консультативна допомога вихователям.

при потребі

директор

 

 

6.3.15

Оновлення матеріалів сайту для популяризації діяльності закладу

постійно

директор, діловод

 

 

6.3.16

Узагальнення даних моніторингу рівня засвоєння знань дітей

2 рази на рік

директор, вихователь -методист

 

 

6.3.17

Здійснення моніторингу освітнього процесу, діяльності педагогів  з метою оцінювання його результатів, виявлення факторів, що впливають на ці результати

вересень, травень

директор, вихователь -методист

 

 

              Контроль за роботою сестри медичної з дієтичного харчування:

6.3.18

-забезпечення батьків інформацією щодо охорони здоров’я і здорового харчування дітей, гігієни, санітарних умов проживання дітей та запобігання нещасним випадкам

постійно

директор

 

 

6.3.19

-виконання Постанови КМУ «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 №305

постійно

директор

 

 

6.3.20

-створення робочої групи з упровадження норм та порядку організації харчування,затверджених постановою КМУ від 24.03.2021 №305

серпень

директор

 

 

6.3.21

-оприлюднення на сайті ДНЗ бюлетня «Корисні зміни в нормах харчування дітей»;

-складання та висвітлення чотиритежневого сезонного меню;

-розробити інформаційні пам’ятки для батьків про зміни в харчуванні дітей;

-проводити систематичне інформування батьків про зміни в харчуванні дітей на сайті ДНЗ та у вайбер-групах

з 01.01.2022

директор, сестра медична з дієтичного харчування

 

 

            Контроль за роботою  діловода:

6.3.22

-своєчасно приймати вхідну документацію та надавати відповіді за місцем вимоги

постійно

директор

 

 

6.3.23

-ведення особових справ працівників, обліку трудових книжок, підготовка проєктів наказів, довідок та інше

за потребою

директор

 

 

            Контроль за роботою  бухгалтерської служби:

6.3.24

-підготовка  штатного розпису, планування  проєкту кошторису

за потребою

директор, головний бухгалтер

 

 

6.3.25

-проведення  тарифікації педагогічних працівників

за потребою

директор,

головний бухгалтер

 

 

6.3.26

-контроль за надходженням  батьківської плати за харчування дітей

постійно

бухгалтер

 

 

6.3.27

-своєчасне надання фінансової звітності

за потребою

головний бухгалтер

 

 

6.3.28

-ведення обліку витрат бюджетних коштів

за потребою

головний бухгалтер

 

 

6.3.29

-проведення  інвентаризації усіх товарно-матеріальних цінностей,  списання непридатного майна

за потребою

головний бухгалтер

 

 

             Контроль за роботою  медичного обслугогвування:

6.3.30

Веденняя обов’язкової медичної документації за встановленою формою

постійно

директор, сестра медична старша

 

 

6.3.31

Вести звітно-облікову медичну документацію:

-звіт про щеплення ,

-звіт про захворюваність

за потребує

директор, сестра медична старша

 

 

6.3.32

Приймати новоприбулих дітей за наявності всієї необхідної документації

постійно

директор, сестра медична старша

 

 

6.3.33

Вести облік медичного обладнання,  лікарських засобів та виробів медичного призначення

за потребою

сестра медична старша

 

 

6.3.34

Контролювати забезпеченість необхідними ліками та медичними інструментами

постійно

сестра медична старша

 

 

6.3.35

Контролювати виконання режиму дня

постійно

сестра медична старша

 

 

6.3.36

Контролювати проведення оздоровчо-загартовуючих процедур

в літній період

сестра медична старша

 

 

6.3.37

Вести контроль за фізичним розвитком дітей на заняттях з фізкультури, ранкової гімнастики

вересень, 2021

директор,

сестра медична старша

 

 

6.3.38

Контролювати своєчасне проходження медогляду та флюорографії співробітниками закладу

1 раз на квартал

директо,

сестра медична старша

 

 

 

6.3.39

Вести екран виконання санітарно-гігієнічного режиму

вересень 2021

сестра медична старша

 

 

 

6.3.40

Обстежувати дітей та співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною дегельмінтизацією ізольованих

щопонеділка

сестра медична старша

 

 

6.3.41

Проводити диспансеризацію дітей, які мають хронічні захворювання

1 раз на квартал

сестра медична

 

 

6.3.42

Вести облік дітей, які не відвідують заклад через хворобу

вересень 2021

сестра медична старша

 

 

6.3.43

Приймати дітей після перенесення хвороби здійснювати при наявності довідки про стан здоров’я дитини

згідно з графіком

сестра медична старша

 

 

6.3.44

Проводити огляди дітей після перенесення захворювання.

1 раз на квартал

сестра медична старша

 

 

6.3.45

З метою зниження захворюваності здійснювати наступні заходи:

·        контроль за раціональним одягом, взуттям;

·        контроль за проведенням загартовуючи процедур;

·        контроль за дотриманням повітряного режиму;

·        використовувати  бактерицидні лампи для знезараження повітря та предметів побуту

упродовж року

сестра медична старша

 

 

6.3.46

Разом з адміністрацією  контролювати відвідуваність дітей, аналізувати причини захворюваності дітей, вести екран захворюваності, вносити пропозиції щодо усунення причин

постійно

сестра медична старша

 

 

              Оздоровча робота

6.3.47

Контролювати:

– проведення оздоровчих заходів, загартовуючих процедур,

– дотримання режиму дня, рухового та повітряного режиму,

– раціональності одягу,

до 15.08.2021

директор, сестра медична старша

 

 

6.3.48

Вести контроль за фізичним розвитком дітей

до 15.08.2021

директор, сестра медична старша

 

 

6.3.49

Тримати на контролі рівень фізичного навантаження під час занять з фізичної культури, ранкової гімнастики

згідно з  графіком

директор, сестра медична старша

 

 

6.3.50

Вести облік дітей, які не відвідують заклад через хворобу

постійно

директор, сестра медична старша

 

 

6.3.51

Приймати дітей після перенесення хвороби здійснювати при наявності довідки про стан здоров’я дитини

до 15.08.2021

директор, сестра медична старша

 

 

6.3.52

Проводити огляди дітей після перенесення захворювання.

щорічно

директор, сестра медична старша

 

 

6.3.53

З метою зниження захворюваності здійснювати наступні заходи:

·        контроль за раціональним одягом, взуттям;

·        контроль за проведенням загартовуючи процедур;

·        контроль за дотриманням повітряного режиму;

·        використовувати  бактерицидні лампи для знезараження повітря та предметів побуту

вересень,

2021

січень,

2022

директор, сестра медична старша

 

 

6.3.54

Разом з адміністрацією  контролювати відвідуваність дітей, аналізувати причини захворюваності дітей, вести екран захворюваності, вносити пропозиції щодо усунення причин

вересень – жовтень, 2021

директор, сестра медична старша

 

 

            Контроль за роботою  комірника:

6.3.55

-своєчасне завезення, збереження продуктів харчування;

– додержання умов зберігання і термінів реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини.

-ведення обліку продуктів та продовольчої сировини з подальшою фіксацією у Книзі складського обліку

-дотримання належного санітарного стану приміщення комори

 

 

1раз/місяць

директор

 

 

             Контроль за роботою  завідувача господарства:

6.3.56

-економність використання миючих засобів;

-своєчасний ремонт меблів та сантехнічного обладнання;

-виконання режиму економії води та електроенергії, тепла (згідно з лімітом);

-своєчасність підготовки системи опалювання;

-здійснення вимірів опору ізоляції електрообладнання;

-виконання профілактичних робіт у системі вентиляції;перевірка стану електрообладнання та електропроводки;

– своєчасне завезення піску (для посипання          доріжок взимку)

постійно

 

 

 

 

 

до 15.08.2021

1 раз на рік

 

 

директор, завідувач господарства

 

2 рази на рік

 

 

            Контроль за роботою машиністів з прання білизни:

6.3.57

 -наявність та дотримання графіка зміни білизни; 

-якість прання білизни; 

-дотримання норм витрат мийних засобів; 

-збереження обладнання;виконання інструкцій з ОП

постійно

 

директор, завідувач господарства

 

 

 

             Контроль за роботою старшої сестри медичної:

6.3.58

-ведення бракеражної документації;

-ведення медичної документації;

-придбання медикаментів та термін їхнього використання;

-своєчасне обстеження дітей;

-аналіз захворюваності;

-своєчасне проходження медичного огляду працівниками;

постійно

 

при потребі

 

постійно

постійно

згідно з графіком постійно

 

директор

 

 

             Цивільний захист

6.3.59

Перевірити наявність  законодавчих актів та нормативно-технічної документації з питань надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

до 01.09.2021

директор

 

 

6.3.60

Поліпшення в дошкільному закладі якості освітньо-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки і захисту життя в надзвичайних ситуаціях

постійно

директор, вихователь-методист, завідувач господарства

 

 

6.3.61

Удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників дошкільного закладу з питань захисту і дій в умовах надзвичайних ситуацій

Постійно

завідувач господарства

 

 

6.3.62

Контроль за станом здійснення заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, ЦЗ та запобігання надзвичайним ситуаціям

Постійно

директор, вихователь-методист, завідувач господарства

 

 

6.3.63

Підготовка працівників до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

При потребі

директор, вихователь-методист, завідувач господарства

 

 

6.3.64

Перевірити знання працівників щодо готовності  до евакуації та проведення робіт по гасінню пожежі.

1 раз на квартал

директор, вихователь-методист, завідувач господарства

 

 

6.3.65

Відпрацювання організації негайного виклику підрозділів ДСНС і наступних дій при виявленні задимленості пожежі

1 раз на квартал

директор, вихователь-методист, завідувач господарства

 

 

 

Організація харчування

 

 

 

 

6.3.66

Наявність нормативно- законодавчих актів з організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі.

постійно

директор

 

 

6.3.67

Створення необхідних матеріально-технічних умов для організації харчування дітей  всіх вікових груп

постійно

директор, сестра медична старша, завідувач господарства

 

 

6.3.68

Контролювати дотримання санітарно- гігієнічних умов на харчоблоці та в групових приміщеннях

постійно

сестра медична старша

 

 

6.3.69

Контролювати правильність ведення документації з організації харчування відповідно до номенклатури справ

1 раз на квартал

сестра медична старша, сестра медична з дієтичного харчування

 

 

6.3.70

Здійснювати аналіз виконання норм харчування дітей  відповідно до встановлених норм

кожні 10 днів

сестра медична старша

 

 

 

6.3.71

Контролювати збереження продуктів харчування відповідно до санітарних вимог, термінів їх реалізації

постійно

директор,

сестра медична старша

 

 

 

6.3.72

Контролювати організацію харчування в группах, виховання культурно-гігієнічних навичок дітей

постійно

директор, вихователь-методист

 

 

 

6.3.73

Контролювати  дотримання технології приготування страв працівниками харчоблоку

постійно

директор,

сестра медична старша

 

 

 

6.3.74

Контролювати дотримання санітарних правил холодної обробки продуктів харчування та поточності виробничого процесу

постійно

директор,

сестра медична старша

 

 

 

6.3.75

Контролювати дотримання особистої гігієни працівниками дошкільного навчального закладу

постійно

директор,

сестра медична старша

 

 

6.3.76

Проводити бесіди з батьками щодо організації здорового харчування дітей в закладі та вдома

постійно

сестра медична старша

 

 

 

Безпека життєдіяльності

 

 

 

 

6.3.77

Забезпечувати заклад законодавчими актами та нормативно-технічною документацією з питань безпека життєдіяльності

упродовж року

директор

 

 

6.3.78

Переглянути та ввести в дію інструкції посадові, з охорони праці, безпеки життєдіяльності, робочі інструкції для працівників закладу

до 15.08.2021

директор, відповідальні з ОП, ПБ, БЖД

 

 

6.3.79

Здійснити перевірку готовності закладу до нового навчального року, оформити акт готовності закладу, акти перевірки справності ігрового та спортивного обладнання на майданчиках та в приміщенні ДНЗ

до 15.08.2021

директор, вихователь-методист, сестра медична старша, завідувач господарства

 

 

6.3.80

Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку (в побуті та під час освітнього процесу з працівниками закладу відповідно до чинних Положень)

при потребі

директор

 

 

6.3.81

Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку (в побуті та під час освітнього процесу з працівниками закладу відповідно до чинних Положень)

при потребі

директор

 

 

6.3.82

Розглядати питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності: на виробничих нарадах:охорона праці, безпека життєдіяльності та виконання колективного договору щодо зазначеного питання.

Про дотримання Інструкції з охорони праці на нарадах при директорові: про дотримання працівниками закладу вимог Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

про організацію роботи з охорони праці у закладі на літній оздоровчий період

відповідно до плану

 

директор

 

 

 

Охорона дитинства

 

 

 

 

6.3.83

Наявність основних нормативних документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства

 

упродовж року

директор

 

 

 

Діяльність дошкільного навчального закладу

з вихованцями пільгових категорій

 

 

 

 

6.3.84

Організація роботи з дітьми пільгового контингенту за такими напрямками:

-забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров’я та соціальний захист;

-формування умов для повноцінного та духовного розвитку кожної дитини.

 

постійно

директор, вихователь-методист, сестра медична старша

 

 

6.3.85

Створення належних, безпечних умов всебічного розвитку, запобігання нещасним випадкам та захворюванням.

постійно

директор, вихователь-методист, сестра медична старша

 

 

6.3.86

Забезпечення батьків інформацією щодо охорони здоров’я і здорового харчування дітей, гігієни, санітарних умов проживання дітей та запобігання нещасним випадкам

упродовж року

вихователь-методист, сестра медична старша

 

 

6.3.87

Забезпечити належні умови для охорони здоров’я, навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності

постійно

директор, вихователь-методист, сестра медична старша