СТРАТЕГІЯ розвитку Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка» Охтирської міської ради Сумської області на 2020-2025 роки (далі – Стратегія) орієнтована на підвищення якості освіти, оновлення її змісту і структури, впровадження інноваційних підходів, форм, методів і засобів виховання та навчання; забезпечення єдності освітнього, виховного та педагогічного процесів, активізацію діяльності закладу в освітньому просторі міста.

 

МІСІЯ: створення умов для забезпечення в закладі якісної, сучасної, індивідуально орієнтованої системи освіти відповідно до вимог в суспільстві, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком дошкільного навчального закладу.

 

ВІЗІЯ: – це заклад здорових, розвинених. обдарованих дітей; творчих педагогів та відкритих до співпраці  з батьками.

 

ЦІННОСТІ:

 • патріотизм;
 • колективізм, партнерство, дружба;
 • турбота про себе, про інших людей, про суспільство;
 • духовність і культура;
 • прозорість, толерантність, відкритість до діалогу;
 • ефективність та успішність;
 • висока моральність;
 • відповідальність, чесність;
 • здоров’я, здоровий спосіб життя, екокультура; • повага до особистості дитини й дорослого;
 • спільна праця, взаємодопомога, довіра;
 • професійність, безперервний розвиток педагога.

 Мета діяльності закладу:

забезпечити створення умов для

– реалізації сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави;

– фізичного, інтелектуального, психологічного, духовного, соціального становлення особистості.

Провідна ідея закладу:

створення умов для якісного надання освітніх послуг; формування у вихованців необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі;закріплення навичок моральності дітей дошкільного віку у практичному житті.

Вступ

Становлення України як демократичної держави, входження її в єдиний європейський простір зумовлюють якісні зміни у стратегії розвитку національної системи  дошкільної освіти, яка має бути вчасно адаптована до змін, що відбуваються в економіці та суспільстві.

Дошкільна освіта є невід’ємним складником та першим ступенем у системі освіти, стартовою платформою особистісного розвитку дитини, має реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські та національні цінності.

Стратегія розвитку дошкільного навчального закладу визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку навчальної системи дошкільного навчального закладу.

Планування розвитку навчальної системи дошкільного закладу до 2026 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед дошкільним навчальним закладом в нових умовах.

Дошкільна освіта – це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу закладу, де створені умови для самореалізації кожної особистості.

Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до зовнішніх умов прискорює процес оновлення діяльності в ЗДО. Тому питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності закладу освіти потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників освітньо-виховного процесу набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.

Стратегія забезпечення якості освітньої діяльності закладу дошкільної освіти визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує учасників освітньо- виховного процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників освітнього процесу.

Стратегія розвитку є  управлінським документом, який визначає стратегічні пріоритети розвитку закладу, започатковує організаційні шляхи її реалізації, скеровує учасників освітнього процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

 

Паспорт Стратегії розвитку

 

 Повна назва закладу

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Росинка» Охтирської міської ради Сумської області

Юридична адреса закладу

42700 Сумська обл., м.Охтирка,вул.Київська, 21

E-mail:

dnz rosinka21 @meta.ua

Розробники Стратегії розвитку

Адміністрація закладу:

директор Горовецька О.Г.,

вихователь – методист Бабіна С.В.,

сестра медична старша      Зикіна Т.О.,

вихователі дошкільного навчального закладу: Собакарь О.І., Ваганова Н.В.,

керівник музичний Поклад І.М.,

представник  батьківської громадиСавченко О.М.

 

Виконавці розроблення змісту Стратегіїрозвитку

Адміністрація закладу, педагогічний колектив, батьківська спільнота, соціальні партнери 

 

Структура Стратегії розвитку

1.Паспорт Стратегії.

2. Інформаційна довідка.

3.Концепція розвитку дошкільного навчального закладу.

4.Сильні та слабкі сторони потенціалу розвитку закладу.

5.Можливості потенціалу розвитку.

6.Визначення компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти закладу.

7. Завдання, пріоритетні напрямки, шляхи реалізації Стратегії розвитку.

8.Фінансове забезпечення.

9.Очікуванні результати реалізації Стратегії розвитку.

10. Прикінцеві положення.

 

Підстава для розробкиСтратегії розвитку    

Необхідність удосконалення якості освіти, оновлення її змісту і структури; вироблення освітньої стратегії з урахуванням якісних змін у державі; оптимізація механізму управління закладом освіти

Мета Стратегії розвитку  

Створення умов для забезпечення в закладі освіти якісної, сучасної, індивідуально-орієнтованої системи освіти відповідно до вимог в суспільстві, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком закладу освіти

Завдання Стратегії розвитку      

 

Впровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій;

Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес;

Створення толерантного, безпечного середовища у закладі освіти;

Підтримка дітей з особливими потребами;

Забезпечення розвитку й удосконалення освітнього середовища;

Приведення матеріально-технічного стану закладу освіти у відповідність потребам сучасної освіти

Термін реалізації Стратегії розвитку

2021-2026 рр.

Етапи Стратегії розвитку

Організаційно-проектувальний етап – вересень- травень 2021 року:

Розробка Стратегії розвитку закладу освіти;

Визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку закладу освіти.

Аналітико-практичний етап – січень 2021 року – вересень 2023 року:

Практична реалізація Стратегії розвитку закладу освіти;

Організація моніторингового спостереження за результатами виконання заходів Стратегії розвитку закладу освіти.

Узагальнюючий етап – жовтень 2023 – грудень 2024 року:

Аналіз досягнутих результатів виконання Стратегії розвитку закладу освіти;

Визначення перспектив подальшого розвитку закладу освіти;

Поширення позитивного досвіду.

Ресурсне забезпечення реалізації планування

 Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (благодійних внесків депутатів міської ради, громадськості тощо); підвищення ефективності використання бюджетних коштів.;

Підвищення кваліфікаційного рівня керівництва та педагогічних працівників закладу освіти;

Підвищення ефективності використання бюджетних і позабюджетних коштів.

Очікувані результати

 

Забезпечення гідних умов для здобуття якісної, сучасної, системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.

Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників;

Створення позитивного іміджу дошкільного навчального закладу в соціумі,

Підвищення її конкурентоздатності.

Показники ефективності планування

Збільшення позитивного іміджу закладу освіти та конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг;

Розширення ділових партнерських зв’язків.

Контроль, корекція й оцінювання планування

Системний моніторинг реалізації Стратегії розвитку закладу;

Участь батьків, громадськості в оцінюванні якості освітніх послуг.

Принципи роботи за Стратегією розвитку

.нормативність (у роботі керуватися основними законодавчими та нормативними документами);

· динамічність (передбачає оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі);

· комплексність (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які стоять перед дошкільним закладом);

· колективна та особистісна відповідальності за процес і результати діяльності дошкільного закладу;

· рефлексії (на раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу в колективі).

І. Інформаційна довідка

1.1. Зовнішнє середовище

Інформація про засновника

 

Відділ освіти Охтирської міської ради

Тип та форма власності

Ясла-садок, комунальної власності

 

Нормативна база

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР;Закони України:

– «Про освіту»: за станом на 01.01.2021/Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ: Парлам. вид-во, 2017.

– «Про дошкільну освіту» за станом на 01.01.2021/Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ: Парлам. вид-во, 2001.

– «Про охорону дитинства» вд 26.04.2001 №2402-ІІІ із внесеними до нього змінами;

Базовий компонент дошкільної освіти (затверджено наказом МОН України від 12.01.2021 №33)

Постанова «Про затвердження Положення

про заклад дошкільної освіти» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 86 від 27.01.2021)

Постанова від 19 червня 2019 р. № 532 «Про затвердження Положення про освітній округ» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 56 від 27.01.2021)

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641)

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234)

Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446)

Перелік найближчих культурно-масових об’єктів

КЗ «Охтирський міський центр культури і дозвілля «Кнєжа»

Статус

Має статус дошкільного навчального закладу комбінованого типу

для дітей віком від одного до шести (семи) років.

Чинний Статут Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Росинка» Охтирської міської ради Сумської області затверджений  рішенням ОхтирськоїVIIскликання від 09.11.2018 № 1347-МР міської ради

Режим роботи

 

Заклад працює за п’ятиденним режимом роботиз 6.30 до 18.30 години, вихідні дні-субота та неділя, святкові  дні.

 

Проектна потужність, мережа закладу

 

 

 

Проектна потужність – 103 місця;

Функціонує  9 груп:

 група раннього віку  -1,

молодшого дошкільного віку -2;

середнього дошкільного віку -2;

старшого дошкільного віку-4, з них 2 групи компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами.

 

Загальна характеристика дошкільного навчального закладу

Здатність працівників закладу до постійного самовдосконалення:

– прозорість – відкритість та загальнодоступність ресурсів з інформацією про  діяльність  дошкільного навчального закладу.

 – мобільність і гнучкість – здатність бути адаптивною до освітніх потреб, батьків, громадських інститутів, ринку праці та освітніх послуг;

– інноваційність – спрямованість на пошук нових шляхів і засобів вирішення проблем, які виникають у зовнішньому соціумі, і внутрішніх – у самому закладі.

Кадровий паспорт

 

 

 

Педагогічний, технічний склад працівників –  53 особи.

Педагогічні кадри – 26  осіб, обслуговуючий персонал – 27 особи. Вихователі – 18  осіб.

Спеціалісти: інструктор з фізкультури –  1,

                       керівники музичні –  2.

Порядокуправління реалізацією Стратегії розвитку

Управління і коректування Стратегії розвитку здійснюється Радою ДНЗ

Результати реалізації завдань Стратегії розвитку дошкільного навчального закладу

Форма – звіт директора про результати виконання Стратегії розвитку

Системний моніторинг реалізації Програми;                 

 Участь батьків і громадськості у незалежному оцінюванні якості освіти

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепція розвитку дошкільного навчального закладу

Планування розвитку дошкільного закладу до 2026 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед колективом закладу в нових економічних і соціокультурних умовах.

 Глибоке реформування дошкільного виховання, стратегічним завданням якого є створення належних соціально-економічних та морально-психологічних умов для повноцінного життя дитини, оптимального її розвитку й виховання, зміцнення здоров’я шляхом оновлення змісту, форм і методів виховання і розвитку дітей дошкільного віку є нагальною потребою сьогодення. У пошуках нової системи виховання на перший план висуваються гуманістичні ідеї та орієнтири, що ґрунтуються на повазі до особистості дитини, турботи про її розвиток.

 Такий підхід передбачає визнання кожного вихованця як унікальної особистості, його прав, ставлення до нього як до суб’єкта власного розвитку, опору у його вихованні на сукупність знань про людину та високий професіоналізм.

 Програма передбачає забезпечення реалізації права кожної дитини на доступність і безоплатність дошкільної освіти, повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний і соціальний її розвиток, формування передумов навчальної діяльності.

 Ця програма розвитку є системою дошкільної освіти, віддзеркалюючи соціально-економічні запити батьків  в ситуації високого динамізму змін у суспільстві, глобалізаційних процесів, інтенсивного зростання високотехнологічних комунікацій і виробництв, кризових явищ, що гостро позначаються на якості життя населення села, перебуває у стані постійного пошуку шляхів актуального, прогнозованого, випереджувального реагування.

 Дана Програма розвитку  має на меті втілення державної освітньої політики, забезпечення конституційних гарантій дітям на здобуття якісної дошкільної освіти, орієнтування на визначення пріоритету розвитку дошкільника як особистості, оновлення педагогічного процесу учасниками якого є батьки, педагоги та діти; визначення стратегії діяльності ДНЗ як сучасного дошкільного закладу, у якому виховання та навчання наповнено гуманістичним змістом, зорієнтованим на безпосередній розвиток особистості дитини та її успішну соціалізацію, створення нової моделі освітнього процесу на основі особистісно-зорієнтованого підходу, створення умов для максимального охоплення дітей дошкільною освітою; надання батькам більш доступних, різноманітних і якісних  освітніх послуг; налагодження тісних зв’язків між дошкільною і початковою ланками освіти з метою підготовки дітей до навчання.

 

Сильні сторони потенціалу розвитку дошкільного навчального  закладу:

-достатній інноваційний потенціал педагогів ДНЗ, проведення на базі закладу різноманітних заходів для педагогів і керівних кадрів освіти;

-сприятливий психологічний клімат в закладі;

-використання  інноваційних технологій;

-позитивна репутація та імідж в соціумі, наявність професійних нагород педагогів;

-обмін передового педагогічного з колегами, участь у роботі творчих (робочих) груп);

-широкий спектр надаваних безкоштовних послуг (освітні, оздоровчі,  консультаційні);

-різноманітність ділових і творчих зв’язків з організаціями, закладами та установами міста;

-результативність участі вихованців і працівників закладу в заходах різного рівня;

-затребуваність та задоволеність пропонованими послугами батьками закладу.

 

Слабкі сторони потенціалу розвитку закладу:

-недостатня трансляція передового педагогічного досвіду, а саме публікацій досвіду роботи працівників дошкільного навчального закладу у педагогічних виданнях;

-збільшення кількості дітей з мовленнєвими порушеннями в розвитку;

-недостатній рівень фінансування дошкільного навчального закладу для забезпечення якісного освітнього процесу.

 

Можливості потенціалу розвитку закладу:

-залучення уваги суспільства та органів державної влади до проблем дошкільного навчального закладу та дошкільної освіти;

-збереження і розвиток системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-удосконалення системи управління закладом по забезпеченню позитивної оцінки на динамічні зміни та потреби суспільства;

-підвищення конкурентоспроможності та результативності діяльності закладу, обумовлене поліпшенням якості освітньо-виховного процесу та зростанням професійної майстерності педагогів;

-пошук педагогічних ідей щодо оновлення змісту дошкільної освіти.

-необхідність збереження досягнутого рівня якості освіти та виховання, існуючої динаміки інноваційного розвитку за рахунок актуалізації внутрішнього потенціалу освітнього закладу.

-збільшення кількості інноваційно-активних технологій і авторських розробок і включення їх в освітній процес.

-стимулювання праці педагогів, які впроваджують інноваційні програми дошкільної освіти.

-мінімізація плинності персоналу та запобігання відтоку перспективних педагогічних кадрів.

-формування і підготовка кадрового резерву.-

-розширення можливостей професійної самореалізації.

 

Визначення компонентів внутрішньої системи забезпечення якості

освітньої діяльності та якості освіти закладу:

Для виконання завдань, визначених стратегією розвитку, визначено чотири

основних напрямів розвитку, що відображені у розділах:

 1. Формування іміджу сучасного закладу освіти:

 комфорт та безпечні умови;

освітнє середовище закладу освіти вільне від будь-яких форм насильства та

дискримінації;

інклюзивне, корекційне, розвивальне та мотивуюче до навчання освітнє

середовище;

 1. Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти:

(моніторинг);

 1. Система педагогічної діяльності:

кадрове забезпечення закладу освіти;

підвищення рівня компетенції;

 1. Система управлінської діяльності:

 стратегія і планування в дошкільному навчальному закладі;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Очікуванні результати виконання Стратегії:

-формування довіри суспільства до дошкільного навчального закладу;

– створення соціально сприятливих умов для здобуття якісної дошкільної освіти;

– сформоване свідоме ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

– сформований морально-духовний розвиток дитини,ціннісне ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатність приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, самовизначатися, проявляти свій потенціал;

-забезпечення умов постійного зростання та самореалізації педагогів;

-запобігання проявам дискримінації, булінгу;

– раціональне використання освітніх інновації, ідей передового досвіду та розробка власних педагогічних технологій, що сприятиме підвищенню якості освітнього процесу;

– створення сприятливих умов для підвищення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки педагогічних кадрів;

– покращення матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

– висока результативність надання освітніх послуг;

– забезпечення активної участі громадськості, батьків у формуванні освітньої політики закладу.

 

 

Завдання, пріоритетні напрямки, шляхи реалізації

стратегії розвитку:

 

Блок1. Формування іміджу сучасного закладу освіти.

Забезпечення комфортних

та безпечних умов навчання та праці:

– провести роботу щодо осучаснення дизайну освітнього середовища закладу освіти,

таким що дозволяє максимально ефективно використовувати приміщення та

територію закладу в освітньому процесі;

– створити безпечні умови для перебування вихованців та працівників в

дошкільному навчальному  закладі;

– здійснювати роботу щодо профілактики та запобіганню дитячого травматизму;

– навчати дітей правилам та нормам безпечної поведінки у довкіллі;

– дотримуватись вимог санітарно-гігієнічних правил і норм;

– забезпечити умови для здорового харчування;

– створювати умови для безпечного використання мережі Інтернет.

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Виконавець

1

Створити  належні санітарно-гігієнічні умови в дошкільному навчальному закладі для догляду, виховання, навчання та розвиткудітей

Постійно

Педагогічні

працівники

2

Забезпечити розробку і виконання закладом освітикомплексу заходів з охорони праці та правил безпеки

Щорічно

Директор

3

Проводити інструктаж з працівників з охорони праці табезпеки життєдіяльності дітей

1 раз на півроку

Завідувач

господарства

4

Проводити навчання звідповідальними за технічний стан, безпечну та експлуатацію теплового господарства

Щорічно

Директор

5

Проводити перевірку захисного заземлення,опору ізоляції, засобів індивідуального захисту

Щорічно

Завідувач

господарства

6

Встановити в приміщеннях дошкільного навчального закладу протипожежнусигналізацію

2023рік.

Завідувач

господарства

7

Провести вогнезахисну обробку горищ

2022рік

Завідувач

господарства

8

Встановити на території дошкільного навчального закладу блискавкозахист

2023 рік

 

8

Щорічно проводити повірку, перезарядку засобівпожежогасіння

Щорічно

Завідувач

господарства

9

Здійснювати вчасну санітарно-технічну розчисткузелених насаджень та зрізування аварійних дерев

При потребі

Завідувач

господарства

10

Проводити профілактичні бесіди з працівниками дошкільного закладу з безпеки життєдіяльності.

Постійно

Директор

11

Проводити атестацію робочих місць за шкідливими умовамипраці

1 раз на п’ять років

Директор

12

Забезпечити проведення планових медичних профілактичних оглядів працівників закладу згідно з графіком

Згідно з графіком

Сестра медична старша

13

Проводити тематичні тижні знань безпеки

життєдіяльності та безпеки дитини

Відповідно до річного плану

Вихователь-методист

14

Працювати над створенням здоров’язбережувального середовища в групових приміщеннях, майданчиках в дошкільному навчальному закладі.

Відповідно до річного плану

Вихователь-методист

 

Очікувальні результати:

 • створення моделі сучасного закладудошкільної освітина принципах дитиноцентризма;
 • створення сучасного освітнього середовища з опорою на особистісно орієнтовану модель виховання.

 

Блок 2.Освітнє середовище закладу вільне від будь-яких форм насильства

та булінгу

Мета:

створення психологічно-комфортного середовища для вихованців, їхніх

батьків,  педагогічних працівників та організовувати освітній процес на

принципах партнерства, взаємодії та недискримінації.

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Виконавець

 

Організовувати роботу психологічної служби  для учасників освітнього процесущодо недопущення  булінгу, іншого насильства

2020-2025

Практичний психолог

 

Оприлюднювати правила поведінки учасників освітнього процесу,

що забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності,

прав і свобод людини

2020-2025

Всі учасники

освітнього

процесу

 

Взаємодіяти з органами та службами щодо захисту прав дітей із

запобігання булінгу, іншому насильству

2020-2025

Директор,

вихователь –

методист

Очікувальні результати:

-створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

-вчасне  виявлення та попередження булінгу в закладі освіти.

 

Блок 3. Багатофункціональне, варіативне, доступне,

 безпечне предметно-просторове освітнє середовище.

Мета:

– забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти;

 – створення  комплексу психолого-педагогіних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, естетичних умов, що забезпечують організацію життя дітей впредметно-просторовому освітньому середовищі;

  -забезпечення  відповідності освітнього середовища віковим і пізнавальним потребам дітей  з врахуванням їхніх  інтересів, потреб, освітніх завдань;

– врахування функціональністі, взаємодіі, насиченісті, гармонізації, комунікативністі, доступністі предметно-просторового освітнього середовища;

– забезпечення підготовки дітей до подальшого успішного навчання в школі;

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Виконавець

1

Проводити комплексне  вивчення  та оцінювання стану організації предметно-просторового середовища в дошкільному навчальному закладі

2022рік

Вихователь-методист

2

Здійснювати роботу щодо візуалізації структури простору закладу

2022-2023 роки

Вихователь-методист

3

Визначати основні виміри середовища, пріоритетні основні технології навчання та взаємодії

2022-2023 роки

Вихователь-методист

4

Проєктувати, створювати середовище, яке мотивує, активізує

дітей, сприяючи збереженню їхнього здоров’я, гармонійного розвитку

2020-2025

Вихователь-методист, вихователі

Очікувальні результати:

-створення предметно-просторового середовища змістовно-насиченим, готовим до трансформації; багатофункціональним; варіативним; доступним; безпечним.

  -створення універсального дизайну у закладі як стратегії, спрямованої на те, щоб проектування і компоненти будь-якого середовища, виробів, комунікації, інформаційних технологій чи послуг були однаково доступні чи зрозумілі всім та відповідали вимогам спільного користування.

Блок 4. Розвивальне та мотивуюче до виховання освітнє середовище

Мета:

– забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти;

– забезпечення підготовки дітей до подальшого успішного навчання в школі;

– збереження, зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей з

раннього віку;

– формування свідомого ставлення до власного здоров’я;

 – урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.

 

 

№ з/п

                  Зміст заходів

Термін

виконання

  Виконавець

1.

Забезпечувати реалізацію Закону України «Продошкільну освіту» у частині забезпеченняобов’язковості здобуття дошкільної освіти дітьми

п’ятирічного віку. Здійснювати зарахування дітей дозакладу освіти відповідно до «Загальнодержавної

електронної реєстрації дітей».

2020-2025

Учасники

освітнього процесу

2

Створити належні умови для обов’язкового здобуттядітьми 5-річного віку дошкільної освіти.

2020-2025

Директор, вихователь-методист

3

Забезпечувати системну організаційно-методичну та

роз’яснювальну роботу серед працівників щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими

потребами.

2020-2025

Директор, вихователь-методист, практичний психолог

4

Підтримувати зв’язки з інклюзивно-ресурснимцентром, залучаючи його фахівців до проведення консультацій

педагогів закладу для надання якісного психолого-педагогічного супроводу дітей в освітньому процесі.

2020-2025

Директор, вихователь-методист, практичний психолог

5

Забезпечити умови ефективної реалізації Базовогокомпоненту дошкільної освіти

2020-2025

Вихователь-методист

6

Впроваджувати в освітній процес інноваційніпедагогічні та інформаційно-комунікаційні технології.

2020-2025

Вихователь-методист

7

Здійснювати контроль за якістю харчування тамедичного обслуговування дітей різних вікових

категорій, відповідно до потреб розвитку.

2020-2025

Сестри медичні старші

8

Забезпечити харчування дітям пільгових категорій.

2020-2025

Сестри медичні старші

9

Забезпечувати раціональне, збалансоване харчуваннядітей в дошкільному закладі з дотриманням

натуральних норм харчування та врахування віку

2020-2025

Сестри медичні старші

 

Очікувальні результати:

створення безпечного освітнього середовища в дошкільному навчальному закладі, яке забезпечить визнання того, що заклад сучасний, комфортний, красивий, затишний, доступний.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 5. Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти

Мета:

Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне

відстеження та коригування результатів навчання та виховання дітей

 

№ з/п

 Зміст заходів  

 

Термін

виконання   

Виконавець

1

Здійснювати аналіз результатів і динаміки навчальнихдосягнень вихованців

2020-2025

Всі учасники

освітнього процесу

2

Оцінювати навчальні досягнення вихованців з метоювиявлення творчих та обдарованих дітей

2020-2025

Всі учасники

освітнього процесу

3

Аналізувати  рівні розвитку компетенцій дітей відповідно до Базового компонента дошкільної освіти

2020-2025

Всі учасники

освітнього процесу

4

Проводити обстеження дітей, які не відвідували дошкільний навчальний заклад, відповідно до результатів спланувати індивідуальну роботу з ними;

2020-2025

Всі учасники

освітнього процесу

5

Спрямувати освітній процес на досягнення соціально-закріпленого результату (заданої норми, вимог до розвиненості,навченості та вихованості  дитини).

2020-2025

Всі учасники

освітнього процесу

6

Забезпечити виконання вимог до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь  і  навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відповідно до               освітніх ліній

2020-2025

Всі учасники

освітнього процесу

7

Систематично реалізовувати сплановану індивідуальну роботу з дітьми (низького, середнього рівня), застосовувати до них більш диференційований підхід.

2020-2025

Всі учасники

освітнього процесу

 

Очікувальні результати:забезпечення систематичневідстеження та коригування результатів навчання та виховання дітей.

 

 

Блок 6. Система педагогічної діяльності

Кадрове забезпечення закладу освіти

Мета:

– оптимізація кадрового забезпечення навчального закладу;

– оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників;

– підготовка та підтримка компетентного педагога;

-оцінювання професійної діяльності педагогів під час атестаційного та міжатестаційного періоду;

 

 

№з/п

       Зміст заходів

Термін

виконання

Виконавець

1

Формуватиштатзакладу, залучаючикваліфікованих

Педагогічних та іншихпрацівниківвідповіднодоштатногорозписутаосвітньоїпрограми

2020-2025

Директор, вихователь-методист

2

Забезпечити достатній рівень  володіння педагогічнимипрацівниками інноваційних технологій тавпровадження їх  в освітній процес.

2020-2025

вихователь-методист

 

Здійснювати атестацію педагогічних працівників

відповідно до Типового положення

про атестацію.

2020-2025

Члени атестаційної комісії

 

Використовувати педагогічними працівникаминовітніх освітніх технологій та форм організації

освітнього процесу

2020-2025

вихователь-методист

 

Брати участь у заходах фахової майстерності середпедагогічних працівників дошкільних закладів

2020-2025

Директор, вихователь-методист

 

Забезпечувати обов’язкове проходженняпедагогічними працівниками закладу курсової

підготовки відповідно до

перспективного плану.

2020-2025

Директор, вихователь-методист

 

Мотивувати працівників до якісної роботи, через систему матеріального та морального заохочення, утому числі педагогічних працівників до саморозвитку, здійснення методичноїінноваційної, дослідно-експериментальної роботи

2020-2025

Директор, вихователь-методист

 

 

Очікувані результати:

 • підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи;
 • вдосконалення педагогічної майстерності педагогів.

 

 

 

 

Блок 7. Постійне підвищення рівня професійної компетентності

та майстерності педагогічних працівників

Мета:

– створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня, педагогічної

майстерності, творчої ініціативи та самовдосконалення педагогічних

працівників;

– надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо організації

освітньої роботи з дошкільниками;

– навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в дошкільному

закладі;

-впровадження інноваційних методик, технологій, програм в практику роботи з

метою забезпечення ефективності освітнього процесу;

№ з/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Виконавець

1

Впроваджувати систему методичних заходів,спрямованих на розвиток професійної компетентності,

творчих можливостей педагог

2020-2025

Директор, вихователь-методист, практичний

психолог, педагогічні

працівники

2

Створювати умови для систематичного поповнення та

використання педагогічними працівниками закладуметодичного фонду літератури, методичних матеріалів, інтернет-ресурсу.

2020-2025

Директор, вихователь-методист

3

Залучати педагогів до вивчення та впровадження інноваційних педагогічних технологій, методик,

програм.

2020-2025

Директор, вихователь-методист

4

Постійно оновлювати, відповідно до сучаснихвимог, навчально-методичне забезпечення освітнього процесу.

2020-2025

Директор, вихователь-методист

 

Очікувальні результати:

 • стійка взаємодія між об’єктами освітнього процесу: дітьми, батьками, педагогами;
 • формування нового педагогічного мислення, вільного від авторитаризму щодо батьків та дітей;

 

 

 

Блок 8. Система управлінської діяльності.

Стратегія і планування в ДНЗ

Мета:

-створити та підтримувати атмосферу довіри, інформаційної прозорості,

конструктивної співпраці між учасниками освітнього процесу та громадою;

          -забезпечити розвиток та ефективність використання матеріально-технічної бази.

 

№ з/п

Зміст заходів   

 

Термін

виконання   

Виконавець

1

Здійснювати річне планування та відстеження його

результативності відповідно до Стратегії розвитку

2020-2025

Директор, вихователь-методист

 

Забезпечити відповідність змісту  Стратегії розвитку особливостям, умовам, напрямам діяльності закладу, який  спрямований на перспективність, підвищення якості освітньої діяльності

2020-2025

 

2

Розподілити обов’язки та повноваження між

адміністрацією закладу для забезпечення ефективного управління закладом та

вдосконалення якості освітньої діяльності.

2020-2025

Директор, вихователь-методист

3

Створити психологічно- комфортне середовище,  яке

забезпечує конструктивне спілкування учасників

освітнього процесу та сприяє формуванню їх взаємної

довіри

2020-2025

Директор, вихователь-методист

4

Забезпечити відповідність змісту Стратегії розвитку особливостям, умовам, напрямам діяльності закладу, який спрямований на перспективність, підвищення якості освітньої діяльності

2020-2025

Директор, вихователь-методист

5

Забезпечити організацію єдиного інформаційного простору

2020-2025

Директор, вихователь-методист

6

Сприяти дотриманню академічної доброчесності педагогічними працівниками

2020-2025

Директор, вихователь-методист

7

Створити умови для постійного підвищення кваліфікації педагогів з метою впровадження  інновацій в освітній процес

2020-2025

Директор, вихователь-методист

8

Оприлюднювати інформацію про свою діяльність на

відкритих загальнодоступних ресурсах

2020-2025

Директор

 

Очікувальні результати:

-забезпечення ефективного управління закладом та вдосконалення якості освітньої діяльності;

-створенняв дошкільному навчальному закладі психологічно- комфортного середовища,  якезабезпечує конструктивне спілкування учасниківосвітнього процесу та сприяє формуванню їх взаємноїдовіри;

-дотримання педагогічними працівниками академічної доброчесності;

-сформованість системи інформаційного забезпечення управління дошкільним навчальним закладом відповідно до визначених умов.

 

 

 

 

 

Розвиток матеріально-технічної бази

Мета:

    -забезпечення в дошкільному навчальному закладі  належних умов для навчання і виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог.

Завдання:

-поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі закладу освіти;

-виконати поточні ремонти за новітніми технологіями, які передбачаютьтривалий гарантійний термін експлуатації;

-забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технологічних вимог безпечні умови для навчання та життєдіяльності в дошкільному навчальному закладі;

-забезпечити заклад сучасними меблями, комп`ютерною технікою, корекційно-розвивальним обладнанням відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для організації освітнього процесу

 

Пріоритети:  здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази закладу освіти.  

 

 

Очікувані результати:

-оновлення матеріально-технічної бази закладу освіти; 

-створення сприятливих умов для організації освітнього процесу.

 

1

Продовжувати роботу по впровадженню енергозберігаючих технологій шляхом заміни дерев’яних віконних та дверних  блоків на металопластикові

2020-2023р.р.

Директор, завідувач господарства

2

Вирішити питання стосовно реконструкції дахів садового та ясельного корпусів

2022-2025р.р.

Директор, завідувач господарства

3

Сприяти вирішенню питання щодо проведення ремонтних робіт приміщень харчоблокута придбання необхідного обладнання

2022-2024р.р.

Директор, завідувач господарства

4

Проведення поточного ремонту всіх групових приміщень, кабінетів, музичної та спортивної  зали,коридорів, сходових клітин

2020-2026 р.р.

 

5

Підготувати листи-клопотання до відділу освіти стосовно вирішення питань щодо виконання правил пожежної безпеки: встановлення блискавкозахисту, пожежної сигналізації; проведення вогнезахисної обробки горищ

2020-2021р.

Директор, завідувач господарства

6

Провести благоустрій території: фарбування вуличного спортивного обладнання, споруд на майданчиках,  облаштування квітників

2020-2025 р.р.

 

7

Проведення  ревізії та реконструкції освітлення (заміна ламп, вимикачів, розеток, плафонів)

При потребі

 

8

Проведення  ревізії та реконструкції теплопостачання

2020-2025 р.р.

 

9

Осучаснення території дошкільного навчального закладу (ланшафтний дизайн, озеленення, нестрандартне обладнання)

2020-2025 р.р.

 

10

Порушити питання перед відділом освіти стосовно проведення  ремонту центрального входута укладання вуличної плитки

2022 р.

 

11

Придбання комп’ютерної техніки

2022 р.

 

12

Забезпечення дошкільного навчального закладу дезинфікуючі та миючими засобами

2021-2025 р.р.

 

13

Забезпечення працівників прибиральним інвентарем (лопати, граблі, віники, відра тощо)

При потребі

 

14

Забезпечення медикаментами та канцтоварами

2020-2025 р.р.

 

 

 

Очікуванні результати реалізації Стратегії розвитку дошкільного навчального закладу.

              Педагоги, як учасники Статегії розвитку закладу дошкільної освіти, сприяють опануванню здобувачами освіти комплексу компетенцій дошкільника, забезпечують сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, психологічного, духовного, соціального становлення особистості дітей дошкільного віку.

              Реалізація Статегії розвитку ЗДО на основі сучасних педагогічних технологій освіти, на засадах компетентністного підходу має:

–    забезпечити оновлення змісту якісної дошкільної освіти;

–    розкрити можливості кожної дитини дошкільного віку, розвивати її здібності на основі партнерства між педагогами, дітьми, батьками;

–    підвищити особисту відповідальність педагогів за результат наданих освітніх послуг;

–    підвищити професійну майстерність педагогічних працівників шляхом атестації, сертифікації (виключно на добровільній основі);

–    накопичити особистий педагогічний досвід (створення авторських програм, методичних розробок, посібників тощо);

–    здійснити інформатизацію освітнього процесу;

–    розширити форми здобуття дошкільної освіти та мережу гурткової роботи для здобувачів освіти;

–    упровадити інноваційні методи формування ключових компетентностей дошкільників;

–    сформувати автономію закладу дошкільної освіти (академічну, організаційну, кадрову);

–    підвищити позитивний імідж та конкурентноздатність на ринку освітніх послуг;

–    зорієнтувати учасників освітнього процесу на сталий розвиток та партнерські стосунки.

 

 

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     Виконання заходів щодо реалізації Стратегії передбачає як бюджетного, так і додаткового фінансування і буде реалізовано в ході статутної діяльності дошкільного навчального закладу. Завдання Стратегії розвитку буде реалізовано шляхом послідовного включення запланованих дій до щорічних планів роботи закладу.

            Проміжні підсумки реалізації Стратегії  підводитимуться щорічно, за підсумками моніторингових досліджень, на загальних зборах колективу   з залученням  батьків  та громадськості (публічний звіт директора).

            Загальні підсумки реалізації Стратегії будуть підведені у 2025 році шляхом публічного звіту колективу дошкільного навчального закладу про виконання Стратегії розвитку перед громадськістю та батьками, на сайтідошкільного навчального закладу.